Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Architektoniczno - Budowlany
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 319, 320, 321, 322, 324, 329, 332, 418,423

W dniach:
Godziny przyjęć interesantów:po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty w Wydziale Architektoniczno – Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni

Numer telefonu:
58 668-84-00

Fax: 58 668 84 02
E-mail: wydz.arch.bud@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: 1. Wniosek.


2. Charakterystyka obiektu oraz, w miarę potrzeby, projekt zagospodarowania działki lub terenu, a jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie – również projekty zagospodarowania tych nieruchomości, z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy.


3. Szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa.


4. Propozycje rozwiązań zamiennych.


5. W przypadku obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską - pozytywną opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków w zakresie wnioskowanego odstępstwa.


6. W przypadku odstępstwa od przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego:
a) ekspertyzę rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz
b) postanowienie wyrażające zgodę na zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej, o którym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej - w przypadku obiektów budowlanych istotnych ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 6g ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

7. W przypadku odstępstw dotyczących wymagań higienicznych i zdrowotnych - pozytywną opinię w zakresie proponowanych rozwiązań państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.


8. W przypadku wystąpienia przez pełnomocnika (art.32 i 33 kpa) należy dodatkowo dołączyć do wniosku pełnomocnictwo strony (wraz z opłatą skarbową w wysokości 17,00 zł).
Wnioski zawierające komplet wymaganych załączników należy składać w Kancelarii Ogólnej w holu głównym na parterze, dołączając należną opłatę skarbową.
Sposób załatwienia sprawy: Złożenie wniosku (ewentualne uzupełnienie wniosku po otrzymaniu wezwania organu). Interesant otrzymuje kopię wniosku przesłanego przez organ do właściwego ministra, a następnie (na podstawie uzyskanego upoważnienia od ministra) postanowienie rozstrzygające w sprawie.

u w a g i:
1. Złożenie wniosku może nastąpić przed wystąpieniem inwestora o pozwolenie na budowę

2. Odstępstwo nie może powodować zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia, a w stosunku do obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego - ograniczenia dostępności dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, oraz nie może powodować pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych i użytkowych, a także stanu środowiska, po spełnieniu określonych warunków zamiennych.
Opłaty: 17,00 zł w przypadku upoważnienia udzielonego osobie pełnomocnika działającego w imieniu wnioskodawcy podstawa prawna:
- ustawa z dn.16.11.2006r. o opłacie skarbowej,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dn.28.09.2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej.

Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.

Dowód wpłaty albo uwierzytelnioną kopię należy dołączyć do wniosku, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty.

Opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Gdyni lub na rachunek PKO Bank Polski S.A. nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065

W przypadku dokonywania przelewu przy tytule wpłaty należy podać:
- informację, ze jest to opłata skarbowa,
- sprawę, w której wnoszona jest opłata.
Czas załatwienia sprawy: zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego
Tryb odwoławczy: Tylko w przypadku zażalenia strony postępowania na postanowienie wydane na podstawie upoważnienia ministra – Wojewoda Pomorski za pośrednictwem organu I instancji w postępowaniu odwoławczym od decyzji udzielającej pozwolenia na budowę.
Podstawa prawna: Art. 9 ustawy z dnia 7 lipca Prawo budowlane, art.92 ustawy z 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym i art.123 ustawy z 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Inne informacje:
Pierwszy Referat Architektury

Pokój: 321, III piętro, tel. (58) 66 88 408,  (58) 66 82 407, (58) 66 82 405
Dzielnice: Grabówek, Leszczynki, Pustki Cisowskie-Demptowo, Chylonia (po stronie południowej torów kolejowych), Cisowa (po stronie południowej torów kolejowych)
Pokój: 319, III piętro, tel. (58) 668 84 03
Pokój: 320, III piętro, tel. (58) 66 88 405, (58) 66 88 406,
Dzielnice: Działki Leśne, Chylonia (po stronie północnej torów kolejowych), Cisowa (po stronie północnej torów kolejowych), Port, Oksywie, Obłuże, Pogórze, Babie Doły.

Drugi Referat Architektury

Pokój: 418, IV piętro, tel. 58 66 88 421, 58 66 88 407, 58 66 82 406, 58 66 82 404, 58 66 82 409
Pokój: 423, IV piętro, tel. 58 66 88 424, 58 66 88 410, 58 66 88 414
Dzielnice: Wzgórze Św. Maksymiliana, Witomino-Leśniczówka, Witomino-Radiostacja, Chwarzno-Wiczlino, Śródmieście, Kamienna Góra.

Trzeci Referat Architektury

pok. 322, III piętro,  tel. 58 668 84 15, 58 668 24 08, 58 668 84 32, 58 668 84 25
pok. 324, III piętro,  tel. 58 668 84 27, 58 668 84 33, 58 668 84 22, 58 668 84 31
Dzielnice: Mały Kack, Wielki Kack, Dąbrowa, Karwiny, Orłowo, Redłowo.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Renata Stelmach
Wprowadził informację: Dariusz Repiński
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Trzebiatowska
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 09.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 28.03.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.03.2023 11:43 Aktualizacja treści Małgorzata Trzebiatowska
28.03.2023 11:43 Aktualizacja treści Małgorzata Trzebiatowska
25.08.2022 14:55 Zmiana załącznika Dariusz Repiński
25.05.2022 08:36 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
15.10.2020 10:59 Korekta Dariusz Repiński
15.10.2020 10:51 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
13.10.2020 15:45 Dodanie informacji Dariusz Repiński
21.03.2019 09:06 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
19.03.2019 14:03 Zmiana załącznika Hanna Netzel-Białecka
11.03.2019 14:41 Korekta Dariusz Repiński
11.03.2019 14:36 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
22.01.2019 14:13 Zmiana załącznika Hanna Netzel-Białecka
27.07.2018 11:29 Korekta Dariusz Repiński
22.03.2018 14:30 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
14.02.2018 09:17 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
30.10.2017 08:42 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
30.06.2017 14:14 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
06.06.2017 11:34 Korekta Michał Kowalski
10.05.2017 15:38 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
09.05.2017 14:40 Aktualizacja treści Dariusz Repiński