Procedura potwierdzająca profil zaufany ePUAP

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Polityki Gospodarczej
Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: -

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
poniedziałek - piątek

Numer telefonu:
58 668-20-10
58 668-20-11

Fax: 58 668-20-12
E-mail: politykagospodarcza@gdynia.pl
Opis procedury w PJM:
Wymagane dokumenty: - wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP (złożony drogą elektroniczną za pośrednictwem strony www.pz.gov.pl)
- dowód osobisty lub paszport (do wglądu)
Sposób załatwienia sprawy: potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP
Opłaty: bez opłat
Czas załatwienia sprawy: od ręki
Tryb odwoławczy: -
Podstawa prawna: - ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2005r. Nr 64, poz.565 z późn. zm.)
- rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2020r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (Dz.U. 2020 poz. 1194)
Inne informacje: - osoba wnioskująca zobowiązana jest do zgłoszenia się w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku do wybranego przez siebie punktu potwierdzającego w celu potwierdzenia profilu zaufanego; jeżeli osoba wnioskująca nie zgłosi się w ww. terminie wniosek uważa się za wycofany
- profil zaufany ePUAP potwierdza się na okres 3 lat
- ważność profilu zaufanego ePUAP może być przedłużana na okres 3 lat; można przedłużyć ważność swojego profilu samodzielnie na ePUAP albo można dokonać przedłużenia w wybranym punkcie potwierdzającym
- profil zaufany ePUAP traci ważność w przypadku wystąpienia osoby posiadającej profil zaufany ePUAP z pisemnym wnioskiem o unieważnienie profilu zaufanego ePUAP; można unieważnić profil zaufany ePUAP zgłaszając się do wybranego przez siebie punktu potwierdzającego lub samodzielnie - dokonując unieważnienia na ePUAP
- nie dokonuje się potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP w przypadku przedłożenia nieważnego dowodu osobistego lub paszportu, niezgodności danych podanych we wniosku oraz przedłożenia niekompletnego wniosku
- do potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP wymagany jest numer PESEL
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Monika Antkowiak
Ostatnio zmodyfikował: Beata Pukło
Data wytworzenia informacji: 10.08.2012
Data udostępnienia informacji: 22.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 11.04.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.04.2022 09:21 Aktualizacja treści Beata Pukło
19.10.2021 12:23 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
20.08.2021 09:55 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
22.05.2020 09:23 Zmiana załącznika Monika Antkowiak
27.11.2019 14:44 Dodanie informacji Monika Antkowiak
13.06.2018 15:48 Aktualizacja treści Monika Antkowiak