Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacja

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Biuro ds. organizacji pozarządowych
Adres: ul. 3 Maja 27-31, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:15

Numer telefonu:
58 527-51-22

Fax: 58 625 76 19
E-mail: nieodplatnapomocprawna@gdynia.pl
Opis procedury w PJM:
Wymagane dokumenty: Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem porady, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana osobom prowadzącym ww. działalność stanowi pomoc de minimis (Dz. U. z 2020 r. poz. 1441) i podlega regulacjom ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743).
 
Osoba prowadząca ww. działalność ubiegająca się o nieodpłatną pomoc prawną musi przed jej udzieleniem dostarczyć następujące dokumenty:
 
1.    Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymała w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo:
- oświadczenia o wielkości tej pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie,
- oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
 
2.    Informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.
Sposób załatwienia sprawy: Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie są świadczone stacjonarnie.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (porady telefoniczne i mailowe) oraz porady poza punktem są udzielane osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824).
Opłaty: Brak
Czas załatwienia sprawy: W zależności od aktualnej liczby osób oczekujących na poradę.
Tryb odwoławczy: Brak
Podstawa prawna:
  • ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 poz. 945),
  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2492)
Inne informacje: Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej przy ul. 3 maja 27/31 prowadzone przez adwokatów i radców prawnych czynne są od poniedziałku do piątku od 08:00 do 16:15.
Aby umówić się na poradę należy:
- zadzwonić pod nr tel. 58 527 51 22 
- lub wysłać wiadomość na adres npp@gdynia.pl
 
Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej prowadzone przez Stowarzyszenie OVUM mieszczą się przy:
- ul. Śmidowicza 49
wtorek 16:00 – 20:00 i czwartek 08:00 – 12:00
- ul. Opata Hackiego 33
środa i piątek 11:00 – 15:00, sobota 08:00 – 12:00
- ul. Widna 8
czwartek 16:00 – 20:00, sobota 13:00 – 17:00
- ul. Lipowa 15
wtorek i piątek 16:00 – 20:00
- ul. Chylońska 237
środa 16:00 – 20:00
Aby umówić się na poradę należy:
- zadzwonić pod nr tel. 58 350 15 15
- lub wysłać wiadomość na adres biuro@ovum.org.pl
 
Punkty Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego przy ul. Traugutta 2 prowadzone przez Stowarzyszenie OVUM czynne są od poniedziałku do piątku od 12:00 do 20:00.
Aby umówić się na poradę należy:
- zadzwonić pod nr tel. 58 350 15 15
- lub wysłać wiadomość na adres biuro@ovum.org.pl
 
Nieodpłatna mediacja jest przeprowadzana po zgłoszeniu takiej potrzeby i umówieniu terminu.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Salwiusz Marchel
Wprowadził informację: _Justyna Krakowska
Ostatnio zmodyfikował: Marta Śmiechowska
Data wytworzenia informacji: 04.01.2016
Data udostępnienia informacji: 09.02.2023
Ostatnia aktualizacja: 06.09.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.09.2023 09:20 Aktualizacja treści Marta Śmiechowska
31.07.2023 10:25 Aktualizacja treści Beata Pukło
30.06.2023 09:45 Aktualizacja treści Marta Śmiechowska
30.06.2023 09:42 Aktualizacja treści Marta Śmiechowska
25.04.2023 08:46 Aktualizacja treści Marta Śmiechowska
02.03.2023 12:10 Aktualizacja treści Marta Łaska-Woronko
23.02.2023 12:22 Aktualizacja treści Marta Śmiechowska
17.02.2023 11:44 Aktualizacja treści Marta Śmiechowska
09.02.2023 12:05 Aktualizacja treści Marta Śmiechowska
09.02.2023 12:04 Aktualizacja treści Marta Śmiechowska
09.02.2023 11:17 Aktualizacja treści Marta Śmiechowska
05.01.2023 10:00 Aktualizacja treści Marta Łaska-Woronko
05.01.2023 09:58 Aktualizacja treści Marta Łaska-Woronko
30.05.2022 09:16 Aktualizacja treści Marta Łaska-Woronko
30.05.2022 09:11 Aktualizacja treści Marta Łaska-Woronko
17.09.2021 11:06 Aktualizacja treści Marta Śmiechowska
29.03.2021 13:24 Aktualizacja treści Marta Śmiechowska
08.03.2021 12:49 Aktualizacja treści Marta Śmiechowska
03.02.2021 12:56 Aktualizacja treści Marta Śmiechowska
03.02.2021 12:39 Aktualizacja treści Marta Śmiechowska
18.01.2019 10:28 Aktualizacja treści Kinga Pawłowska
18.01.2019 09:08 Aktualizacja treści Kinga Pawłowska
18.01.2019 09:06 Aktualizacja treści Kinga Pawłowska
18.01.2019 09:04 Aktualizacja treści Kinga Pawłowska
18.01.2019 09:04 Aktualizacja treści Kinga Pawłowska
18.01.2019 09:02 Aktualizacja treści Kinga Pawłowska
18.01.2019 09:01 Aktualizacja treści Kinga Pawłowska
18.01.2019 09:00 Aktualizacja treści Kinga Pawłowska
29.12.2017 11:09 Aktualizacja treści Justyna Krakowska
29.12.2017 11:08 Aktualizacja treści Justyna Krakowska
17.05.2017 09:44 Aktualizacja treści Justyna Krakowska