Wydanie decyzji na odbiór pojazdu usuniętego przez Straż Miejską.

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Straż Miejska
Adres: ul. Zakręt do Oksywia 10, 81-244 Gdynia
Numer pokoju: Dyżurka

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 00:00 - 24:00

Numer telefonu:
58 663-79-86
58 660-11-71

Fax: 58 663 79 59
E-mail: straz_miejska@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Dokument tożsamości właściciela/posiadacza pojazdu, prawo jazdy i dowód rejestracyjny pojazdu.
Sposób załatwienia sprawy: Sposób odbioru pojazdu z parkingu zależy od artykułu Ustawy Prawo o ruchu drogowym na podstawie, którego został on usunięty:
-pojazdy usunięte na podstawie art. 50 a, ust.1 Prawo o ruchu drogowym (bez tablic rejestracyjnych lub takie, których stan wskazuje, że nie są używane) właściciel odbiera bezpośrednio z parkingu strzeżonego "KS MOBIL", Gdynia ul Malczewskiego 26;
-pojazdy usunięte na podstawie art. 130 a, ust.1, 4,5 tj.
I. parkujące w miejscu niedozwolonym i utrudniające ruch lub powodujące zagrożenie w ruchu drogowym;
II. pozostawione w miejscu przeznaczonym dla osoby niepełnosprawnej i nie oznakowane kartą parkingową;
III. pozostawione w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że parkujący pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.
właściciel odbiera pojazd po:
1) uzyskaniu zezwolenia na odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego w Straży Miejskiej w Gdyni, ul. Zakręt do Oksywia 10;
2) przedłożeniu w/w zezwolenia w biurze parkingu strzeżonego "KS MOBIL", Gdynia ul Malczewskiego 26.
3) uiszczeniu opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu
Opłaty: Za wydanie zezwolenia na odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego Straż Miejska w Gdyni nie pobiera opłat.
Za usunięcie i parkowanie pojazdów na parkingu strzeżonym pobierane są opłaty zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/1449/22 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdu w wysokości:
1. Rower lub motorower
-za usunięcie 100 zł;
-za każdą dobę przechowywania 10 zł.
2. Motocykl
- za usunięcie 200 zł;
-za każdą dobę przechowywania 15 zł.
3. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t;
- za usuniecie 450 zł;
- za każdą dobę przechowywania 30 zł.
4. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t
- za usunięcie 550 zł ;
- za każda dobę przechowywania 30 zł.
5. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 - 16 ton
- za usunięcie 740 zł;
- za każdą dobę przechowywania 40 zł.
6. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t
- za usuniecie 1.350 zł.;
- za każdą dobę przechowywania 90 zł.
7 .Pojazd przewożący odpady niebezpieczne
- za usunięcie 1.400 zł;
- za każdą dobę przechowywania 100 zł.
8. Hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego
- za usunięcie 100 zł;
- za każdą dobę przechowywania 10 zł.
Od usunięcia pojazdu odstępuje się, jeżeli po wydaniu dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania ustaną przyczyny jego usunięcia. Jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu w przypadkach, o których mowa w ust.1 lub 2 - art.130a - ustawy prawo o ruchu drogowym, spowodowało powstanie kosztów, do ich pokrycia zobowiązany jest właściciel pojazdu. Wysokość kosztów nie może przekroczyć 40 % maksymalnej kwoty za usunięcie i przechowywanie pojazdu, ustalonych w § 1 niniejszej uchwały.
Czas załatwienia sprawy: Od ręki, w momencie zgłoszenia się zainteresowanego
Tryb odwoławczy: Brak - procedura zgodna z rozporządzeniem MSWiA z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane i rozporządzeniem MSWiA z 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej.
Podstawa prawna: Art.50a i 130a ust.1 pkt 1, 4, 5 Ustawy z dnia 20 czerwca 1970 roku Prawo o ruchu drogowym
(Dz.U. z 2005 r.nr 108, poz.908 z późn. zmianami);
Uchwała Nr XLVII/1449/22 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym.)
Inne informacje: Informacja o usunięciu pojazdu przez Straż Miejską przekazywana jest niezwłocznie do Komendanta Miejskiego Policji w Gdyni, który prowadzi ewidencję pojazdów usuniętych z drogi.
I. Usunięty pojazd bez tablic rejestracyjnych, lub taki którego stan wskazuje na to że nie jest używany i nie odebrany na wezwanie gminy przez uprawnioną osobę w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia, uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się. Pojazd ten przechodzi na własność gminy z mocy ustawy.
II.W przypadku usunięcia pojazdu pozostawionego w miejscu:
1. gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;
2. przeznaczonym dla osoby niepełnosprawnej i nie oznakowany karta parkingową;
3. obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela,
i nie odebranego przez właściciela w terminie 3 miesięcy, Prezydent Miasta Gdyni występuje do Sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz Gminy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Andrzej Bień
Wprowadził informację: Michał Szymura
Ostatnio zmodyfikował: Michał Szymura
Data wytworzenia informacji: 03.04.2012
Data udostępnienia informacji: 13.06.2017
Ostatnia aktualizacja: 02.01.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.01.2023 10:37 Aktualizacja treści Michał Szymura
19.01.2022 12:20 Aktualizacja treści Michał Szymura
07.01.2021 12:03 Aktualizacja treści Michał Szymura
02.01.2020 08:27 Aktualizacja treści Michał Szymura
26.02.2019 11:56 Aktualizacja treści Michał Szymura
29.12.2017 13:02 Aktualizacja treści Michał Szymura
13.06.2017 13:58 Korekta Michał Kowalski