Przekazanie danych z wniosku CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wpis/zmiany/zawieszenia/wznowienia/wykreślenie)

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Polityki Gospodarczej
Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: sala obsługi

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
poniedziałek - piątek

Numer telefonu:
58 668-20-10
58 668-20-11
58

Fax: 58 62 09 798
E-mail: politykagospodarcza@gdynia.pl
Opis procedury w PJM:
Wymagane dokumenty: - CEIDG-1 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wraz z załącznikami
- dowód osobisty lub paszport (do wglądu)

Wniosek o wpis do CEIDG może być złożony w następujący sposób:
1. Osobiście w wybranym przez przedsiębiorcę Urzędzie Gminy (podpisany w obecności pracownika urzędu przyjmującego wniosek)
Przedsiębiorca może wypełnić wniosek on-line w CEIDG a następnie wydrukować i udać się do Urzędu Gminy w celu jego podpisania i złożenia. Tak wypełniony wniosek będzie dostępny w systemie CEIDG przez 7 dni. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie kreskowym.
2. Listem poleconym (w tym przypadku własnoręczność podpisu wnioskodawcy musi być poświadczona przez notariusza)
3. Za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej www.biznes.gov.pl oraz w BIP ministra właściwego ds. gospodarki. Na wskazany adres poczty elektronicznej przesłane zostanie potwierdzenie zlożenia wniosku.
Wniosek o wpis do CEIDG składany w formie dokumentu elektronicznego powinien być:
• opatrzony podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym
• albo podpisany profilem zaufanym

Formularze wniosku dostępne są w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości oraz poniżej w części Druki.
Sposób załatwienia sprawy: Organ gminy przyjmuje wniosek o wpis do CEIDG, potwierdza tożsamość wnioskodawcy oraz wydaje przedsiębiorcy za pokwitowaniem potwierdzenie przyjęcia wniosku. Następnie przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego, opatrując go podpisem elektronicznym upoważnionego pracownika Urzędu Gminy i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.
Jeżeli przesłany pocztą wniosek jest niepoprawny, organ gminy wzywa niezwłocznie do skorygowania lub uzupełnienia wniosku, wskazując uchybienia, w terminie 7 dni roboczych pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
Opłaty: Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie podlega opłacie.
Czas załatwienia sprawy: Tryb ustawowy przewiduje, iż organ gminy, przekształcony wniosek przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.
Tryb odwoławczy: Od czynności organu gminy związanych z przyjęciem wniosku polegających na przekształceniu wniosku na formę dokumentu elektronicznego i przesłaniu do CEIDG, nie przysługują środki odwoławcze. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG. Organem ewidencyjnym jest minister właściwy ds. gospodarki.
Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. 2018 poz. 647 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz. 646 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. 2018 poz.650)
- Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2018 poz.649)
- Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz. U. 2018 poz.648)
- Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. 2018 poz. 1629)
Inne informacje: Strona internetowa, na której dostępne są poniższe druki:
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Monika Antkowiak
Ostatnio zmodyfikował: Monika Antkowiak
Data wytworzenia informacji: 08.07.2011
Data udostępnienia informacji: 22.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 16.01.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.01.2023 12:10 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
16.01.2023 11:54 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
16.01.2023 11:53 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
30.09.2022 08:26 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
30.09.2022 08:20 Zmiana załącznika Monika Antkowiak
14.03.2022 10:37 Aktualizacja treści Beata Pukło
14.03.2022 10:35 Aktualizacja treści Beata Pukło
13.12.2021 12:11 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
13.12.2021 11:38 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
29.09.2021 10:43 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
15.04.2021 12:41 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
15.04.2021 12:40 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
03.12.2019 10:33 Zmiana załącznika Monika Antkowiak
25.11.2019 14:03 Zmiana załącznika Magdalena Urban
22.08.2019 09:03 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
22.08.2019 09:02 Dodanie informacji Monika Antkowiak
13.06.2018 15:37 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
12.06.2018 13:15 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
30.04.2018 13:13 Aktualizacja treści Magdalena Urban