Wykorzystanie dróg w sposób szczególny

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Inwestycji
Referat Organizacji Ruchu
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 230

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
roboczych

Numer telefonu:
58 668-83-00
58 761-20-45

Fax: 58 62 09 798
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Opis procedury w PJM:
Wymagane dokumenty: - wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na wykorzystanie dróg w sposób szczególny (najpóźniej 30 dni przed datą imprezy lub uroczystości) zawierający: imię, nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę organizatora imprezy; rodzaj i nazwę imprezy; informację  o miejscu i dacie rozpoczęcia, przebiegu  oraz zakończenia imprezy; informację o przewidywanej liczbie uczestników imprezy; wykaz osób  reprezentujących organizatora w sprawach zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy na terenie poszczególnych województw; podpis organizatora lub jego przedstawiciela
- szczegółowy regulamin imprezy, określający w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
- wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy na terenie poszczególnych województw oraz w miejscach rozpoczęcia i zakończenia każdego odcinka, a także w miejscach wymagających szczególnego zabezpieczenia
- program imprezy ze szczegółowym opisem trasy i podaniem odległości między poszczególnymi jej odcinakami oraz określony w minutach i kilometrach program przejazdu lub przejścia uczestników przez poszczególne miejscowości  i granice województw
- plan zabezpieczenia trasy lub miejsca uwzględniający: listę osób wchodzących w skład służby porządkowej, ich rozmieszczenie oraz elementy ubioru wyróżniające te osoby; pisemną instrukcję określającą zadania służb porządkowych, opracowaną w uzgodnieniu z Policją; rodzaj i ilość środków technicznych niezbędnych do zabezpieczenia imprezy oraz miejsce ich rozlokowania; rodzaje, zakres i sposób zabezpieczenia ratowniczego imprezy, w uzgodnieniu z właściwym komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej oraz innymi służbami ratowniczymi, w tym  z właściwym dysponentem jednostki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym; sposób oznaczenia miejsc niebezpiecznych  dla uczestników imprezy; oznakowanie pojazdów uczestniczących w imprezie  i towarzyszących tej imprezie; rodzaje zezwoleń umożliwiających poruszanie się osób lub pojazdów w miejscach wyłączonych z ruchu publicznego; organizację łączności bezprzewodowej między organizatorem imprezy a Policją w trakcie trwania imprezy; sposób informowania o ograniczeniach w ruchu drogowym wynikających w przebiegu imprezy- przed imprezą i w trakcie jej trwania
- zobowiązanie organizatora do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego na trasie przejazdu, przejścia lub miejsca pobytu uczestników imprezy, a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych będącego następstwem imprezy do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów napraw
- pisemna zgoda właściciela lasu na przeprowadzenie imprezy w razie przeprowadzania jej na terenach leśnych
Sposób załatwienia sprawy: - decyzja administracyjna
- postanowienie
Opłaty: - opłata skarbowa w wysokości 48 zł za wydanie decyzji administracyjnej
- opłata skarbowa w wysokości 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, opłacie nie podlega m.in. złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu
- opłata skarbowa w wysokości 5 zł za urzędowe poświadczenia odpisu pełnomocnictwa od każdej pełnej lub zaczętej strony, opłacie nie podlega poświadczenie odpisu pełnomocnictwa od niej zwolnionego
Czas załatwienia sprawy: bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy
Tryb odwoławczy: od decyzji i od postanowienia służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, 80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni
Podstawa prawna: - USTAWA Prawo o ruchu drogowym oddział 5 „Wykorzystanie dróg w sposób szczególny”
- USTAWA Kodeks postępowania administracyjnego
- USTAWA o opłacie skarbowej
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Beata Pukło
Data wytworzenia informacji: 03.02.2021
Data udostępnienia informacji: 03.02.2021
Ostatnia aktualizacja: 30.06.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.06.2023 20:06 Aktualizacja treści Beata Pukło
31.01.2022 15:15 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
24.06.2021 14:15 Korekta Michał Kowalski
03.02.2021 11:53 Dodanie informacji Dominika Wojtunik