Wniosek o zamieszczenie zmienionych danych w ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Biuro ds. organizacji pozarządowych
Adres: ul. 3 Maja 27-31, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: Biuro ds. organizacji pozarządowych ul. 3 maja 27/31, 81-364 Gdynia

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 527-51-21

Fax: 58 662-36-78
E-mail: ngo@gdynia.pl
Opis procedury w PJM:
Wymagane dokumenty: Wniosek o zamieszczenie zmienionych danych w ewidencji stowarzyszeń zwykłych - formularz wniosku dostępny w Biurze ds. organizacji pozarządowych przy ul. 3 maja 27/31 lub na stronach internetowych bip.um.gdynia.pl. Wniosek składa przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe lub członkowie zarządu. Jeżeli wniosek składa zarząd, podpisują go wszyscy członkowie zarządu. Do wniosku należy dołączyć dokumenty stanowiące podstawę zmian.

Dokumenty należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 lub przesłać pocztą. Przed złożeniem zeskanowany komplet dokumentów można przesłać na adres e-mail ngo@gdynia.pl w celu oceny poprawności przygotowanego wniosku i załączników.
Sposób załatwienia sprawy: - po weryfikacji dokumentów organ nadzoru informuje niezwłocznie przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd o zamieszczeniu zmienionych danych w ewidencji stowarzyszeń zwykłych albo o bezskuteczności wniosku;
- pismo zostanie doręczone za pośrednictwem poczty.
Opłaty: Nie podlega opłacie skarbowej.
Czas załatwienia sprawy: Organ nadzorujący zamieszcza zmienione dane w ewidencji stowarzyszeń zwykłych w terminie 7 dni od dnia wpływu poprawnie złożonego wniosku i załączników.

Jeżeli wniosek o zamieszczenie zmienionych danych w ewidencji stowarzyszeń zwykłych zawiera braki, organ nadzorujący wzywa do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Termin na dokonanie zmiany liczy się od dnia uzupełnienia wniosku. Nieuzupełnienie wniosku w terminie 14 dni powoduje jego bezskuteczność.
Tryb odwoławczy: W przypadku, gdy organ nadzorujący nie zamieści zmienionych danych w ewidencji stowarzyszeń zwykłych w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku, przedstawicielowi reprezentującemu stowarzyszenie zwykłe albo zarządowi przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego.
Podstawa prawna: - Ustawa prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz.U. z 2016 r. poz. 644)
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Salwiusz Marchel
Wprowadził informację: Marta Łaska-Woronko
Ostatnio zmodyfikował: Marta Śmiechowska
Data wytworzenia informacji: 30.05.2022
Data udostępnienia informacji: 30.05.2022
Ostatnia aktualizacja: 01.09.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.09.2023 11:52 Aktualizacja treści Marta Śmiechowska
01.09.2023 11:39 Aktualizacja treści Marta Śmiechowska
01.09.2023 11:36 Aktualizacja treści Marta Śmiechowska
01.09.2023 11:32 Aktualizacja treści Marta Śmiechowska
05.06.2023 14:09 Aktualizacja treści Marta Śmiechowska
16.05.2023 10:29 Aktualizacja treści Marta Łaska-Woronko
24.04.2023 13:52 Aktualizacja treści Marta Śmiechowska
23.02.2023 13:04 Aktualizacja treści Marta Śmiechowska
19.02.2023 21:33 Dodanie informacji Beata Pukło
28.06.2022 11:42 Aktualizacja treści Marta Łaska-Woronko
30.05.2022 11:00 Aktualizacja treści Marta Łaska-Woronko
30.05.2022 10:54 Aktualizacja treści Marta Łaska-Woronko