Zatwierdzanie projektów docelowej i tymczasowej organizacji ruchu

Miejsce Zarząd Dróg i Zieleni

Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: Referat Organizacji Ruchu i Oznakowania - 410, 411, 412

W godzinach: 07:30 - 15:30
W dniach:
poniedziałek - piątek w godzinach 7:30-15:00
sekretariat 7:30-16:00

Numer telefonu:
58 761-20-45

Fax: 58 662-28-41
E-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - wniosek i dwie kopie projektu organizacji ruchu
Sposób załatwienia sprawy: - wydanie zatwierdzenie lub wniesienie uwag do projektu organizacji ruchu
Opłaty: Opłata skarbowa:
- zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2015.783 j.t.)
- sposób zapłaty: na rachunek bankowy Urzędu Miasta Gdyni - Wydział Dochodów: PKO BP SA 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 lub w kasie (na I piętrze) przy ul. Białostockiej 3 w godz. 8.00 – 15.00
Czas załatwienia sprawy: - do 30 dni od daty złożenia wniosku
Tryb odwoławczy: - brak
Podstawa prawna: - ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2012.1137 j.t.)
- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2015.460 j.t.)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U.2003.177.1729)
- rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U.2002.170.1393)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drodze (Dz. U. Nr 220, poz. 2181)
- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.1999.43.430)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Dariusz Witt
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 01.03.2010
Data udostępnienia informacji: 29.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 31.05.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.05.2017 11:07 Korekta Michał Kowalski
29.05.2017 12:20 Aktualizacja treści Dariusz Witt