Pozwolenie na budowę / rozbiórkę / zmiana pozwolenia na budowę

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Architektoniczno - Budowlany
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 319, 320, 321, 322, 324, 329, 332, 418,423

W dniach:
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałki - godz. 12.00 - 16.00,
środy - godz. 08.00 - 12.00
piątki - godz. 08.00 - 12.00

Numer telefonu:
58 668-84-00

Fax: 58 668 84 02
E-mail: wydz.arch.bud@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - Wniosek (druki wniosków wyłożone przed pokojem 332),
- 4 egz. projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem o przynależności projektanta do właściwej izby samorządu zawodowego,
- oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
- decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (przy braku planu miejscowego);
* pozwolenie konserwatora zabytków (w przypadku robót prowadzonych przy obiekcie lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków),
* decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (w przypadku pozwoleń na budowę inwestycji mających wpływ na środowisko),
*w przypadku wystąpienia przez pełnomocnika (art.32 i 33 kpa) należy dodatkowo dołączyć do wniosku pełnomocnictwo strony (wraz z opłatą skarbową w wysokości 17,00 zł).
Wnioski zawierające komplet wymaganych załączników w wyżej wymienionych sprawach należy składać w Kancelarii Ogólnej w holu głównym na parterze, dołączając należną opłatę skarbową
Sposób załatwienia sprawy: Złożenie wniosku (ewentualne uzupełnienie wniosku po otrzymaniu wezwania organu). Interesant otrzymuje zawiadomienie o wszczęciu postępowania, ew. także postanowienie w sprawie usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym, a następnie decyzję rozstrzygającą w sprawie.
Opłaty: 1.ZATWIERDZENIE PROJEKTU BUDOWLANEGO - 47 zł
2.POZWOLENIE NA BUDOWĘ OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ URZĄDZEŃ ZWIĄZANYCH Z OBIEKTEM BUDOWLANYM:
1) budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna za każdy m2 powierzchni użytkowej - 1 zł (nie więcej niż 539 zł)
2) budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym - 14 zł
3) innego budynku - 48 zł
4) studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków - 20 zł
5) budowli związanych z produkcją rolną - 112 zł
6) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, gazowych, cieplnych,
telekomunikacyjnych oraz dróg z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi - 2143 zł
7) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych,
gazowych, cieplnych oraz dróg o długości do 1 km - 105 zł
8) innych budowli - 155 zł
9) urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym - 91 zł
3.POZWOLENIE NA PRZEBUDOWĘ LUB REMONT OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ NA WZNOWIENIE ROBÓT - 50% stawek określonych w pkt 1-9
4.POZWOLENIE NA ROZBIÓRKĘ OBIEKTU BUDOWLANEGO - 36 zł
podstawa prawna:
ustawa z dn. 16.11.2006 r. o oplacie skarbowej (t.j.Dz.U. z 2016, poz. 1827)
rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 28.09.2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. 2007, nr 187, poz. 1330)
Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o pozwolenie na budowę/rozbiórkę. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zaplaty.
Dowód wpłaty albo uwierzytelnioną kopię należy dołączyć do wniosku, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty.
Opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Gdyni lub na rachunek PKO Bank Polski S.A. nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
W przypadku dokonywania przelewu przy tytule wpłaty należy podać:
- informację, ze jest to opłata skarbowa
- sprawę, w której wnoszona jest opłata
Zwalnia się od opłaty skarbowej następujące podmioty:
- jednostki budżetowe
- jednostki samorządu terytorialnego
- organizacje pożytku publicznego (wyłączenie w sprawach dot. nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)
- osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa
Zwolenienia przedmiotowe:
- pozwolenie na budowę lub remont obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek klęsk żywiołowych
- pozwolenie na budowe budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne
- pozwolenie na remont obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków
W przypadku wydawania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku.
W przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany wymieniony w niniejszym ustępie, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie.
Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek - gdy pozwolenie na budowę nie zostało wydane
Czas załatwienia sprawy: zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego i art. 35 ust. 6 ustawy Prawo budowlane
Tryb odwoławczy: Organ odwoławczy: Wojewoda Pomorski za pośrednictwem organu I instancji - zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji.
Podstawa prawna: art. 28, art. 34 ust. 4 i art. 36, art. 81 ust. 1 pkt 2 i art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca Prawo budowlane,
art. 92 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym i art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Inne informacje: Pierwszy Referat Architektury

Pokój: 321, III piętro, tel. (58) 66 88 408,  (58) 66 82 407, (58) 66 82 405
Dzielnice: Grabówek, Leszczynki, Pustki Cisowskie-Demptowo, Chylonia (po stronie południowej torów kolejowych), Cisowa (po stronie południowej torów kolejowych)
Pokój: 319, III piętro, tel. (58) 668 84 03
Pokój: 320, III piętro, tel. (58) 66 88 405, (58) 66 88 406,
Dzielnice: Działki Leśne, Chylonia (po stronie północnej torów kolejowych), Cisowa (po stronie północnej torów kolejowych), Port, Oksywie, Obłuże, Pogórze, Babie Doły.

Drugi Referat Architektury

Pokój: 418, IV piętro, tel. 58 66 88 421, 58 66 88 407, 58 66 82 406, 58 66 82 404, 58 66 82 409
Pokój: 423, IV piętro, tel. 58 66 88 424, 58 66 88 410, 58 66 88 414
Dzielnice: Wzgórze Św. Maksymiliana, Witomino-Leśniczówka, Witomino-Radiostacja, Chwarzno-Wiczlino, Śródmieście, Kamienna Góra.

Trzeci Referat Architektury

pok. 322, III piętro,  tel. 58 668 84 15, 58 668 24 08, 58 668 84 32, 58 668 84 25
pok. 324, III piętro,  tel. 58 668 84 27, 58 668 84 33, 58 668 84 22, 58 668 84 31
Dzielnice: Mały Kack, Wielki Kack, Dąbrowa, Karwiny, Orłowo, Redłowo
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Renata Stelmach
Wprowadził informację: Dariusz Repiński
Ostatnio zmodyfikował: Dariusz Repiński
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 10.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 15.03.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.03.2019 08:20 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
22.03.2018 14:27 Dodanie informacji Dariusz Repiński
14.02.2018 09:21 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
30.06.2017 14:13 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
07.06.2017 11:17 Korekta Michał Kowalski
06.06.2017 11:31 Korekta Michał Kowalski
31.05.2017 12:40 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
10.05.2017 15:30 Aktualizacja treści Dariusz Repiński