Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego

Miejsce Zarząd Dróg i Zieleni

Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: Samodzielny Referat Zajęć Pasa Drogowego siedziba przy ul. 10 Lutego 33 (Dom Rzemiosła)

W dniach:
Pn, Wt, Śr, Pt: 8:00-15:30
sekretariat Pn-Pt: 7:30-16:00

Numer telefonu:
58 761-20-01

Fax: 58 761 20 01
E-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl
Wymagane dokumenty: 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie robót naziemnych, nadziemnych lub podziemnych oraz innych prac, które prowadzą do zakłócenia, ograniczenia lub zamknięcia pasa drogowego.
Wniosek winien zawierać (wzór wniosku w załączeniu):
-      imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego,
-      cel zajęcia pasa drogowego,
-      lokalizację,
-      powierzchnię (sprzęt, odkład ziemi ) w rozwinięciu na jezdnię, chodnik, pobocze
-      oraz planowany okres zajęcia odcinka pasa drogowego.
 
2. Projekt organizacji ruchu drogowego w rejonie przewidywanego zajęcia pasa.
Projekt organizacji ruchu drogowego powinien zawierać:
-      plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy,
-      plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 zawierający:
·         lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz parametry geometrii drogi,
·         program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi - w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną,
·         zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji - w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementy mające wpływ na ruch drogowy,
-      opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i warunki ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym- opis występujących zagrożeń i utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót,
-      uzasadnienie wprowadzenia lub zmiany organizacji ruchu,
-      przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu - w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze,
-      nazwisko i podpis projektanta.
 
3. Harmonogram robót umożliwiający ich wykonanie w określonym terminie (wzór harmonogramu w załączeniu)
 
4. Dokumentację techniczną (do wglądu) z uzgodnieniami:
-      Zespołu Uzgodnień Dokumentacji - Urząd Miasta Gdyni, Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
-      oraz Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni
 
5. Uprawomocnioną decyzję pozwolenia na budowę lub zgłoszenie budowy w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym (kserokopia).
Sposób załatwienia sprawy: Wniosek o zajęcie pasa wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście w  :
 - siedzibie Sam. Referatu Zajęć Pasa Drogowego adres jw.
lub
 - w sekretariacie Zarządu Dróg i Zieleni (ul. 10 Lutego 24, IV p.)
albo pocztą na adres:
 - Referat Zajęć Pasa Drogowego ZDiZ, adres jw.

W każdy czwartek (z wyjątkiem świąt) o godz. 10:00 w siedzibie Zarządu Dróg i Zieleni (ul. 10 Lutego 24) odbywają się posiedzenia Komisji ds. tymczasowej organizacji ruchu drogowego i zajęcia pasa drogowego, na których rozpatrywane są złożone wnioski w obecności wnioskodawcy.
 
Po wydaniu decyzji przesyła się ją drogą pocztową na adres wnioskodawcy lub po uzgodnieniu wnioskodawca odbiera ją osobiście w siedzibie Referatu Zajęć Pasa Drogowego- adres jw.
Opłaty: Opłaty za zajęcia pasa drogowego:
Prowadzenie robót w pasie drogowym:
jezdnia z zachowaniem przejezdności
• dla dróg krajowych i wojewódzkich, powiatowych i gminnych wynosi:6,00 zł/m2/dzień

jezdnia przy całkowitym zamknięciu
• dla dróg krajowych i wojewódzkich, powiatowych i gminnych wynosi:10,00 zł/m2/dzień

chodnik, ścieżka rowerowa, zatoka postojowa i parkingowa, ciąg pieszzo-jezdny
• dla dróg krajowych i wojewódzkich, powiatowych i gminnych wynosi:2,00 zł/m2/dzień

pobocza, zieleń, pozostałe elementy pasa drogowego
• dla dróg krajowych i wojewódzkich, powiatowych i gminnych wynosi:1,00 zł/m2/dzień

roboty dot.obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej
• dla dróg krajowych i wojewódzkich, powiatowych i gminnych wynosi:0,20 zł/m2/dzień


roboty prowadzone  w elementach pasa drogowego wyżej wymienione finansowane w całości lub części ze środków budżetu Gminy Miasta Gdyni lub innych jednostek samorządu terytorialnego
• dla dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych wynosi: 0,01 zł/m2/dzień

Prowadzenie robót na powierzchni pasa drogowego dotyczących budynków lub pomników:
roboty zw. z remontem budynków lub wykonywaniem innych prac z wykorzystaniem rusztowania, dźwigu lub innego urządzenia
• dla dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych wynosi: 1,00 zł/m2/dzień

roboty zw. z zabezpieczeniem budynków zagrożonych katastrofą budowlaną lub odpadnięciem części elementu, do czasu rozpoczęcia prac z użyciem rusztowania, dźwigu lub innego urządzenia
• dla dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych wynosi: 0,30 zł/m2/dzień

roboty zw. ze wznoszeniem lub renowacją pomników
• dla dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych wynosi: 0,06 zł/m2/dzień

ww. roboty finansowane w całości lub części ze środków budżetu Gminy Miasta Gdyni lub innych jednostek samorządu terytorialnego
• dla dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych wynosi: 0,01 zł/m2/dzień


Umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej (rzut poziomy x roczna stawka);
- w pasie drogowym:40,00 zł/m2 rzutu poziomego
- na obiekcie mostowym:200,00 zł/m2 rzutu poziomego
- instalacje dla stanowisk ładowania samochodów elektrycznych na wszystkich elementach pasa drogowego: 0,01 zł/m2 rzutu poziomego
– infrastruktura telekomunikacyjna 20,00 zł/ m2 rzutu poziomego
– instalacje dla stanowisk ładowania samochodów elektrycznych na wszystkich elementach pasa drogowego: 0,01 zł/m2 rzutu poziomego
- urządzenia infrastruktury technicznej  finansowane w całości lub części ze środków budżetu Gminy Miasta Gdyni lub innych jednostek samorządu terytorialnego lub przez organizacje pożytku publicznego w ramach prowadzonej przez nie działalności wynosi 0,01 zł/m2 rzutu poziomego

Umieszczenie obiektów budowlanych (rzut poziomy)
handlowo - usługowe , obudowy śmietników, ogrodzenia
• dla dróg krajowych wynosi:2,00 zł/m2/dzień
• dla dróg wojewódzkich wynosi:1,00 zł/m2/dzień
• dla dróg powiatowych wynosi:1,00 zł/m2/dzień
• dla dróg gminnych wynosi:1,00 zł/m2/dzień

obudowy śmietników: dla wszystkich kategorii dróg wynosi 0,04 zł/m2/dzień

nadziemne elementy obiektów budowlanych, w tym zadaszenia, balkony, wykusze, schody, nadwieszenia
• dla dróg krajowych wynosi:0,20 zł/m2/dzień
• dla dróg wojewódzkich wynosi:0,10 zł/m2/dzień
• dla dróg powiatowych wynosi:0,06 zł/m2/dzień
• dla dróg gminnych wynosi:0,03 zł/m2/dzień

podziemne elementy obiektów budowlanych, kotwy gruntowe lub inne systemy kotwiące
• dla dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych wynosi wynosi:2,00 zł/m2/dzień

pomniki, fontanny, podjazdy i inne obiekty służące osobom poruszającym się na wózkach, kapliczki
• dla dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych wynosi wynosi:0,01 zł/m2/dzień

elementy docieplenia budynków
• dla dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych wynosi wynosi:0,02 zł/m2/dzień

obiekty budowlane finansowane w całości lub w części ze środków budżetu Gminy Miasta Gdyni lub innych jednostek samorządu terytorialnego lub przez organizacje pożytku publicznego w ramach prowadzonej przez nie działalności ww. wynosi 0,02 zł/m2

Umieszczanie reklam
reklamy
• dla dróg krajowych wynosi:4,00 zł/m2/ dzień
• dla dróg wojewódzkich wynosi:3,50 zł/m2/ dzień
• dla dróg powiatowych wynosi:3,00 zł/m2/dzień
• dla dróg gminnych wynosi:2,50 zł/m2/ dzień

reklamy mocowane do budynku (tzw. szyldy), których powierzchnia nie przekracza 1m2, zw. z działalnością prowadzoną w tym budynku
• dla dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych wynosi wynosi:1,50 zł/m2

reklamy na panelach zintegrowanych z wiatami przystanków komunikacji zbiorowej
• dla dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych wynosi wynosi:0,05 zł/m2/ dzień

reklamy i urządzenia reklamowe finansowane w całości lub w części ze środków budżetu Gminy Miasta Gdyni lub innych jednostek samorządu terytorialnego lub przez organizacje pożytku publicznego w ramach prowadzonej przez nie działalności
• dla dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych wynosi wynosi 0,10 zł/m2/ dzień

tablice propagujące bezpieczeństwo ruchu drogowego pod warunkiem, że treści reklamowe inne niż te dot. bezpieczeństwa zajmują mniej niż 10% powierzchni reklamy
• dla dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych wynosi wynosi 0,25 zł/m2/ dzień
• dla dróg powiatowych i gminnych wynosi wynosi 0,20 zł/m2/ dzień

Inne niż wymienione wyżej zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności
stoiska i punkty handlowo-usługowe, wystawowe i ekspozycyjne
• dla dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych wynosi wynosi 6,00 zł/m2/ dzień

stoiska przed lokalami
• dla dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych wynosi wynosi: 3,00 zł/m2/dzień

stoiska (stragany) handlowe, sprzedaż z samochodu lub przyczepy w rejonie cmentarzy na czas obchodów Dnia Wszystkich Świętych, tj. w okresie od 26. X dp 4.XI włącznie
• dla dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych wynosi wynosi 10,00 zł/m2/ dzień

ogródki gastronomiczne
• dla dróg krajowych, wojewódzkich wynosi 0,60 zł/m2/dzień, dla dróg powiatowych i gminnych wynosi: 1,20 zł/m2/dzień

ogródki przydomowe wraz z zagospodarowaniem, w tym z ogrodzeniem
• dla dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych wynosi wynosi 0,03 zł/m2/ dzień

ogródki przydomowe bez zagospodarowania
dla dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych wynosi wynosi: 0,01 zł/m2/dzień

wolnostojące automaty służące do sprzedaży i dystrybucji produktów i usług, bankomaty, wpłatomaty, paczkomaty lub urządzenia chłodnicze
• dla dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych wynosi wynosi 10,00 zł/m2/ dzień

kontenery, worki na gruz, ziemię lub inne odpady
• dla dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych wynosi wynosi 5,00 zł/m2/ dzień

odpady gromadzone poza kontenerami, workami lub innymi przeznaczonymi do tego pojemnikami
• dla dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych wynosi wynosi: 10,00 zł/m2/dzień

plac budowy, obsługa komunikacyjna zaplecza budowy, składowanie materiałów
• dla dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych wynosi wynosi 2,00 zł/m2/ dzień

miejsca postojowe do ładowania samochodów elektrycznych
• dla dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych wynosi wynosi 0,01 zł/m2/ dzień

plan zdjęciowy, zaplecze techniczno-socjalne i miejsca postojowe dla ekipy filmowej
• dla dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych wynosi wynosi 0,50 zł/m2/ dzień

zajęcia na wyłączność finansowane w całości lub w części ze środków budżetu Gminy Miasta Gdyni lub innych jednostek samorządu terytorialnego lub przez organizacje pożytku publicznego
• dla dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych wynosi wynosi 0,02 zł/m2/ dzień

inne wyżej nie wymienione
• dla dróg krajowych, wojewódzkich wynosi 0,60 zł/m2/dzień, powiatowych i gminnych wynosi 1,20 zł/m2/ dzień
Czas załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki, w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (zgodnie z KPA)
Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, 80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30 za pośrednictwem Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz.470),
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 128 z późn. zmianami)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1.06.2004r. w sprawie określania warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego(tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1264)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1729)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r., poz. 2181 z późn. zmianami)
- Uchwała Nr XXIX/944/21 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 kwietnia 2021 r. zmieniająca Uchwałe Rady Miasta Gdyni w w sposobie ustalania wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na terenie miasta Gdyni, których zarządcą jest Prezydent Miasta Gdyni (Dz.U. woj. pomorskiego z dn. 19.05.2021 r.)
Inne informacje: Za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzenia - bez zezwolenia pobiera się karę pieniężną w wysokości: dziesięciokrotnie większych opłat niż określone powyżej.
Przez zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia rozumie się:
- samowolne zajęcie pasa,
- przekroczenie terminu zajęcia,
- zajęcie większej powierzchni niż określona w zezwoleniu
Przy wydawaniu decyzji Zarząd Dróg i Zieleni współpracuje z :
- Komendą Miejską Policji w Gdyni - Sekcja Ruchu Drogowego
- Zarządem Komunikacji Miejskiej w Gdyni
- Strażą Miejską w Gdyni
- Wydziałem Dochodów Urzędu Miasta
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Felon
Wprowadził informację: Dariusz Witt
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena Wojtkiewicz
Data wytworzenia informacji: 26.02.2010
Data udostępnienia informacji: 30.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 23.02.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.02.2023 08:38 Aktualizacja treści Magdalena Wojtkiewicz
23.02.2023 08:32 Aktualizacja treści Magdalena Wojtkiewicz
09.02.2023 08:43 Aktualizacja treści Magdalena Wojtkiewicz
11.01.2023 12:55 Aktualizacja treści Magdalena Wojtkiewicz
05.01.2023 09:44 Aktualizacja treści Magdalena Wojtkiewicz
05.01.2023 09:43 Aktualizacja treści Magdalena Wojtkiewicz
05.01.2023 09:40 Aktualizacja treści Magdalena Wojtkiewicz
06.06.2022 10:45 Aktualizacja treści Magdalena Wojtkiewicz
05.04.2022 13:38 Aktualizacja treści Magdalena Wojtkiewicz
18.02.2022 07:45 Zmiana załącznika Magdalena Wojtkiewicz
18.06.2021 14:55 Aktualizacja treści Hanna Wyszyńska
16.06.2021 13:58 Aktualizacja treści Hanna Wyszyńska
16.06.2021 13:57 Aktualizacja treści Hanna Wyszyńska
08.03.2021 14:25 Aktualizacja treści Hanna Wyszyńska
04.03.2021 13:43 Zmiana załącznika Hanna Wyszyńska
04.03.2021 11:49 Zmiana załącznika Hanna Wyszyńska
15.02.2021 13:47 Zmiana załącznika Hanna Wyszyńska
15.02.2021 13:43 Zmiana załącznika Hanna Wyszyńska
15.02.2021 13:41 Zmiana załącznika Hanna Wyszyńska
01.02.2021 08:18 Aktualizacja treści Hanna Wyszyńska
01.02.2021 08:17 Zmiana załącznika Hanna Wyszyńska
01.02.2021 08:04 Zmiana załącznika Hanna Wyszyńska
01.02.2021 08:00 Zmiana załącznika Hanna Wyszyńska
01.02.2021 07:54 Aktualizacja treści Hanna Wyszyńska
03.06.2020 15:06 Zmiana załącznika Maciej Karmoliński
27.02.2020 10:16 Zmiana załącznika Maciej Karmoliński
27.02.2020 10:08 Zmiana załącznika Maciej Karmoliński
27.02.2020 10:06 Zmiana załącznika Maciej Karmoliński
27.02.2020 10:03 Zmiana załącznika Maciej Karmoliński
19.02.2020 13:16 Zmiana załącznika Maciej Karmoliński
19.02.2020 13:02 Aktualizacja treści Maciej Karmoliński
29.11.2019 14:56 Aktualizacja treści Hanna Wyszyńska
01.02.2018 08:49 Aktualizacja treści Krzysztof Litwin
31.05.2017 11:04 Korekta Michał Kowalski