Odtworzenie, sporządzenie aktu stanu cywilnego

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Urząd Stanu Cywilnego
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: parter, pok. 17 (akt małżeństwa), pok. 18 (akt urodzenia), pok. 20 (akt zgonu)

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: -
E-mail: usc@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego:
1) w kraju
- dokument tożsamości
- wniosek
- zaświadczenie z USC, w którym powinien znajdować się akt, stwierdzające zniszczenie lub zaginięcie księgi
- dokument potwierdzający fakt sporządzenia aktu stanu cywilnego (odpisy zaginionego lub zniszczonego aktu)
- posiadane dokumenty posiłkowe dotyczące osoby, której dane mają być stwierdzone w odtwarzanym akcie
Sporządzenie, odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego:
2) za granicą
- dokument tożsamości
- wniosek
- dokument potwierdzający zdarzenie za granicą lub jego uwierzytelniona kopia + oryginał urzędowego tłumaczenia w/w dokumentu dokonanego przez polskiego konsula lub przez tłumacza przysięgłego.
Sposób załatwienia sprawy: - złożenie wniosku
- złożenie dokumentów oraz zaświadczeń
- wydanie odpisu zupełnego
Opłaty: Opłata skarbowa:
- 39,00 zł - odpis zupełny wydany po sporządzeniu/ odtworzeniu aktu.

Opłatę skarbową można uiścić w kasach Urzędu (pok. 27 lub kasy A, B na Sali Obsługi Mieszkańców) po wcześniejszym uzyskaniu zlecenia do kasy od pracownika USC z pok. 17, 18 lub 20.
Opłatę skarbową można też wnieść gotówkowo lub bezgotówkowo (np. w formie elektronicznej) na konto Urzędu PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 (dla płatności z zagranicy: BIC: BPKOPLPW, IBAN: PL 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065) z zaznaczeniem tytułu opłaty i danych identyfikujących wpłacającego. Oryginał dowodu wpłaty należy dołączyć do wniosku.
Opłata skarbowa podlega zwrotowi, na wniosek strony, jeżeli mimo uiszczenia opłaty nie dokonano czynności.
Czas załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki, do miesiąca w sprawach wymagających prowadzenia postępowania wyjaśniającego, a w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy.
Tryb odwoławczy: W przypadku wydania decyzji odmawiającej odtworzenia treści aktu stanu cywilnego przysługuje odwołanie do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Podstawa prawna: - ustawa z dnia 28.11.2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1681) art. 99, 109-113, 133
- ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000)
- ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2142)
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.09.2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330)
- ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781)
Inne informacje: 1) Odtworzenia treści aktu stanu cywilnego sporządzonego w kraju dokonuje się w przypadku zaginięcia lub zniszczenia całości lub części księgi stanu cywilnego.
2) Odtworzenia treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą dokonuje się w przypadku, gdy uzyskanie odpisu jest niemożliwe lub związane z poważnymi trudnościami.
3) Wniosek o odtworzenie/sporządzenie aktu stanu cywilnego składa się do wybranego kierownika USC.
4) Dokonując odtworzenia treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, który dotyczy obywateli polskich posługujących się również aktami sporządzonymi w RP, kierownik USC na wniosek osoby, której akt dotyczy może dostosować pisownię do reguł pisowni polskiej.
5) Jeżeli wniosek dotyczy odtworzenia treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego potwierdzającego zawarcie małżeństwa, ale nie zawierającego zapisu o oświadczeniu małżonków w sprawie swojego nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa lub nazwiska dzieci, które zrodzą się z tego małżeństwa, małżonkowie mogą złożyć takie oświadczenia w składanym ww. wniosku. Jeżeli nie zrobią tego od razu, to oświadczenia takie można złożyć w każdym czasie do protokołu przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, który dokonał odtworzenia.
6) Sporządzenie aktu stanu cywilnego polega na zarejestrowaniu urodzenia albo zgonu, które nastąpiły za granicą i nie zostały tam zarejestrowane. Dotyczy to także rejestracji urodzenia, małżeństwa i zgonu, które nastąpiły w państwie w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Inocenta Nycz
Wprowadził informację: Wiesława Witosławska
Ostatnio zmodyfikował: Iwona Tyczyńska
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 26.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 16.02.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.02.2023 09:43 Zmiana załącznika Iwona Tyczyńska
23.01.2023 15:37 Aktualizacja treści Agata Lipińska
29.11.2022 08:40 Aktualizacja treści Agata Lipińska
13.08.2022 16:42 Aktualizacja treści Agata Lipińska
18.05.2022 10:54 Aktualizacja treści Iwona Tyczyńska
02.03.2022 10:59 Zmiana załącznika Iwona Tyczyńska
28.09.2021 13:27 dodanie załącznika Iwona Tyczyńska
07.09.2021 12:01 Aktualizacja treści Iwona Tyczyńska
28.04.2021 11:40 Zmiana podstawy prawnej Iwona Tyczyńska
28.04.2021 11:26 Zmiana podstawy prawnej Iwona Tyczyńska
14.10.2020 12:00 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
17.06.2020 12:24 Zmiana załącznika Iwona Tyczyńska
25.05.2020 11:17 zmiana numeru telefonu Michał Kowalski
28.04.2020 13:48 Dodanie informacji Wiesława Witosławska
26.03.2020 08:15 Zmiana podstawy prawnej Wiesława Witosławska
19.02.2020 10:55 Zmiana podstawy prawnej Wiesława Witosławska
30.01.2020 13:30 Zmiana podstawy prawnej Wiesława Witosławska
18.06.2019 14:20 Zmiana załącznika Wiesława Witosławska
17.01.2019 10:30 Aktualizacja treści Wiesława Witosławska
08.06.2018 12:38 Zmiana załącznika Wiesława Witosławska
25.05.2018 12:27 Korekta Wiesława Witosławska
25.05.2018 12:23 Zmiana podstawy prawnej Wiesława Witosławska
30.05.2017 08:16 Korekta Wiesława Witosławska