Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

Elektroniczna rezerwacja wizyty: rezerwacje.um.gdynia.pl
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Urząd Stanu Cywilnego
Referat ds. Rejestracji Małżeństw
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: parter, pok.17

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: -
E-mail: usc@gdynia.pl
Opis procedury w PJM:
Wymagane dokumenty: - dokument tożsamości
- zapewnienie
- zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
- obywatel polski, który zamierza wstąpić w związek małżeński, lecz nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim - potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.
- obcokrajowiec składa dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo lub prawomocne postanowienie sądu zwalniające go od złożenia tego dokumentu oraz odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa (dokumenty sporządzone w j. obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego i nie podlegają zwrotowi)
- zezwolenie sądu, jeżeli małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika oraz pełnomocnictwo
- wniosek o przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza USC.
Sposób załatwienia sprawy: - złożenie przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego pisemnych zapewnień, że nie istnieją okoliczności wyłączajace zawarcie małżeńtwa (osoba, która nie zna języka polskiego składa oświadczenie w obecności tłumacza języka, którym włada)
- złożenie pisemnych oświadczeń w sprawie nazwisk noszonych po zawarciu małżeństwa
- złożenie przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński
Opłaty: Opłata skarbowa:
- 84,00 zł. - sporządzenie aktu małżeństwa;
- 39,00 zł. - zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca od złożenia zapewnień;
Opłata dodatkowa:
- 1000 zł - zawarcie małżeństwa poza USC.

Opłatę skarbową można uiścić w kasach Urzędu (pok. 27 lub kasy A, B na Sali Obsługi Mieszkańców) po wcześniejszym uzyskaniu zlecenia do kasy od pracownika USC z pok. 17.
Opłatę skarbową można też wnieść gotówkowo lub bezgotówkowo (np. w formie elektronicznej) na konto Urzędu PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 (dla płatności z zagranicy: BIC: BPKOPLPW, IBAN: PL 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065) z zaznaczeniem tytułu opłaty i danych identyfikujących wpłacającego. Oryginał dowodu wpłaty należy dołączyć do składanych dokumentów.
Opłatę dodatkową można uiścić na konto Urzędu PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 44 1440 1026 0000 0000 0033 5045 (dla płatności z zagranicy: BIC: BPKOPLPW, IBAN: PL 44 1440 1026 0000 0000 0033 5045).
Opłata skarbowa i/lub opłata dodatkowa podlega zwrotowi, na wniosek strony, jeżeli mimo uiszczenia opłaty nie dokonano czynności.
Czas załatwienia sprawy: Małżeństwo przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego nie może być zawarte przed upływem miesiaca od dnia, kiedy osoby złożyły zapewnienia. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.
Tryb odwoławczy: W przypadku odmowy przez kierownika USC przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński - zawiadamia on pisemnie zainteresowane strony. Osoby te w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia mogą złożyć wniosek do sądu właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności.
Podstawa prawna: - ustawa z dnia 28.11.2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1681) art. 76-79, 84-85.
- ustawa z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1359) art. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 25 i 88
- ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021, poz. 735)
- ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1923)
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.09.2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330)
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22.01.2015 r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 180)
- ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019, poz. 1781).
Inne informacje:

Datę planowanego ślubu ustala się osobiście z Kierownikiem USC w dniu składania zapewnień.

Zapewnienie jest ważne 6 miesięcy od daty złożenia.

Urząd Stanu Cywilnego w Gdyni uprzejmie prosi Pary zamierzające zawrzeć związek małżeński w tut. USC o dopisywanie na zapewnieniach o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa numerów telefonu do kontaktu, ewentualnie adresów e-mail.

Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Inocenta Nycz
Wprowadził informację: Wiesława Witosławska
Ostatnio zmodyfikował: Agata Lipińska
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 30.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 13.08.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.08.2022 18:07 Aktualizacja treści Agata Lipińska
13.08.2022 16:05 Aktualizacja treści Agata Lipińska
07.07.2022 15:00 Aktualizacja treści Agata Lipińska
07.07.2022 14:50 Aktualizacja treści Agata Lipińska
24.05.2022 10:43 Aktualizacja treści Iwona Tyczyńska
18.05.2022 13:42 Aktualizacja treści Iwona Tyczyńska
01.03.2022 12:25 Aktualizacja treści Iwona Tyczyńska
07.02.2022 11:36 Aktualizacja treści Beata Pukło
01.02.2022 12:08 Aktualizacja treści Iwona Tyczyńska
30.11.2021 14:48 usuwanie zbędnych informacji Wiesława Witosławska
10.11.2021 13:31 Zmiana załącznika Iwona Tyczyńska
28.09.2021 14:27 dodanie załącznika Iwona Tyczyńska
07.09.2021 12:24 Korekta Iwona Tyczyńska
28.04.2021 13:09 Zmiana podstawy prawnej Iwona Tyczyńska
18.02.2021 14:08 Zmiana załącznika Iwona Tyczyńska
17.02.2021 12:33 Zmiana załącznika Iwona Tyczyńska
10.02.2021 10:47 Zmiana załącznika Iwona Tyczyńska
09.02.2021 10:11 Aktualizacja treści Iwona Tyczyńska
09.02.2021 10:00 Zmiana załącznika Iwona Tyczyńska
14.10.2020 12:23 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
18.06.2020 09:39 dodanie numeru telefonu do rezerwacji Michał Kowalski
17.06.2020 15:51 Zmiana załącznika Iwona Tyczyńska
25.05.2020 11:26 zmiana numeru telefonu Michał Kowalski
29.04.2020 15:31 Zmiana załącznika Wiesława Witosławska
29.04.2020 13:17 Aktualizacja treści Iwona Tyczyńska
02.04.2020 15:50 Zmiana podstawy prawnej Iwona Tyczyńska
19.02.2020 11:23 Zmiana podstawy prawnej Wiesława Witosławska
30.01.2020 11:14 Zmiana podstawy prawnej Wiesława Witosławska
07.08.2019 13:57 Dodanie informacji Wiesława Witosławska
18.06.2019 15:44 Zmiana załącznika Wiesława Witosławska
17.01.2019 09:17 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
08.06.2018 13:24 Zmiana załącznika Wiesława Witosławska
30.05.2018 10:37 Zmiana podstawy prawnej Wiesława Witosławska