Odpis aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Urząd Stanu Cywilnego
Referat ds. Archiwum USC
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 25 - po wcześniejszym pobraniu „biletu” z automatu biletowego znajdującego się w holu głównym Urzędu. Wnioski można też składać korespondencyjnie (poczta tradycyjna, "wrzutnia" na dokumenty przy Urzędzie Miasta od strony ul. Bema, platforma ePUAP

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: -
E-mail: usc@gdynia.pl
Opis procedury w PJM:
Wymagane dokumenty: - wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu
- dokument tożsamości
- dokumenty stwierdzajace uprawnienie do otrzymania odpisu w przypadku ubiegania się o dokument osoby, która posiada interes prawny
- prawomocne postanowienie sądu o ustanowienie opieki prawnej (w przypadku gdy z wnioskiem występuje opiekun prawny)
- oryginał pełnomocnictwa (w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika)
Sposób załatwienia sprawy: - złożenie wniosku w sprawie wydania odpisu
- wydanie żądanego odpisu aktu stanu cywilnego
Opłaty: Opłata skarbowa:
- 22,00 zł - odpis skrócony
- 22,00 zł - odpis skrócony wielojęzyczny
- 33,00 zł - odpis zupełny
- 17,00 zł - pełnomocnictwo (nie dotyczy pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu)

Opłatę skarbową można wnieść gotówkowo lub bezgotówkowo (np. w formie elektronicznej) na konto Urzędu PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 (dla płatności z zagranicy: BIC: BPKOPLPW, IBAN: PL 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065) z zaznaczeniem tytułu opłaty i danych identyfikujących wpłacającego. Oryginał dowodu wpłaty należy dołączyć do wniosku.
Opłata skarbowa podlega zwrotowi, na wniosek strony, jeżeli mimo uiszczenia opłaty nie dokonano czynności.

Ustawa o opłacie skarbowej normuje przypadki wyłączeń i zwolnień od jej uiszczenia (np. odpisy potrzebne do wydania paszportu, świadczeń rodzinnych, socjalnych, celów szkolnych, zatrudnienia, ZUS, nie podlegają opłacie skarbowej).
Zwolnione od uiszczenia opłaty skarbowej są także osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Za wydanie dodatkowego wielojęzycznego formularza wnosi się opłatę w wysokości 17 zł na konto nr 44 1440 1026 0000 0000 0033 5045 (dla płatności z zagranicy: BIC: BPKOPLPW, IBAN: PL 44 1440 1026 0000 0000 0033 5045 ).
Czas załatwienia sprawy: Jeżeli wniosek o wydanie odpisu złożony został do kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, który przechowuje księgę stanu cywilnego (USC w Gdyni) wydanie odpisu następuje w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
Jeżeli wniosek o wydanie odpisu złożony został do kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, wydanie odpisu następuje w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
Jeżeli rejestracja urodzenia, małżeństwa lub zgonu miała miejsce po 1 marca 2015 r. lub akt znajduje się w bazie Systemu Rejestrów Państwowych, wydanie odpisu aktu następuje niezwłocznie.
Tryb odwoławczy: W przypadku wydania decyzji odmawiającej wydania odpisu przysługuje odwołanie do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Podstawa prawna: - ustawa z dnia 28.11.2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1681) art. 44-45, 49-50
- ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735)
- Konwencja Nr 16 z dnia 08.09.1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Dz.U. z 2004 r. Nr 166, poz. 1735)
- ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1923)
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.09.2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330)
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego z dnia 29.01.2015 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 698)
- ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019, poz. 1781)
- ustawa z dnia 04.04.2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2019, poz. 860)
Inne informacje: Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

Odpis aktu stanu cywilnego wydaje się osobie, której akt dotyczy, lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, oraz organom administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.

Od 24 maja 2019 istnieje możliwość wydawania wielojęzycznych standardowych formularzy do wydanych po 1 marca 2015 roku skróconych odpisów aktów urodzeń, małżeństw i zgonów. Wielojęzyczny formularz jest urzędowym tłumaczeniem załączanym do wydanego wcześniej odpisu skróconego aktu stanu cywilnego i tylko razem z tym odpisem może być przedstawiany instytucjom na terenie Unii Europejskiej (formularz samodzielnie nie przedstawia żadnej wartości prawnej).
Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza można złożyć:
1) jednocześnie z wnioskiem o wydanie odpisu skróconego aktu stanu cywilnego, do którego ma być załączony wielojęzyczny formularz;
2) po wydaniu odpisu skróconego aktu stanu cywilnego, do którego ma być załączony wielojęzyczny formularz
Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza składa się do urzędu stanu cywilnego, w którym wydano odpis skrócony aktu stanu cywilnego.
UWAGA: Należy odróżnić wielojęzyczny standardowy formularz, który jest dokumentem tłumaczeniowym dodatkowo dołączanym do polskiego odpisu skróconego aktu stanu cywilnego od wielojęzycznego odpisu skróconego aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Inocenta Nycz
Wprowadził informację: Wiesława Witosławska
Ostatnio zmodyfikował: Agata Lipińska
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 30.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 13.08.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.08.2022 16:35 Aktualizacja treści Agata Lipińska
25.05.2022 11:00 Aktualizacja treści Jan Kowalski
24.05.2022 10:46 Korekta Iwona Tyczyńska
18.05.2022 10:48 Aktualizacja treści Iwona Tyczyńska
30.03.2022 11:01 Aktualizacja treści Iwona Tyczyńska
08.03.2022 11:48 Aktualizacja treści Beata Pukło
01.02.2022 11:59 Aktualizacja treści Iwona Tyczyńska
28.09.2021 13:18 dodanie załącznika Iwona Tyczyńska
05.07.2021 16:45 Aktualizacja treści Iwona Tyczyńska
21.06.2021 09:51 Aktualizacja treści Iwona Tyczyńska
28.04.2021 11:39 Zmiana podstawy prawnej Iwona Tyczyńska
28.04.2021 11:24 Zmiana podstawy prawnej Iwona Tyczyńska
27.01.2021 08:24 Aktualizacja treści Iwona Tyczyńska
26.01.2021 15:48 Korekta Iwona Tyczyńska
26.01.2021 15:24 Aktualizacja treści Iwona Tyczyńska
14.10.2020 12:18 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
29.09.2020 10:26 Aktualizacja treści Iwona Tyczyńska
01.09.2020 10:40 Aktualizacja treści Iwona Tyczyńska
01.09.2020 09:32 Aktualizacja treści Iwona Tyczyńska
01.09.2020 09:09 Aktualizacja treści Iwona Tyczyńska
01.09.2020 08:56 Aktualizacja treści Iwona Tyczyńska
01.09.2020 08:51 Aktualizacja treści Iwona Tyczyńska
01.09.2020 08:46 Aktualizacja treści Iwona Tyczyńska
31.08.2020 15:42 Korekta Michał Kowalski
22.06.2020 09:07 Aktualizacja treści Iwona Tyczyńska
17.06.2020 13:44 Zmiana załącznika Iwona Tyczyńska
25.05.2020 11:24 zmiana numeru telefonu Michał Kowalski
02.04.2020 09:15 Zmiana załącznika Iwona Tyczyńska
02.04.2020 07:40 Zmiana podstawy prawnej Iwona Tyczyńska
19.02.2020 11:17 Zmiana podstawy prawnej Wiesława Witosławska
31.01.2020 14:28 Korekta Wiesława Witosławska
31.01.2020 14:15 Dodanie informacji Wiesława Witosławska
30.01.2020 12:33 Zmiana podstawy prawnej Wiesława Witosławska
18.06.2019 15:16 Korekta Wiesława Witosławska
18.06.2019 15:15 Zmiana załącznika Wiesława Witosławska
17.01.2019 10:58 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
08.06.2018 13:07 Zmiana załącznika Wiesława Witosławska
25.05.2018 15:05 Zmiana podstawy prawnej Wiesława Witosławska