Zasiłek dla opiekuna

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Społecznych
Referat ds. Świadczeń
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: 13

W godzinach: 08:30 - 15:30
W dniach:
poniedziałek - piątek

Uprzejmie informujemy, że od czerwca 2020 r. została przywrócona możliwość osobistego załatwienia sprawy w Wydziale Spraw Społecznych.
Z uwagi na obowiązujące ograniczenia w dostępności do budynku Urzędu Miasta przy ul. 10 Lutego 24, wizyty odbywają się wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod widocznym niżej numerem telefonu.
Umawianie interesantów odbywa się tylko w uzasadnionych sytuacjach.

Podczas osobistej wizyty wymagane jest stosowanie maseczki ochronnej, dezynfekcja rąk oraz zachowanie dystansu społecznego przed wejściem. W pomieszczeniu może znajdować się tylko tyle osób, ilu jest obsługujących pracowników, w związku z tym prosimy przychodzić pojedynczo.


Numer telefonu:
58 668-85-63
58 668-85-91

Fax: 58 66-88-595
E-mail: rds@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: 1) kserokopie dowodów osobistych + oryginały do wglądu,
2) kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności + oryginał do wglądu,
3) zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy potwierdzające brak zarejestrowania jako osoba bezrobotna i/ lub poszukująca pracy,
4) dokumenty potwierdzające okresy ewentualnego zatrudnienia po 30.06.2013 r.,
5) nr konta bankowego.
Sposób załatwienia sprawy: - wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna składa się w Urzędzie Miasta Gdyni (ul. 10-go Lutego 24) w pokoju 222,
w poniedziałki i czwartki od godz. 8:30 do 12:00 oraz od godz.12:30 do 15:30,
- na podstawie złożonego wniosku organ realizujący świadczenie ustala, czy wnioskodawcy przysługuje prawo do świadczeń i wydaje decyzję,
- w przypadku decyzji przyznającej świadczenie, świadczenie wypłacane jest przelewem na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe od 10 do 15 dnia każdego miesiąca.
Opłaty:
Brak
Czas załatwienia sprawy: Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego: niezwłocznie, 30 dni, gdy sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego lub 60 dni w sprawach szczególnie skomplikowanych.
Tryb odwoławczy: Wnioskodawcy przysługuje tryb odwoławczy zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, tj. 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2092)
Inne informacje: Informacja dotycząca ubezpieczenia emerytalno - rentowego i ubezpieczenia zdrowotnego dla osób wnioskujących o przyznanie prawa do zasiłku dla opiekuna:
1.Dane do ubezpieczenia emerytalno-rentowego i ubezpieczenia zdrowotnego: nazwisko, imiona, nazwisko rodowe, PESEL, stopień niepełnosprawności (kserokopia własnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności), adres zameldowania, adres zamieszkania (adres do korespondencji).
2. Dane członków rodziny zgłaszanych do ubezpieczenia zdrowotnego, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym: nazwisko, imiona, PESEL, niepełnosprawność/ stopień niepełnosprawności, adres zamieszkania, kserokopia dowodu osobistego, orzeczenie o niepełnosprawności/ stopniu niepełnosprawności.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Łepik
Wprowadził informację: Krzysztof Milewski
Ostatnio zmodyfikował: Irena Gładka-Zaucha
Data wytworzenia informacji: 06.05.2014
Data udostępnienia informacji: 15.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 29.07.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.07.2020 15:23 Aktualizacja treści Irena Gładka-Zaucha
02.07.2020 09:51 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
09.06.2020 13:12 Korekta Piotr Wójciak
02.06.2020 09:58 Korekta Piotr Wójciak
02.06.2020 09:58 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
20.04.2020 22:37 Korekta Piotr Wójciak
15.03.2019 10:39 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
01.09.2017 11:32 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski