Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: 523

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
poniedziałek - piątek

Numer telefonu:
58 668-83-43
58 668-83-42
58 668-83-41

Fax: brak
E-mail: biuro_konserwatora_zabytkow@gdynia.pl
Opis procedury w PJM:
Wymagane dokumenty: 1. Wypełniony prawidłowo formularz wniosku
2. Kosztorys inwestorski planowanych prac lub ich szczegółowa wycena
3. Pozwolenie (jeśli jest wymagane przez przepisy) lub inne uzgodnienie właściwego konserwatora zabytków na przeprowadzenie prac objętych wnioskiem
4. Pozwolenie na budowę lub zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu przez organ administracji architektoniczno-budowlanej wobec dokonanego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych (jeżeli wymagają tego przepisy odrębne)
5. Zgoda właściciela (współwłaścicieli) budynku/obiektu lub użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej, na której znajduje się budynek/obiekt, na przeprowadzenie prac objętych wnioskiem
6. Oświadczenie wnioskodawcy, o pokryciu pozostałej części kosztów zadania, objętego dotacją lub o zapewnieniu innego źródła finansowania pozostałej kwoty
7. Projekt budowlany lub program prac w oparciu o który zostało wydane pozwolenie właściwego konserwatora zabytków i pozwolenie na budowę (dotyczy budynków i obiektów wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków)
8. Dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do budynku/obiektu lub stosownego upoważnienia od podmiotu posiadającego taki tytuł
9. Jeżeli wnioskodawca jest przedsiębiorcą, należy załączyć zaświadczenie/oświadczenie oraz informacje o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku. Informacja ta, powinna być sporządzona w zakresie i według zasad określonych w art. 37 ust.1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
Sposób załatwienia sprawy: Po złożeniu wniosku i przyznaniu przez Radę Miasta dotacji wszyscy wnioskodawcy są powiadamiani pisemnie o rozstrzygnięciach Rady Miasta. Po podpisaniu umowy o dotację i wyłonieniu wykonawcy prac rozpoczyna się prace przy zabytku. Po zakończeniu prac wnioskodawca przedstawia rozliczenie merytoryczne i finansowe z wykonania prac. Po przyjęciu rozliczenia przez Gminę następuje przekazanie kwoty dotacji.
Opłaty: nie dotyczy
Czas załatwienia sprawy: Termin składania wniosków: do 10 stycznia na prace do realizacji w tym samym roku kalendarzowym, po 6 tygodniach przedstawia się Radzie Miasta propozycje udzielenia dotacji. Po 6 tygodniach od Uchwały Rady Miasta przyznającej dotacje - przygotowuje się projekt umowy i podpisuje się umowy o dotację. Terminy wykonania prac określane są w umowach o dotacje.
Tryb odwoławczy: nie dotyczy
Podstawa prawna: - art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
- art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
- art. 81 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
- art. 221 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
- Uchwała Rady Miasta Gdyni nr XVII/575/20 z dnia 26 lutego 2020 r.
Inne informacje: Dotacje przyznaje się na prace:
1. przy zabytkach wpisanych do rejestru
2. przy budynkach wpisanych do gminnej ewidencji zabytków
3. przy budynkach znajdujących się na obszarze Śródmieścia, uznanego za Pomnik Historii, ukończonych przed 1989 rokiem.

O dotacje mogą się ubiegać:
1. osoby fizyczne oraz podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, posiadające tytuł prawny do budynku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego,
2. jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych, których celem statutowym jest ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, a które podjęły się realizacji i sfinansowania konkretnych prac lub robót na podstawie umowy z podmiotem posiadającym tytuł prawny do budynku.

Rodzaje prac, które mogą być objęte dotacją:
1. w przypadku budynków i obiektów wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków - wszelkie prace związane z utrzymaniem, zachowaniem i odtworzeniem substancji zabytku
2. w przypadku budynków i obiektów objętych indywidualnie ochroną w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w których zaliczono je do grupy A i jednocześnie figurujących w gminnej ewidencji zabytków oraz budynków i obiektów położonych na obszarze Śródmieścia uznanego za Pomnik Historii, zbudowanych przed 1989 r.- prace konserwatorskie przy elewacjach budynków i przy dachach (w przypadku widocznych dachów stromych) oraz przy historycznej stolarce okiennej i drzwiowej
3. w przypadku budynków i obiektów figurujących w gminnej ewidencji zabytków - prace konserwatorskie przy elewacjach budynków
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Robert Hirsch
Wprowadził informację: Anna Częścik
Ostatnio zmodyfikował: Beata Pukło
Data wytworzenia informacji: 04.07.2017
Data udostępnienia informacji: 04.07.2017
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.09.2023 13:41 Aktualizacja treści Beata Pukło
16.04.2021 11:51 Korekta Anna Częścik
08.01.2021 13:40 Aktualizacja treści Anna Częścik
07.05.2020 09:30 Aktualizacja treści Anna Częścik
05.05.2020 18:11 Aktualizacja treści Anna Częścik
05.05.2020 18:04 Aktualizacja treści Anna Częścik
16.04.2020 12:56 Korekta Anna Częścik
15.04.2019 15:55 Korekta Anna Częścik
14.12.2018 14:46 Aktualizacja treści Anna Częścik
03.11.2017 12:53 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
05.07.2017 09:34 Korekta Michał Kowalski
05.07.2017 09:17 Aktualizacja treści Anna Częścik
05.07.2017 08:48 Aktualizacja treści Anna Częścik
05.07.2017 08:29 Aktualizacja treści Anna Częścik