Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: 523

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
poniedziałek - piątek

Numer telefonu:
58 668-83-43
58 668-83-42
58 668-83-41

Fax: brak
E-mail: biuro_konserwatora_zabytkow@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: 1. Wypełniony prawidłowo formularz wniosku.
2. Kosztorys inwestorski sporządzony przez uprawnioną osobę.
3. Pozwolenie odpowiedniego konserwatora zabytków na przeprowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji.
4. Pozwolenie na budowę (o ile prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia) lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych.
5. Pisemna zgoda właściciela lub współwłaścicieli budynku na przeprowadzenie prac objętych wnioskiem.
6. Oświadczenie wnioskodawcy o pokryciu pozostałej części kosztów zadania objętego dotacją lub o zapewnieniu innego źródła finansowania pozostałej kwot.
Sposób załatwienia sprawy: Po złożeniu wniosku i przyznaniu przez Radę Miasta dotacji wszyscy wnioskodawcy są powiadamiani pisemnie o rozstrzygnięciach Rady Miasta. Po podpisaniu umowy o dotację i wyłonieniu wykonawcy prac rozpoczyna się prace przy zabytku. Po zakończeniu prac wnioskodawca przedstawia rozliczenie merytoryczne i finansowe z wykonania prac. Po przyjęciu rozliczenia przez Gminę następuje przekazanie kwoty dotacji.
Opłaty: nie dotyczy
Czas załatwienia sprawy: Termin składania wniosków: do 10 stycznia na prace do realizacji w tym samym roku kalendarzowym, po 6 tygodniach przedstawia się Radzie Miasta propozycje udzielenia dotacji. Po 6 tygodniach od Uchwały Rady Miasta przyznającej dotacje - przygotowuje się projekt umowy i podpisuje się umowy o dotację. Terminy wykonania prac określane są w umowach o dotacje.
Tryb odwoławczy: nie dotyczy
Podstawa prawna: - art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506),
- art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511),
- art. 81 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067),
- art. 221 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)
- Uchwała Rady Miasta Gdyni nr XXXIX/861/10 z dnia 27.01.2010 r.
Inne informacje: Dotacje przyznaje się na prace:
1. przy zabytkach wpisanych do rejestru,
2. przy budynkach znajdujących się na obszarach wpisanych do rejestru zabytków, ukończonych przed 1989 rokiem.

O dotacje mogą się ubiegać:
1. osoby fizyczne oraz podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, posiadające tytuł prawny do budynku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego,
2. jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych, których celem statutowym jest ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, a które podjęły się realizacji i sfinansowania konkretnych prac lub robót na podstawie umowy z podmiotem posiadającym tytuł prawny do budynku.

Rodzaje prac, które mogą być objęte dotacją:
1. w przypadku budynków wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków - wszelkie prace związane z utrzymaniem, zachowaniem i odtworzeniem substancji zabytku, zgodnie z art. 77 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067),
2. w przypadku budynków położonych na obszarach wpisanych do rejestru zabytków - prace przy elewacjach budynków i przy dachach (w przypadku widocznych dachów stromych), remonty pierwotnej stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Robert Hirsch
Wprowadził informację: Anna Częścik
Ostatnio zmodyfikował: Anna Częścik
Data wytworzenia informacji: 04.07.2017
Data udostępnienia informacji: 04.07.2017
Ostatnia aktualizacja: 15.04.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.04.2019 15:55 Korekta Anna Częścik
14.12.2018 14:46 Aktualizacja treści Anna Częścik
03.11.2017 12:53 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
05.07.2017 09:34 Korekta Michał Kowalski
05.07.2017 09:17 Aktualizacja treści Anna Częścik
05.07.2017 08:48 Aktualizacja treści Anna Częścik
05.07.2017 08:29 Aktualizacja treści Anna Częścik