Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Ogrodnika Miasta
Adres: al. Zwycięstwa 291A, 81-525 Gdynia
Numer pokoju: 8, 9

Adres do korespondencji:
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
poniedziałek - piątek

Numer telefonu:
58 527-32-03
58 527-32-04
58 527-32-05
58 527-32-06
58 527-32-07

Fax: brak
E-mail: ogrodnik.miejski@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Wniosek zawierający niżej wskazane dane i załączniki:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
2) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń,
o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
3) zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody;
Pouczenie: oświadczenia, o których mowa w pkt 2 i 3, składa się pod
rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
4) nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
5) obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
a) posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,
b) nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
6) wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;
7) miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
8) rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
9) projekt planu:
a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub
o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska lub
b) przesadzenia drzewa lub krzewu
– jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;
10) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;
11) zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1–4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 ustawy o ochronie przyrody, jeżeli zostało wydane.
Sposób załatwienia sprawy: Usługa umożliwia uzyskanie zezwolenia na usunięcie lub przesadzenie drzew lub krzewów.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę lub przesadzenie drzew lub krzewów należy złożyć w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54(parter) lub
w kancelarii ogólnej przy ul. 10 Lutego 24 (parter) lub złożyć w formie dokumentu elektronicznego podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Aby można
było złożyć wniosek poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP), wymagane jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (konto jest bezpłatne).
Decyzję zezwalającą na wycinkę lub przesadzenie drzew lub krzewów otrzymuje się drogą korespondencyjną (listownie) lub odbiera się w Wydziale Ogrodnika Miasta w ustalonym telefonicznie z wnioskodawcą terminie lub za pośrednictwem platformy ePUAP.
Opłaty: Złożenie wniosku wraz z załącznikami (za wyjątkiem udzielonego pełnomocnictwa) oraz decyzja są bezpłatne (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).
Udzielenie pełnomocnictwa (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej) należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł.
Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest Prezydent Miasta Gdyni.
Usunięcie drzew lub krzewów, w przypadku braku ustawowych podstaw do zwolnienia, podlega opłacie ustalanej w drodze decyzji. Obowiązujące stawki opłat za usunięcie drzew zawarte są w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów.
Czas załatwienia sprawy: Zezwolenie wydaje się w formie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu oględzin w terenie przez pracowników Referatu Zieleni (z ewentualnym udziałem wnioskodawcy).
Termin rozpatrzenia wniosku, zgodnie z art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego wynosi jeden miesiąc, a sprawy szczególnie skomplikowanej – dwa miesiące od wpływu wniosku, z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia terminu w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa.
Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego, do terminu rozpatrzenia wniosku (załatwienia sprawy) nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Tryb odwoławczy: Odwołanie od decyzji składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30,  80-824 Gdańsk w ciągu 14 dni od dnia doręczenia/odebrania decyzji, za pośrednictwem Wydziału Ogrodnika Miasta Urzędu Miasta Gdyni.
Podstawa prawna: Podstawa prawna dotycząca wydania zezwolenia na usunięcie lub przesadzenie drzew lub krzewów oraz naliczenia opłat za usunięcie lub przesadzenie drzew lub krzewów:
1) art. 83 - 87 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i rozporzadzenie Ministra Środowiskaw w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów.
Inne informacje: Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody przepisów dotyczących
usuwania drzew lub krzewów nie stosuje się do:
1. krzewu albo krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25m2;
2. krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne,
urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych
roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej oraz na terenach zieleni;
3. drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz  klonu srebrzystego,
b) 65 cm - kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
3a. drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
3b.drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
4. drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
5. drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenach zieleni;
6. drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów
botanicznych lub zoologicznych;
7. drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości
mniejszej niż 3 m od stopy wału;
8. drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
9. drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
10. drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
11. drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;
12. drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;
13. prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub
inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
14. drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:
a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające
w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu (podmioty te, w terminie 30 dni od dnia usunięcia drzewa lub krzewu, przekazują do organu właściwego do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, informację o terminie, miejscu i przyczynie ich usunięcia oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów, a także dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew),
b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ
właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot (z oględzin sporządza się protokół, w którym podaje się w szczególności informację o terminie, miejscu i przyczynie usunięcia drzewa lub krzewu oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów oraz dołącza się dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew);
15. drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f. 2.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Zofia Halikowska
Wprowadził informację: Anna Jakubowska
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Niedźwiecka-Krause
Data wytworzenia informacji: 24.04.2017
Data udostępnienia informacji: 24.04.2017
Ostatnia aktualizacja: 15.02.2024
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.02.2024 14:17 Aktualizacja treści Ewa Niedźwiecka-Krause
15.02.2024 13:57 Aktualizacja treści Ewa Niedźwiecka-Krause
15.02.2024 13:38 Aktualizacja treści Ewa Niedźwiecka-Krause
07.11.2022 11:17 Aktualizacja treści Ewa Niedźwiecka-Krause
30.08.2022 13:04 Aktualizacja treści Ewa Niedźwiecka-Krause
04.07.2022 09:46 Aktualizacja treści Zofia Halikowska
24.06.2021 14:25 Korekta Michał Kowalski
31.10.2019 14:57 Aktualizacja treści Zofia Halikowska
09.09.2019 11:11 Aktualizacja treści Zofia Halikowska
04.09.2019 11:01 Aktualizacja treści Zofia Halikowska
04.09.2019 08:31 Dodanie informacji Kamil Konopiński GCK
04.09.2019 07:36 Aktualizacja treści Zofia Halikowska
20.03.2019 10:53 Aktualizacja treści Anna Jakubowska
20.03.2019 10:50 Aktualizacja treści Anna Jakubowska
14.03.2019 10:30 Korekta Anna Jakubowska
01.03.2019 14:49 Aktualizacja treści Anna Jakubowska
01.03.2019 10:11 Aktualizacja treści Anna Jakubowska
11.07.2018 15:00 Aktualizacja treści Anna Jakubowska
11.07.2018 14:56 Aktualizacja treści Anna Jakubowska
10.07.2018 14:36 Korekta Anna Jakubowska
06.07.2018 11:32 Aktualizacja treści Anna Jakubowska
30.05.2018 12:35 Aktualizacja treści Anna Jakubowska
28.05.2018 15:24 Aktualizacja treści Anna Jakubowska
28.05.2018 15:04 Aktualizacja treści Anna Jakubowska
28.05.2018 15:00 Aktualizacja treści Anna Jakubowska
28.05.2018 15:00 Aktualizacja treści Anna Jakubowska
28.05.2018 14:53 Aktualizacja treści Anna Jakubowska
28.05.2018 14:50 Aktualizacja treści Anna Jakubowska
28.05.2018 14:45 Aktualizacja treści Anna Jakubowska
28.05.2018 14:38 Aktualizacja treści Anna Jakubowska
22.01.2018 13:52 Korekta Michał Kowalski
21.11.2017 14:29 Aktualizacja treści Anna Jakubowska
02.11.2017 13:22 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
10.05.2017 14:23 Aktualizacja treści Anna Zawadzka
10.05.2017 14:19 Aktualizacja treści Anna Zawadzka
10.05.2017 14:13 Aktualizacja treści Anna Zawadzka
10.05.2017 14:12 Aktualizacja treści Anna Zawadzka
24.04.2017 12:02 Aktualizacja treści Anna Zawadzka