Nieodpłatna Pomoc Prawna

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Samodzielny Referat ds. organizacji pozarządowych
Adres: ul. 3 Maja 27-31, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:15

Numer telefonu:
58 625-76-19

Fax: 58 625 76 19
E-mail: nieodplatnapomocprawna@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem porady, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. W przypadku porad udzielanych zdalnie w stanie zagrożenia epidemiologicznego COVID-19, składanie tych oświadczeń nie jest wymagane.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku stanowi pomoc de minimis (Dz. U. z 2020 r. poz. 1441) i podlega regulacjom ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743). Osoba prowadząca ww. działalność ubiegająca się o nieodpłatną pomoc prawną musi przed jej udzieleniem dostarczyć następujące dokumenty:
 
1.    Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymała w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo:
- oświadczenia o wielkości tej pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie,
- oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
 
2.    Informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.
Sposób załatwienia sprawy: Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacja w stanie zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 są świadczone:
 
·       zdalnie za pomocą środków porozumiewania się na odległość: telefon, e-mail,
 
stacjonarnie.
Opłaty: Brak
Czas załatwienia sprawy: W zależności od aktualnej liczby osób oczekujących na poradę.
Tryb odwoławczy: Brak
Podstawa prawna:
  • ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 poz. 945),
  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2492, Dz. U. z 2020 r. poz. 1441)
Inne informacje: Aby skorzystać z porady zdalnej:
 
·       W punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej prowadzonych przez radców prawnych i adwokatów należy:
- wysłać wiadomość na adres npp@gdynia.pl
- lub zadzwonić w godz. 08:00-16:00 pod nr tel. 58 625 76 19 
 
·       W punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej prowadzonych przez Fundację Instytut Aktywizacji Regionów należy:
- wysłać wiadomość na adres bppkalendarz@gmail.com
- lub zadzwonić w godz. 10:00-18:00 pod nr tel. 536 017 748
 
·       W punktach Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego prowadzonych przez Stowarzyszenie OVUM należy:
- wysłać wiadomość na adres biuro@ovum.org.pl
- lub zadzwonić w godz. 12.00-20.00 pod nr tel. 58 350 15 15

Aby skorzystać z porady stacjonarnej:
 
·       W punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej przy ul. 3 maja 27/31 prowadzonych przez radców prawnych i adwokatów należy:
- wysłać wiadomość na adres npp@gdynia.pl
- lub zadzwonić w godz. 08:00-16:00 pod nr tel. 58 625 76 19
 
·       W punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej prowadzonych przez Fundację Instytut Aktywizacji Regionów należy:
- wysłać wiadomość na adres bppkalendarz@gmail.com
- lub zadzwonić w godz. 10:00-18:00 pod nr tel. 536 017 748
 
·       W punktach Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego prowadzonych przez Stowarzyszenie OVUM należy:
- wysłać wiadomość na adres biuro@ovum.org.pl
- lub zadzwonić w godz. 12.00-20.00 pod nr tel. 58 350 15 15
 
 
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
 
1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 
2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 
3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 
3a. nieodpłatną mediację,
 
4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową
 
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Salwiusz Marchel
Wprowadził informację: _Justyna Krakowska
Ostatnio zmodyfikował: Marta Łaska-Woronko
Data wytworzenia informacji: 04.01.2016
Data udostępnienia informacji: 29.12.2017
Ostatnia aktualizacja: 30.05.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.05.2022 09:16 Aktualizacja treści Marta Łaska-Woronko
30.05.2022 09:11 Aktualizacja treści Marta Łaska-Woronko
17.09.2021 11:06 Aktualizacja treści Marta Śmiechowska
29.03.2021 13:24 Aktualizacja treści Marta Śmiechowska
08.03.2021 12:49 Aktualizacja treści Marta Śmiechowska
03.02.2021 12:56 Aktualizacja treści Marta Śmiechowska
03.02.2021 12:39 Aktualizacja treści Marta Śmiechowska
18.01.2019 10:28 Aktualizacja treści Kinga Pawłowska
18.01.2019 09:08 Aktualizacja treści Kinga Pawłowska
18.01.2019 09:06 Aktualizacja treści Kinga Pawłowska
18.01.2019 09:04 Aktualizacja treści Kinga Pawłowska
18.01.2019 09:04 Aktualizacja treści Kinga Pawłowska
18.01.2019 09:02 Aktualizacja treści Kinga Pawłowska
18.01.2019 09:01 Aktualizacja treści Kinga Pawłowska
18.01.2019 09:00 Aktualizacja treści Kinga Pawłowska
29.12.2017 11:09 Aktualizacja treści Justyna Krakowska
29.12.2017 11:08 Aktualizacja treści Justyna Krakowska
17.05.2017 09:44 Aktualizacja treści Justyna Krakowska