Dane dotyczące czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Strategii
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: 1

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 09:00 - 15:00
W dniach:
poniedziałek-piątek

Numer telefonu:
58 668-21-20

Fax: 58 668-20-12
E-mail: statystyka@gdynia.pl
Opis procedury w PJM:
Wymagane dokumenty: Zestawienie - załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części ( Dz. .U. Nr 250, poz.1873 z 2007 r)
Sposób załatwienia sprawy: złożenie zestawienia
Opłaty: brak
Czas załatwienia sprawy: od ręki
Tryb odwoławczy: brak
Podstawa prawna: na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. 2016. 1610)
Inne informacje: Od 01 stycznia 2008 roku obowiązują przepisy  art. 4a znowelizowanej ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego  ( Dz. U. Nr 173 poz. 1218 z 2007 r.), nakładające na właścicieli domów mieszkalnych i zarządców nieruchomości obowiązek przekazywania gminom informacji dot. stawek czynszów najmu lokali mieszkalnych  nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze danej jednostki samorządu lub jej części.
Ponadto na podstawie cytowanego wyżej przepisu samorządy gminne mają obowiązek publikowania co roku, do końca pierwszego kwartału roku następnego zbiorczych danych dot. czynszów w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
Niepubliczny zasób mieszkaniowy stanowią lokale mieszkalne, które nie wchodzą w skład mieszkaniowego zasobu gminy, nie stanowią własności innych jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych osób prawnych tych jednostek, Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych.
Obowiązek udostępniania informacji o czynszach obejmuje :
• wynajmujących – właścicieli domów mieszkalnych nie należących do publicznych zasobów mieszkaniowych,
• zarządców nieruchomościami.
Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 186a) (Dz. U z 2004 r..Nr 261 poz.2603 z póź. zm.) wymienione wyżej podmioty mają obowiązek przekazywania gminom danych dotyczących wysokości stawek czynszu dwa razy do roku, w terminie miesiąca liczonego od końca każdego półrocza tj. do 31 lipca  oraz do 31 stycznia roku następnego.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Gruszka
Wprowadził informację: Joanna Buryn
Ostatnio zmodyfikował: Beata Pukło
Data wytworzenia informacji: 01.01.2008
Data udostępnienia informacji: 07.04.2017
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.05.2023 08:11 Aktualizacja treści Beata Pukło
12.06.2018 13:04 Korekta Michał Kowalski
20.11.2017 09:36 Przeniesienie do Wydziału Strategii Michał Kowalski
23.05.2017 11:54 Korekta Michał Kowalski
07.04.2017 12:20 Aktualizacja treści Joanna Buryn