Program Ciepłe Mieszkanie

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Biuro ds. Energetyki
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: 120

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:00

Numer telefonu:
58 668-23-53
58 668-23-58

Fax: 58 66 88 470
E-mail: ref.energetyki@gdynia.pl
Opis procedury w PJM:
Wymagane dokumenty: 1. Dowód osobisty Wnioskodawcy (do wglądu),
2. Numer księgi wieczystej oraz numer działki, na której znajduje się budynek,
3. Akt własności lokalu,
4. Ostatnio złożony PIT w Urzędzie Skarbowym np. PIT 37, PIT 40, PIT 16 PIT 28 (wraz ze stawką podatku PIT28) - dla osób uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania,
5. Zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania oraz najwyższego poziomu dofinansowania,
6. Zakres planowanej inwestycji,
7. Powierzchnia użytkowa przeznaczona na działalność gospodarczą (o ile jest prowadzona w lokalu),
8. Kopia decyzji przedsiębiorstwa ciepłowniczego dotycząca warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej wydana dla budynku wielorodzinnego, o ile została wydana w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie lub kopia decyzji przedsiębiorstwa ciepłowniczego informująca, że dla budynku mieszkalnego nie ma możliwości technicznych i ekonomicznych podłączenia do sieci ciepłowniczej lub nie jest on podłączony do sieci ciepłowniczej.
Sposób załatwienia sprawy: analiza złożonych dokumentów
wizja terenowa
umowa o dotację
przelew kwoty dotacji na konto
Opłaty: Złożenie wniosku wraz z załącznikami jest bezpłatne
Czas załatwienia sprawy:
Wnioski są rejestrowane i rozpatrywane w kolejności zgłoszeń
Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy
Podstawa prawna:
Inne informacje: Wnioskodawcą jest osoba fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicielem lokalu znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym na terenie gminy oraz spełniające kryteria dochodowe określone w programie.

Program oferuje trzy poziomy dofinansowania:

1. Podstawowy, gdzie dochód roczny wnioskodawcy nie może przekroczyć 120 000 zł, można otrzymać do 30% zwrotu faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł na jeden lokal mieszkalny;

2. Podwyższony, gdzie dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym nie może przekroczyć 1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym, można otrzymać do 60% zwrotu faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000 zł na jeden lokal mieszkalny;

3. Najwyższy, gdzie dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym nie może przekroczyć 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym, można otrzymać do 90% zwrotu faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37 500 zł na jeden lokal mieszkalny.

Podstawowym warunkiem uczestniczenia w programie jest posiadanie nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe, które będzie można wymienić na:
  • podłączenie do efektywnego źródła ciepła (w tym do węzła cieplnego znajdującego się w budynku);
  • pompę ciepła typu powietrze/woda;
  • pompę ciepła typu powietrze/powietrze;
  • kocioł gazowy kondensacyjny;
  • kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie;
  • ogrzewanie elektryczne.
Do kosztów kwalifikowanych wlicza się również wykonanie dokumentacji projektowej. Ponadto w ramach programu dokonać można wymiany stolarki okiennej oraz drzwiowej (pod warunkiem, że drzwi oddzielają przestrzeń ogrzewaną od nieogrzewanej).

Rozpoczęcie przedsięwzięcia przez beneficjenta końcowego rozumiane jest, jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i nie może nastąpić wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez beneficjenta końcowego z gminą. Koszty poniesione wcześniej będą uznawane za niekwalifikowane. 
Wymianie/likwidacji muszą ulec wszystkie źródła ciepła na paliwo stałe, niespełniające wymagań minimum 5 klasy według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5 i po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia w lokalach mieszkalnych beneficjentów końcowych wszystkie zainstalowane oraz użytkowane urządzenia służące do celów ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej powinny spełniać docelowe wymagania aktów prawa miejscowego, w tym uchwał antysmogowych obowiązujących na terenie położenia budynku, w którym znajduje się lokal mieszkalny objęty dofinansowaniem.
Okres trwałości przedsięwzięcia dla beneficjenta końcowego wynosi 5 lat od daty zakończenia przedsięwzięcia. W okresie trwałości beneficjent końcowy nie może zmienić przeznaczenia lokalu z mieszkalnego na inny, nie może zdemontować urządzeń, instalacji oraz wyrobów budowlanych zakupionych i zainstalowanych w trakcie realizacji przedsięwzięcia, a także nie może zainstalować dodatkowych źródeł ciepła, niespełniających warunków programu i wymagań technicznych.
Na jeden lokal mieszkalny może być udzielone jedno dofinansowanie w ramach programu.
Otrzymanie dofinansowania na zakup i montaż indywidualnego źródła ciepła w lokalu mieszkalnym nie jest możliwe w przypadku, gdy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym znajduje się lokal, którego dotyczy wniosek, istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej lub jest on podłączony do sieci ciepłowniczej.
W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania.
 
Dodatkowe informacje o programie uzyskać można pod adresem Program Ciepłe Mieszkanie.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Hanna Górecka-Banasik
Wprowadził informację: Joanna Orzoł
Ostatnio zmodyfikował: Kamila Ciechorska GCK
Data wytworzenia informacji: 29.03.2023
Data udostępnienia informacji: 29.03.2023
Ostatnia aktualizacja: 20.09.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.09.2023 09:44 Korekta Kamila Ciechorska GCK
19.09.2023 12:30 Aktualizacja treści Kamila Ciechorska GCK
31.07.2023 10:01 Aktualizacja treści Beata Pukło
01.06.2023 15:39 Aktualizacja treści Sylwia Grabowska
01.06.2023 15:36 Aktualizacja treści Sylwia Grabowska
01.06.2023 15:35 Aktualizacja treści Sylwia Grabowska
01.06.2023 15:31 Aktualizacja treści Sylwia Grabowska
01.06.2023 15:20 Aktualizacja treści Sylwia Grabowska
01.06.2023 14:55 Aktualizacja treści Sylwia Grabowska
20.04.2023 10:43 Aktualizacja treści Sylwia Grabowska
29.03.2023 12:06 Dodanie informacji Joanna Orzoł