Zasiłek rodzinny

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Społecznych
Referat ds. Świadczeń
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: 13

W godzinach: 08:30 - 15:30
W dniach:
poniedziałek - piątek

Wnioski są przyjmowane online poprzez portal Emp@tia, bankowość elektroniczną lub Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Wnioski papierowe - poprzez wrzutnię na dokumenty przy drzwiach, pocztą lub osobiście. Zalecane jest składanie wniosków drogą elektroniczną lub ewentualnie przez wrzutnię, ze względu na trwającą pandemię koronawirusa i konieczność ograniczania personalnego kontaktu.

Osobiste składanie wniosków będzie możliwe tylko w wyjątkowych i uzasadniowych przypadkach po wcześniejszym umówieniu wizyty.
Aby umówić termin, należy przesłać swoje dane (imię i nr telefonu z dopiskiem "Wizyta") na adres mailowy: rds@gdynia.pl i oczekiwać na kontakt pracownika.

Czas oczekiwania na wizytę będzie uzależniony od ilości zgłoszeń - ze względu na zachowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

Podczas osobistej wizyty wymagane jest stosowanie maseczki ochronnej, dezynfekcja rąk oraz zachowanie dystansu społecznego przed wejściem. W pomieszczeniu może znajdować się tylko tyle osób, ilu jest obsługujących pracowników, w związku z tym prosimy przychodzić pojedynczo.

Informacja telefoniczna Wydziału Spraw Społecznych:
58 668-85-62, 58 668-85-68, 58 668-85-69, 58 668-85-81, 58 668-85-99, 58 668-89-80

Numer telefonu:
58 668-85-95

Fax: 58 668-85-95
E-mail: rds@gdynia.pl
Wymagane dokumenty:
Terminy składania i rozpatrywania wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2020/2021
Data złożenia wniosku Wydanie decyzji i wypłata świadczenia Prawo do świadczenia ustala się
01.07.2020 – 31.08.2020 do 30.11.2020 od 01.11.2020
01.09.2020 – 31.10.2020 do 31.12.2020 od 01.11.2020
01.11.2020 – 30.11.2020 do 28.02.2021 od 01.11.2020
01.12.2020 – 31.12.2020 do 28.02.2021 od 01.12.2020
01.01.2021 – 31.10.2021 Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego od miesiąca złożenia wniosku

Uwaga: wnioski na okres zasiłkowy 2020/2021 w lipcu 2020 można składać wyłącznie drogą elektroniczną; od sierpnia 2020 również tradycyjnie (wnioski papierowe)

Terminy składania i rozpatrywania wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2019/2020
Data złożenia wniosku Wydanie decyzji i wypłata świadczenia Prawo do świadczenia ustala się
01.07.2019 – 31.08.2019 do 30.11.2019 od 01.11.2019
01.09.2019 – 31.10.2019 do 31.12.2019 od 01.11.2019
01.11.2019 – 30.11.2019 do 28.02.2020 od 01.11.2019
01.12.2019 – 31.12.2019 do 28.02.2020 od 01.12.2019
01.01.2020 – 31.10.2020 Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego od miesiąca złożenia wnioskuDo wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć odpowiednio:
I.
1) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczące każdego członka rodziny;
2) zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:
a) roku podatkowym, którego dotyczy zaświadczenie,
b) danych podatnika, którego dotyczy zaświadczenie, w tym: imię, nazwisko, numer PESEL,
c) formie opłacanego podatku,
d) wysokości przychodu,
e) stawce podatku,
f) wysokości opłaconego podatku
– w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;

II.
1) oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły – w przypadku gdy dziecko ukończyło 18. rok życia;
2) oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej – w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli osoba uczy się w szkole wyższej;
3) dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
a) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
b) umowę dzierżawy – w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
c) umowę o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
d) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
e) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
f) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem lub innym tytule wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd:
– zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
– informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
g) dokument, w tym oświadczenie, określający datę utraty dochodu oraz wysokość i rodzaj utraconego dochodu,
h) dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
i) dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
4) odpis zupełny lub skrócony aktów zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów;
5) kartę pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60 i 858), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
6) kartę pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy;
7) odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
8) odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec jest nieznany;
9) odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne;
10) odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;
11) odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;
12) odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
13) orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
14) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego;

Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza również odpowiednio:
1) zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od
10 tygodnia ciąży do porodu;

Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza również odpowiednio:
1) zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;
2) zaświadczenie lub oświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym;
3) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki
nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;

Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza również odpowiednio:
1) oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania;
2) zaświadczenie albo oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania;
3) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania;


Uwaga
Określenie "rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy" oznacza:
1) rok 2019 - dla wniosków składanych na okres zasiłkowy 2020/2021 (trwający od 01.11.2020 r. do 31.10.2021 r.)
2) rok 2018 - dla wniosków składanych na okres zasiłkowy 2019/2020 (trwający od 01.11.2019 r. do 31.10.2020 r.)
Sposób załatwienia sprawy: Na podstawie złożonego wniosku organ realizujący świadczenie ustala, czy wnioskodawcy przysługuje prawo do świadczeń i wydaje decyzję administracyjną.
Opłaty: Brak
Czas załatwienia sprawy: Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego: niezwłocznie, miesiąc, gdy sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego lub 2 miesiące w sprawach szczególnie skomplikowanych.
Tryb odwoławczy: Wnioskodawcy przysługuje tryb odwoławczy zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, tj. 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.
Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 111);
2) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1466);
3) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2018 r. poz. 1497)
Inne informacje: Istnieje możliwość złożenia wniosku przez internet m.in. za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia. W tym celu niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Zgodnie z art. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych:
1. Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.
2. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:
1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
2) opiekunowi faktycznemu dziecka;
3) osobie uczącej się.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:
1) 18. roku życia lub
2) nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia, albo
3) 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
4) Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia

Kryterium dochodowe:
1. Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, o których mowa w art. 4 ust. 2, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00zł.
2. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00zł.
3. W przypadku przekroczenia kwoty uprawniającej daną rodzinę do zasiłku rodzinnego ma zastosowanie mechanizm "złotówka za złotówkę" zgodnie z art. 5 ust. 3-3c ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Wysokość świadczeń w okresie zasiłkowym 2019/2020 oraz 2020/2021:
1) zasiłek rodzinny na dziecko do ukończenia 5. roku życia - 95,00zł
2) zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia - 124,00zł
3) zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia - 135,00zł
4) dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 193,00zł, ale nie więcej jednak niż 386,00zł na wszystkie dzieci
5) dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 95,00zł na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego
6) dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku do ukończenia 5. roku życia - 90,00zł
7) dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia - 110,00zł
8) dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności - 113,00zł
9) dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej - 69,00zł
10) dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka - 1000,00zł
11) dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 400,00zł
12) dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 100,00zł
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Łepik
Wprowadził informację: Krzysztof Milewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wójciak
Data wytworzenia informacji: 01.05.2004
Data udostępnienia informacji: 15.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 16.09.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.09.2020 11:49 Korekta Piotr Wójciak
25.08.2020 10:38 Aktualizacja treści Irena Gładka-Zaucha
29.07.2020 15:12 Aktualizacja treści Irena Gładka-Zaucha
02.07.2020 09:36 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
01.07.2020 10:04 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
01.07.2020 09:59 Korekta Piotr Wójciak
01.07.2020 09:58 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
02.06.2020 10:10 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
20.04.2020 22:39 Korekta Piotr Wójciak
26.02.2020 13:47 Korekta Piotr Wójciak
26.02.2020 13:30 Korekta Piotr Wójciak
26.02.2020 13:29 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
26.02.2020 13:25 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
26.02.2020 13:21 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
26.02.2020 13:19 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
08.11.2019 09:51 Korekta Piotr Wójciak
06.11.2019 12:13 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
18.10.2019 09:14 Korekta Piotr Wójciak
18.10.2019 09:14 Dodanie informacji Piotr Wójciak
03.07.2019 15:51 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
11.04.2019 14:16 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
15.03.2019 10:55 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
31.12.2018 13:20 Korekta Piotr Wójciak
31.12.2018 13:17 Korekta Piotr Wójciak
31.12.2018 13:17 Korekta Piotr Wójciak
31.12.2018 13:15 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
31.12.2018 12:46 Korekta Piotr Wójciak
31.12.2018 12:42 Korekta Piotr Wójciak
31.12.2018 12:40 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
02.11.2018 15:54 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
13.06.2018 13:17 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
09.03.2018 08:26 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
03.11.2017 09:28 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
31.10.2017 18:49 Korekta Piotr Wójciak
01.09.2017 11:31 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
01.08.2017 11:53 Korekta Piotr Wójciak
01.08.2017 11:46 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
01.08.2017 11:34 Korekta Piotr Wójciak
01.08.2017 10:38 Aktualizacja treści Piotr Wójciak