Dotacja celowa na zakup roweru elektrycznego

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Inwestycji
Referat Zrównoważonej Mobilności
Adres: ul. 10 Lutego 33, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: 302-304

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W dniach:
Przyjmowanie wniosków od 10 czerwca 2022 r. Wszystkie wnioski, które wpłyną przed tym terminem nie zostaną rozpatrzone.

Numer telefonu:
58 527-29-88
58 527-29-81

Fax: 58 62 09 798
E-mail: mobilnosc@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Wniosek o przyznanie dotacji na zakup roweru elektrycznego wraz z oświadczeniem o realizacji inwestycji zakupu roweru elektrycznego w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą
Sposób załatwienia sprawy: Cel dotacji:
  • poprawa jakości środowiska naturalnego, poprzez działania w zakresie równoważenia transportu – zwiększenie udziału niskoemisyjnych środków transportu oraz wdrażanie nowoczesnych technologii w transporcie,
  • ograniczenie emisji hałasu i spalin, poprawa jakości przestrzeni publicznej oraz zdrowia mieszkańców Gminy Miasta Gdyni

Dotacja przysługuje osobom fizycznym zamieszkałym na terenie Gminy Miasta Gdyni, które po podpisaniu umowy o dotację z Gminą Miasta Gdyni dokonają zakupu roweru wyposażonego w pomocniczy napęd elektryczny, o którym mowa w art. 2 pkt 47 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.).

Poprzez podpisane umowy dotacyjnej, wnioskodawca uzyskuje prawo do dotacji. Dotacja przekazywana jest w formie zwrotu części udokumentowanych kosztów inwestycji poniesionych przez dotowanego.
Dotacja przysługuje w wysokości odpowiadającej 50% wartości poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 2 500 zł.

Wniosek o udzielenie dotacji należy złożyć:
  1. w formie elektronicznej – na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Gdyni, z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub elektronicznej Platformy Cyfrowego Urzędu Miasta Gdyni eurzad;
  2. w formie papierowej – do siedziby Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 albo przy ul. 10 lutego 24 w Gdyni.
Deklarację składaną w formie elektronicznej należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym (podpisem potwierdzonym profilem zaufanym). Wniosek w formie elektronicznej może być wysłany jako załącznik do Pisma ogólnego. 

Wnioskodawcy, których wnioski zawierają braki formalne zostaną wezwani do ich uzupełnienia. Przy składaniu uzupełnienia, datą złożenia wniosku jest data złożenia uzupełnienia. Nieuzupełnienie wniosku w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania będzie skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Wnioski o udzielenie dotacji rejestrowane i rozpatrywane będą w kolejności wpływu, aż do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.

Wnioski o udzielenie dotacji, które nie zostały zakwalifikowane z uwagi na wyczerpanie środków w danym roku przechodzą na rok następny (z zachowaniem ich kolejności wg daty i godziny złożenia w Urzędzie Miasta Gdyni), pod warunkiem zabezpieczenia środków w budżecie Gminy Miasta Gdyni na ten cel.

Wypłata kwoty dotacji dokonana będzie na wskazany w umowie rachunek bankowy osoby, której udzielono dotacji, po pozytywnej weryfikacji złożonych dokumentów potiwerdzających zakup roweru elektrycznego, nie później niż w terminie 1 miesiąca od daty ich złożenia.
Opłaty: Brak
Czas załatwienia sprawy: 21 dni na rozpatrzenie wniosku
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
Podstawa prawna: Zarządzenie Prezydenta Miasta gdyni w sprawie przyjęcia wzoru wniosku oraz umowy o przyznanie dotacji celowej na zakup roweru elektrycznego

Uchwała nr XLI/1256/22 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej na zakup roweru elektrycznego
Inne informacje: Minimalny okres użytkowania dotowanego roweru elektrycznego wynosi 3 lata od dnia jego zakupu. Dotowany nie może uczynić zakupionego roweru przedmiotem umów, których treścią byłoby upoważnienie innych osób do korzystania z niego (m.in. użyczenia, najmu, dzierżawy).

Przez cały minimalny okres użytkowania roweru elektrycznego zobowiązuje się do nieprzerwanego zamieszkiwania na terenie Gminy Miasta Gdyni.

Dotowany musi umieścić na rowerze dedykowaną naklejkę informującą o dofinansowaniu zakupu roweru w ramach dotacji i zachowania jej w należytym stanie w całym minimalnym okresie użytkowania.

Dotowany zobowiązuje się do wzięcia udziału w prowadzonych przez Urząd Miasta Gdyni okresowych badaniach ewaluacyjnych dot. jego nawyków transportowych.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Pawłowska
Wprowadził informację: Dorota Gajda – Kutowińska
Ostatnio zmodyfikował: Karolina Marszałkowska
Data wytworzenia informacji: 06.06.2022
Data udostępnienia informacji: 01.06.2022
Ostatnia aktualizacja: 16.02.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.02.2023 12:38 Aktualizacja treści Karolina Marszałkowska
28.06.2022 13:24 Aktualizacja treści Karolina Marszałkowska
28.06.2022 13:22 Aktualizacja treści Karolina Marszałkowska
28.06.2022 13:15 Aktualizacja treści Karolina Marszałkowska
28.06.2022 13:11 Aktualizacja treści Karolina Marszałkowska
28.06.2022 13:05 Aktualizacja treści Karolina Marszałkowska
09.06.2022 11:10 Aktualizacja treści Dorota Gajda – Kutowińska
03.06.2022 10:18 Zmiana załącznika Dorota Gajda – Kutowińska
03.06.2022 09:55 Zmiana załącznika Dorota Gajda – Kutowińska
03.06.2022 09:52 Zmiana załącznika Dorota Gajda – Kutowińska
03.06.2022 09:51 Zmiana załącznika Dorota Gajda – Kutowińska
03.06.2022 09:47 Zmiana załącznika Dorota Gajda – Kutowińska
03.06.2022 09:45 Zmiana załącznika Dorota Gajda – Kutowińska
02.06.2022 15:31 Zmiana załącznika Dorota Gajda – Kutowińska
02.06.2022 15:30 Zmiana załącznika Dorota Gajda – Kutowińska
02.06.2022 15:29 Aktualizacja treści Dorota Gajda – Kutowińska
02.06.2022 15:27 Aktualizacja treści Dorota Gajda – Kutowińska
02.06.2022 15:25 Zmiana załącznika Dorota Gajda – Kutowińska
02.06.2022 15:23 Aktualizacja treści Dorota Gajda – Kutowińska
02.06.2022 15:21 Zmiana załącznika Dorota Gajda – Kutowińska
02.06.2022 15:19 Inne Dorota Gajda – Kutowińska
02.06.2022 15:18 Korekta Dorota Gajda – Kutowińska
02.06.2022 15:13 Korekta Dorota Gajda – Kutowińska
02.06.2022 15:01 Korekta Dorota Gajda – Kutowińska
02.06.2022 14:58 Korekta Dorota Gajda – Kutowińska
02.06.2022 14:57 Aktualizacja treści Dorota Gajda – Kutowińska
02.06.2022 14:47 Aktualizacja treści Dorota Gajda – Kutowińska
02.06.2022 14:28 Aktualizacja treści Dorota Gajda – Kutowińska
02.06.2022 11:43 Aktualizacja treści Dorota Gajda – Kutowińska
02.06.2022 11:32 Aktualizacja treści Dorota Gajda – Kutowińska
02.06.2022 11:18 Aktualizacja treści Dorota Gajda – Kutowińska
02.06.2022 11:05 Aktualizacja treści Dorota Gajda – Kutowińska
02.06.2022 10:29 Aktualizacja treści Dorota Gajda – Kutowińska
01.06.2022 14:59 Aktualizacja treści Dorota Gajda – Kutowińska