Wydanie pozwolenia konserwatorskiego

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: 523

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
poniedziałek - piątek

Numer telefonu:
58 668-83-43
58 668-83-42
58 668-83-41

Fax: brak
E-mail: biuro_konserwatora_zabytkow@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - wniosek o wydanie pozwolenia konserwatorskiego
- dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z tego zabytku, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem
- projekt budowlany, część projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do oceny wpływu planowanych robót budowlanych na obszar wpisany do rejestru zabytków albo program robót budowlanych / projekt umieszczenia na zabytku urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych / program podejmowania innych działań przy zabytku (2 egzemplarze)
Sposób załatwienia sprawy: 1. Złożenie wniosku w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni.
2. Sprawdzenie zasadności i kompletności wniosku.
3. Postanowienie w sprawie usunięcia nieprawidłowości w przypadku niekompletnego wniosku.
4. Wydanie decyzji /pozwolenia konserwatorskiego.
Opłaty: Opłata skarbowa za wydanie decyzji wynosi 82 zł.
Obowiązek wniesienia opłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku.
Opłatę należy wnosić na rachunek Urzędu PKO Bank Polski S.A.
nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065

W przypadku dokonywania przelewu przy tytule wpłaty należy podać:
- informację, że jest to opłata skarbowa,
- sprawę, w której wnoszona jest opłata.

Zwalnia się od opłaty skarbowej następujące podmioty:
- jednostki budżetowe,
- jednostki samorządu terytorialnego,
- organizacje pożytku publicznego (wyłącznie w sprawach dot. nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),
- osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.
Opłacie skarbowej nie podlegają sprawy dotyczące budownictwa mieszkaniowego

W przypadku gdy wniosek składa osoba inna niż właściciel zabytku należy do wniosku dołączyć stosowne upoważnienie do reprezentowania w sprawie. Za przedłożenie takiego upoważnienia w oryginale należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł.
Czas załatwienia sprawy: Do 1 miesiąca. W przypadku spraw bardziej zawiłych - do 2 miesięcy.
Tryb odwoławczy: Organem odwoławczym jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni.
Podstawa prawna: - art. 36 ust. 1 Ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
- Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków
- art. 39 ust. 1 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
- § 1 Porozumienia zawartego dn. 12 czerwca 2012 r. pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Miasta Gdyni w sprawie prowadzenia spraw z zakresu właściwości Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku przez Gminę Miasta Gdyni (Dz. Urzędowy Woj. Pomorskiego z 2012 r. poz. 2034)
- art. 104 § 1 i 2 oraz art. 107 § 1 i 2 Ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Inne informacje: Wnioski należy składać w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Robert Hirsch
Wprowadził informację: Anna _Zielińska
Ostatnio zmodyfikował: Anna Częścik
Data wytworzenia informacji: 17.11.2011
Data udostępnienia informacji: 17.11.2011
Ostatnia aktualizacja: 16.04.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.04.2021 11:48 Korekta Anna Częścik
16.04.2020 12:44 Korekta Anna Częścik
15.04.2019 16:02 Zmiana załącznika Anna Częścik
14.12.2018 12:14 Aktualizacja treści Anna Częścik
27.09.2018 10:18 Aktualizacja treści Anna Częścik
03.11.2017 12:55 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
02.08.2017 11:21 Korekta Anna Częścik
05.07.2017 09:36 Korekta Michał Kowalski
04.07.2017 15:20 Aktualizacja treści Anna Częścik
04.07.2017 15:17 Aktualizacja treści Anna Częścik
07.12.2015 12:33 Aktualizacja treści Alina Limańska - Michalska
14.11.2014 10:07 Aktualizacja treści Alina Limańska - Michalska
13.01.2014 09:48 Aktualizacja treści Alina Limańska - Michalska
03.06.2013 10:28 Aktualizacja treści Alina Limańska - Michalska
03.06.2013 10:11 Aktualizacja treści Alina Limańska - Michalska
03.06.2013 09:41 Aktualizacja treści Alina Limańska - Michalska
03.06.2013 09:27 Aktualizacja treści Alina Limańska - Michalska
03.06.2013 09:08 Aktualizacja treści Alina Limańska - Michalska
03.06.2013 08:51 Aktualizacja treści Alina Limańska - Michalska
01.06.2012 09:05 Zmiana załącznika Alina Limańska - Michalska
01.06.2012 09:05 Zmiana załącznika Alina Limańska - Michalska
17.11.2011 13:06 Aktualizacja treści Alina Limańska - Michalska