Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego, zaświadczeń o stanie cywilnym, zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze danych osoby

Elektroniczna rezerwacja wizyty: gdynia.pl/bip/rezerwacje
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Urząd Stanu Cywilnego
Referat ds. Archiwum USC
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Składanie wniosków odbywa się drogą korespondencyjną lub po wcześniejszej rezerwacji internetowej/telefonicznej wizyty do pok. 25 (wejście "D" ul. Świętojańska) - dot.wydawania odpisów aktów stanu cywilnego.

W godzinach: 09:00 - 15:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 668-81-24
E-mail: usc@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - wniosek o wydanie odpisu lub zaświadczenia
- dokument tożsamości
- dokumenty stwierdzajace uprawnienie do otrzymania odpisu w przypadku ubiegania się o dokument osoby, która posiada interes prawny
Sposób załatwienia sprawy: - złożenie wniosku w sprawie wydania odpisu lub zaświadczenia
- wydanie żądanego odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia
Opłaty: Opłata skarbowa:
- 22,00 zł - odpis skrócony
- 22,00 zł - odpis skrócony wielojęzyczny
- 33,00 zł - odpis zupełny
- 38,00 zł - zaświadczenie o stanie cywilnym
- 24,00 zł - zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze danych wskazanej osoby.

Opłatę skarbową można uiścić w kasach Urzędu (pok. 27 lub kasy A, B na Sali Obsługi Mieszkańców) po wcześniejszym uzyskaniu zlecenia do kasy od pracownika USC z pok. 25.
Opłatę skarbową można też wnieść gotówkowo lub bezgotówkowo (np. w formie elektronicznej) na konto Urzędu PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 (dla płatności z zagranicy: BIC: BPKOPLPW, IBAN: PL 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065) z zaznaczeniem tytułu opłaty i danych identyfikujących wpłacającego. Oryginał dowodu wpłaty należy dołączyć do wniosku.
Opłata skarbowa podlega zwrotowi, na wniosek strony, jeżeli mimo uiszczenia opłaty nie dokonano czynności.

Za wydanie dodatkowego wielojęzycznego formularza wnosi się opłatę w wysokości 17 zł na konto nr 44 1440 1026 0000 0000 0033 5045
Czas załatwienia sprawy: Po przeniesieniu aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego
- w tutejszym USC po upływie 7 dni roboczych;
- w innym USC po upływie 10 dni roboczych.
Tryb odwoławczy: W przypadku wydania decyzji odmawiającej wydania odpisu lub zaświadczenia przysługuje odwołanie do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Podstawa prawna: - ustawa z dnia 28.11.2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 463) art. 44-45, 49-50
- ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256)
- Konwencja Nr 16 z dnia 08.09.1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Dz.U. z 2004 r. Nr 166, poz. 1735)
- ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546)
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.09.2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330)
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego z dnia 29.01.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 194)
- ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000)
- ustawa z dnia 04.04.2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2019, poz. 860)
Inne informacje: Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym lub zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

Składanie wniosków o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego odbywa się obecnie drogą korespondencyjną (poczta tradycyjna, "wrzutnia" na dokumenty przy wejściu głównym do Urzędu Miasta, platforma ePUAP) lub osobiście w pok. 25 po wcześniejszym umówieniu wizyty (telefonicznie bądź internetowo). Na umówione wizyty proszę przychodzić już z wcześniej wypełnionymi wnioskami.

Od 1 marca 2015r. istnieje możliwość złożenia w tutejszym USC wniosku o wydanie odpisu aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu sporządzonego w innym USC. Zamówiony dokument można odebrać po 10 dniach roboczych (taki czas ma USC miejsca zdarzenia na przeniesienie aktu do rejestru stanu cywilnego).

Odpis aktu stanu cywilnego i zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby wydaje się osobie, której akt dotyczy, lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, oraz organom administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.

Zaświadczenie o stanie cywilnym jest wydawane osobie, której dotyczy.

Zaświadczenia są ważne przez okres 6 miesięcy od daty ich sporządzenia.

Od 24 maja 2019 istnieje możliwość wydawania wielojęzycznych standardowych formularzy do wydanych po 1 marca 2015 roku skróconych odpisów aktów urodzeń, małżeństw i zgonów oraz zaświadczeń o stanie cywilnym. Wielojęzyczny formularz jest urzędowym tłumaczeniem załączanym do wydanego wcześniej odpisu skróconego aktu stanu cywilnego/zaświadczenia o stanie i tylko razem z tym odpisem/zaświadczeniem może być przedstawiany instytucjom na terenie Unii Europejskiej (formularz samodzielnie nie przedstawia żadnej wartości prawnej).
Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza można złożyć:
1) jednocześnie z wnioskiem o wydanie odpisu skróconego aktu stanu cywilnego/zaświadczenia o stanie cywilnym, do którego ma być załączony wielojęzyczny formularz;
2) po wydaniu odpisu skróconego aktu stanu cywilnego/zaświadczenia o stanie cywilnym, do którego ma być załączony wielojęzyczny formularz – w przypadku ubiegania się o wielojęzyczny formularz do zaświadczenia o stanie cywilnym należy załączyć oryginał tego zaświadczenia
Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza składa się do urzędu stanu cywilnego, w którym wydano odpis skrócony aktu stanu cywilnego/zaświadczenie o stanie cywilnym.
UWAGA: Należy odróżnić wielojęzyczny standardowy formularz, który jest dokumentem tłumaczeniowym dodatkowo dołączanym do polskiego odpisu skróconego aktu stanu cywilnego od wielojęzycznego odpisu skróconego aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Inocenta Nycz
Wprowadził informację: Wiesława Witosławska
Ostatnio zmodyfikował: Wiesława Witosławska
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 30.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 14.10.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.10.2020 12:18 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
29.09.2020 10:26 Aktualizacja treści Iwona Tyczyńska
01.09.2020 10:40 Aktualizacja treści Iwona Tyczyńska
01.09.2020 09:32 Aktualizacja treści Iwona Tyczyńska
01.09.2020 09:09 Aktualizacja treści Iwona Tyczyńska
01.09.2020 08:56 Aktualizacja treści Iwona Tyczyńska
01.09.2020 08:51 Aktualizacja treści Iwona Tyczyńska
01.09.2020 08:46 Aktualizacja treści Iwona Tyczyńska
31.08.2020 15:42 Korekta Michał Kowalski
22.06.2020 09:07 Aktualizacja treści Iwona Tyczyńska
17.06.2020 13:44 Zmiana załącznika Iwona Tyczyńska
25.05.2020 11:24 zmiana numeru telefonu Michał Kowalski
02.04.2020 09:15 Zmiana załącznika Iwona Tyczyńska
02.04.2020 07:40 Zmiana podstawy prawnej Iwona Tyczyńska
19.02.2020 11:17 Zmiana podstawy prawnej Wiesława Witosławska
31.01.2020 14:28 Korekta Wiesława Witosławska
31.01.2020 14:15 Dodanie informacji Wiesława Witosławska
30.01.2020 12:33 Zmiana podstawy prawnej Wiesława Witosławska
18.06.2019 15:16 Korekta Wiesława Witosławska
18.06.2019 15:15 Zmiana załącznika Wiesława Witosławska
17.01.2019 10:58 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
08.06.2018 13:07 Zmiana załącznika Wiesława Witosławska
25.05.2018 15:05 Zmiana podstawy prawnej Wiesława Witosławska