Uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego i wpisanie w akcie małżeństwa wzmianki dodatkowej o rozwodzie

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Urząd Stanu Cywilnego
Referat ds. Archiwum USC
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: parter, pok. 26

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: -
E-mail: usc@gdynia.pl
Opis procedury w PJM:
Wymagane dokumenty: - dokument tożsamości
- wniosek o uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego
a) wyrok rozwodowy orzeczony w państwie należącym do Unii Europejskiej w postępowaniu wszczętym i zakończonym prawomocnym orzeczeniem po 01.05.2004 r.
- oryginał zagranicznego orzeczenia o rozwodzie wraz z klauzulą prawomocności
- oryginał świadectwa sporządzonego przez właściwy organ państwa członkowskiego UE na formularzu określonym w załączniku I do Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2201/2003
- oryginał urzędowego tłumaczenia w/w dokumentów dokonanego przez polskiego konsula lub przez tłumacza przysięgłego
b) wyrok rozwodowy orzeczony w państwie nie należącym do Unii Europejskiej w postępowaniu wszczętym i zakończonym prawomocnym orzeczeniem po 01.07.2009 r.
- oryginał zagranicznego orzeczenia o rozwodzie
- dokument stwierdzający, że orzeczenie jest prawomocne, chyba że prawomocność orzeczenia wynika z jego treści
- oryginał urzędowego tłumaczenia w/w dokumentów dokonanego przez polskiego konsula lub przez tłumacza przysięgłego
Sposób załatwienia sprawy: - złożenie wniosku i kompletu dokumentów
- wpisanie do aktu małżeństwa wzmianki dodatkowej o rozwiązaniu małżeństwa
Opłaty: Opłata skarbowa:
- 11 zł - za czynność wpisania wzmianki dodatkowej

Opłatę skarbową można też wnieść gotówkowo lub bezgotówkowo (np. w formie elektronicznej) na konto Urzędu PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 (dla płatności z zagranicy: BIC: BPKOPLPW, IBAN: PL 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065) z zaznaczeniem tytułu opłaty i danych identyfikujących wpłacającego. Oryginał dowodu wpłaty należy dołączyć do wniosku.
Opłata skarbowa podlega zwrotowi, na wniosek strony, jeżeli mimo uiszczenia opłaty nie dokonano czynności.
Czas załatwienia sprawy: Niezwłocznie, chyba, że sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca, a jeżeli sprawa jest szczególnie skomplikowana - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
Podstawa prawna: - ustawa z dnia 28.11.2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 1378) art. 24
- ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775)
- ustawa z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 1550) art. 1145 - 1147
-rozporządzenie Rady (WE) Nr 2201/2003 z dn. 27.11.2003r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej (Dz.U. UE.L. z 2003 r. Nr 338, poz.1) art. 1 ust.1 pkt. a oraz art. 37 i 39
- ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 2111)
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.09.2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330)
- ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019, poz. 1781)
Inne informacje: 1) Uznanie przez Kierownika USC zagranicznego wyroku rozwodowego możliwe jest tylko w przypadku orzeczeń wydanych przez te państwa, z którymi Rzeczypospolita Polska podpisała odpowiednie umowy dwustronne.
2) Zgodnie z art. 1146 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, orzeczenie nie podlega uznaniu, jeżeli:
a) nie jest prawomocne w państwie, w którym zostało wydane;
b) zapadło w sprawie należącej do wyłącznej jurysdykcji sądów polskich;
c) pozwanemu, który nie wdał się w spór co do istoty sprawy, nie doręczono należycie i w czasie umożliwiającym podjęcie obrony pisma wszczynającego postępowanie;
d) strona w toku postępowania była pozbawiona możności obrony;
e) sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami zawisła w Rzeczypospolitej Polskiej wcześniej niż przed sądem państwa obcego;
f) jest sprzeczne z wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu polskiego albo wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu państwa obcego, spełniającym przesłanki jego uznania w Rzeczypospolitej Polskiej, zapadłymi w sprawie o to samo roszczenie między tymi samymi stronami;
g) uznanie byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej (klauzula porządku publicznego)
3) W przypadku, gdy orzeczenie zostało wydane zaocznie, wnioskodawca przedstawia dodatkowo dokument potwierdzający, iż strona pozwana otrzymała dokument wszczynający postępowanie lub równorzędny i że zgadza się z orzeczeniem.

Wniosek o uznanie wyroku rozwodowego wraz załącznikami można składać:
- osobiście
- za pośrednictwem osób przebywających w Polsce (w tym przypadku należy dodatkowo przedłożyć również pełnomocnictwo do złożenia wymaganych dokumentów)
- poprzez przesłanie dokumentów bezpośrednio do USC
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Inocenta Nycz
Wprowadził informację: Wiesława Witosławska
Ostatnio zmodyfikował: Iwona Tyczyńska
Data wytworzenia informacji: 03.07.2009
Data udostępnienia informacji: 29.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 04.01.2024
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.01.2024 13:21 Aktualizacja treści Iwona Tyczyńska
29.12.2023 21:43 Aktualizacja treści Beata Pukło
13.08.2022 17:42 Aktualizacja treści Agata Lipińska
13.08.2022 17:40 Aktualizacja treści Agata Lipińska
18.05.2022 14:57 Korekta Michał Kowalski
18.05.2022 13:14 Aktualizacja treści Iwona Tyczyńska
28.09.2021 14:18 dodanie załącznika Iwona Tyczyńska
28.04.2021 12:45 Zmiana podstawy prawnej Iwona Tyczyńska
27.01.2021 13:19 Aktualizacja treści Iwona Tyczyńska
27.01.2021 13:13 Aktualizacja treści Iwona Tyczyńska
14.10.2020 12:17 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
17.06.2020 13:09 Zmiana załącznika Iwona Tyczyńska
25.05.2020 11:23 zmiana numeru telefonu Michał Kowalski
28.04.2020 14:10 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
19.02.2020 11:14 Zmiana podstawy prawnej Wiesława Witosławska
30.01.2020 12:52 Zmiana podstawy prawnej Wiesława Witosławska
18.06.2019 14:54 Zmiana załącznika Wiesława Witosławska
17.01.2019 10:57 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
08.06.2018 13:03 Zmiana załącznika Wiesława Witosławska
25.05.2018 14:48 Zmiana podstawy prawnej Wiesława Witosławska
03.11.2017 11:52 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski