Zaświadczenie do zawarcia małżeństwa za granicą

Elektroniczna rezerwacja wizyty: rezerwacje.um.gdynia.pl
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Urząd Stanu Cywilnego
Referat ds. Rejestracji Małżeństw
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: parter, pok.17

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: -
E-mail: usc@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - wniosek o wydanie zaświadczenia
- dokument tożsamości
- zapewnienie
- dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka
- osoba, która nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim, potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.
Sposób załatwienia sprawy: - złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia
- złożenie kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego pisemnego zapewnienia, że nie istnieją okoliczności wyłączające zawarcie małżeństwa oraz wymaganych dokumentów.
Opłaty: Opłata skarbowa:
- 38,00 zł - zaświadczenie

Opłatę skarbową można uiścić w kasach Urzędu (pok. 27 lub kasy A, B na Sali Obsługi Mieszkańców) po wcześniejszym uzyskaniu zlecenia do kasy od pracownika USC z pok. 17.
Opłatę skarbową można też wnieść gotówkowo lub bezgotówkowo (np. w formie elektronicznej) na konto Urzędu PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 (dla płatności z zagranicy: BIC: BPKOPLPW, IBAN: PL 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065) z zaznaczeniem tytułu opłaty i danych identyfikujących wpłacającego. Oryginał dowodu wpłaty należy dołączyć do wniosku.
Opłata skarbowa podlega zwrotowi, na wniosek strony, jeżeli mimo uiszczenia opłaty nie dokonano czynności.

Za wydanie dodatkowego wielojęzycznego formularza wnosi się opłatę w wysokości 17 zł na konto nr 44 1440 1026 0000 0000 0033 5045 (dla płatności z zagranicy: BIC: BPKOPLPW, IBAN: PL 44 1440 1026 0000 0000 0033 5045).
Czas załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki, do miesiąca w sprawach wymagających prowadzenia postępowania wyjaśniającego, a w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy.
Tryb odwoławczy: W przypadku odmowy przez kierownika USC wydania zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo - zawiadamia on pisemnie zainteresowane strony. Osoby te w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia mogą złożyć wniosek do sądu właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności.
Podstawa prawna: - ustawa z dnia 28.11.2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1681) art. 83
- ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021, poz. 735)
- ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1923)
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.09.2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330)
- ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019, poz. 1781)
- ustawa z dnia 04.04.2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2019, poz. 860)
Inne informacje: 1) Zaświadczenie o możności zawarcia małżeństwa za granicą może otrzymać obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec nie mający obywatelstwa żadnego państwa
2) Celem złożenia zapewnienia należy stawić się u wybranego kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
3) Zaświadczenie ważne jest 6 m-cy od daty wystawienia.

Od 24 maja 2019 istnieje możliwość wydania wielojęzycznego standardowego formularza do zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą. Wielojęzyczny formularz jest urzędowym tłumaczeniem załączanym do wydanego zaświadczenia o możności zawarcia małżeństwa za granicą i tylko razem z tym zaświadczeniem może być przedstawiany instytucjom na terenie Unii Europejskiej (formularz samodzielnie nie przedstawia żadnej wartości prawnej).
Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza można złożyć:
1) jednocześnie z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o możności zawarcia małżeństwa za granicą, do którego ma być załączony wielojęzyczny formularz;
2) po wydaniu zaświadczenia o możności zawarcia małżeństwa za granicą, do którego ma być załączony wielojęzyczny formularz – w przypadku ubiegania się o wielojęzyczny formularz do w/w zaświadczenia należy załączyć oryginał tego zaświadczenia.
Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza składa się do urzędu stanu cywilnego, w którym wydano zaświadczenie o możności zawarcia małżeństwa za granicą.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Inocenta Nycz
Wprowadził informację: Wiesława Witosławska
Ostatnio zmodyfikował: Agata Lipińska
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 30.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 13.08.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.08.2022 17:55 Aktualizacja treści Agata Lipińska
26.05.2022 08:56 Korekta Iwona Tyczyńska
26.05.2022 08:53 Aktualizacja treści Iwona Tyczyńska
18.05.2022 13:24 Aktualizacja treści Iwona Tyczyńska
10.11.2021 13:39 Zmiana załącznika Iwona Tyczyńska
28.09.2021 14:21 dodanie załącznika Iwona Tyczyńska
07.09.2021 12:13 Aktualizacja treści Iwona Tyczyńska
28.04.2021 12:50 Zmiana podstawy prawnej Iwona Tyczyńska
04.03.2021 09:08 Zmiana załącznika Iwona Tyczyńska
14.10.2020 12:21 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
18.06.2020 09:40 dodanie numeru telefonu do rezerwacji Michał Kowalski
17.06.2020 13:50 Zmiana załącznika Iwona Tyczyńska
25.05.2020 11:25 zmiana numeru telefonu Michał Kowalski
29.04.2020 15:38 Zmiana załącznika Wiesława Witosławska
02.04.2020 15:56 Aktualizacja treści Iwona Tyczyńska
19.02.2020 11:21 Zmiana podstawy prawnej Wiesława Witosławska
30.01.2020 12:29 Zmiana podstawy prawnej Wiesława Witosławska
18.06.2019 15:21 Zmiana załącznika Wiesława Witosławska
17.01.2019 11:02 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
08.06.2018 13:11 Zmiana załącznika Wiesława Witosławska
25.05.2018 15:27 Zmiana załącznika Wiesława Witosławska
25.05.2018 15:22 Zmiana podstawy prawnej Wiesława Witosławska