Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
Referat Zarządzania Kryzysowego
Adres: ul. Władysława IV 12/14, 81-353 Gdynia
Numer pokoju: II piętro wejście od ul. Wójta Radtkego

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 09:00 - 15:00

Numer telefonu:
58 660-22-16

Fax: 58 622-85-10
E-mail: wzkiol@gdynia.pl
Opis procedury w PJM:
Wymagane dokumenty: Wniosek do Prezydenta Miasta Gdyni o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.
Do wniosku należy dołączyć dokumentację wymagana przez Ustawę z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, w tym m. in.:
 1. określenie nazwy, terminu i miejsca imprezy masowej,
 2. informacje o:
  • liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej,
  • przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  • liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej,
 3. graficzny plan obiektu /terenu/ na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem, zawierający wszystkie dane wymagane ustawą,
 4. instrukcję postępowania w przypadku powstaniu pożaru lub innego miejscowego zagrożenia,
 5. informację o osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa wraz z danymi określonymi w art. 26 ust.1 pkt 5 w/wym. ustawy,
 6. informację o powiadomieniu podmiotów o których mowa w art. 26 ust.1 pkt 8 w/wym. ustawy /Straż Graniczna/,
 7. opinie Komendanta Miejskiego Policji w Gdyni, Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni oraz Dyrektora Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni,
 8. informację dot. zainstalowanych /bądź nie zainstalowanych/ urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk, o których mowa w art. 11 w/wym. ustawy,
 9. informację o rozmieszczeniu miejsc i czasie, w których będą sprzedawane, podawane lub spożywane napoje alkoholowe /dotyczy imprez na których odbywać się będzie sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5 % alkoholu/,
 10. opinie opisane w art. 26 ust. 3 w/wym. ustawy,
 11. kopie aktualnych protokołów z kontroli, o których mowa w art. 27 pkt 1 w/wym. ustawy,
 12. terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych – w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie,
 13. informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej – dotyczy organizatora meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka,
 14. oświadczenie o spełnieniu wymogów w zakresie wyposażenia obiektu wykorzystywanego do organizacji meczów piłki nożnej w kompatybilne ze sobą elektroniczne systemy służące do: identyfikacji osób, sprzedaży biletów, kontroli przebywania w miejscu i czasie trwania meczu piłki nożnej, kontroli dostępu do określonych miejsc i weryfikacji informacji /dotyczy organizatora meczu piłki nożnej/,
 15. dokument poświadczający zawarcie ubezpieczenia imprezy masowej, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,
 16. dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji,
 17. inne dokumenty wymagane ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.
Sposób załatwienia sprawy: Prezydent Miasta Gdyni wydaje decyzję o zezwoleniu na przeprowadzenie imprezy masowej lub decyzję o odmowie wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.
Opłaty: Przed wydaniem decyzji wnioskujący obowiązany jest wnieść opłatę skarbową w kwocie 82 zł.:
Kwotę opłaty skarbowej należy wpłacić na konto Urzędu Miasta:
PKO Bank Polski S.A.
NRB: 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
Wpłaty można dokonać bez prowizji we wszystkich placówkach banku PKO Bank Polski S.A. na terenie Miasta Gdyni, w tym w kasie znajdującej się w budynku Urzędu Miasta Gdynia ul. Piłsudskiego 52/54 pok. nr 27.
W pozostałych palcówkach (inne banki, poczta) obowiązują ogólne zasady poboru prowizji.
Dowód wpłaty należy przedstawić wraz z podaniem. W tytule wpłaty należy dokładnie określić sprawę od jakiej wnoszona jest opłata.
Czas załatwienia sprawy:
 1. Organizator imprezy obowiązany jest złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej wraz z kompletnymi załącznikami nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia.
 2. Opinie Komendanta Miejskiego Policji, Komendanta Miejskiego Straży Pożarnej, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Dyrektora Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego oraz instrukcję, o której mowa w art. 6 ust. 4 ustawy należy do wniosku dołączyć niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej.
 3. Prezydent Miasta Gdyni wydaje zezwolenie albo odmawia jego wydania w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.
 4. Jeżeli w terminie 7 dni przed imprezą masową brak jest wszystkich dokumentów wymaganych ustawą Prezydent Miasta Gdyni wydaje decyzję o odmowie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.
Tryb odwoławczy:
 1. Od decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
 2. Odwołanie od decyzji nie wstrzymuje jej wykonania. 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych /Dz.U.2013.611 z późn. zm./,
Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz.U.2013.267 j.t./
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Robert Ronduda
Wprowadził informację: _Łukasz Zacharski
Ostatnio zmodyfikował: Wojciech Moraczyński
Data wytworzenia informacji: 04.08.2009
Data udostępnienia informacji: 29.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 17.01.2024
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.01.2024 10:31 Aktualizacja treści Wojciech Moraczyński
08.05.2023 06:27 Aktualizacja treści Beata Pukło
30.10.2017 12:35 dodanie linku do Cyfrowego Urzedu Michał Kowalski
29.05.2017 14:19 Korekta Michał Kowalski