Świadczenie wychowawcze (500+)

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Społecznych
Referat ds. Świadczeń
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: 13

W godzinach: 08:30 - 15:30
W dniach:
poniedziałek - piątek

Infolinia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
22 250-01-08


Wnioski są przyjmowane online poprzez portal Emp@tia, bankowość elektroniczną lub Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Wnioski papierowe - poprzez wrzutnię na dokumenty przy drzwiach, pocztą lub osobiście. Zalecane jest składanie wniosków drogą elektroniczną lub ewentualnie przez wrzutnię, ze względu na trwającą pandemię koronawirusa i konieczność ograniczania personalnego kontaktu.

Osobiste składanie wniosków będzie możliwe tylko w wyjątkowych i uzasadniowych przypadkach po wcześniejszym umówieniu wizyty.
Aby umówić termin, należy przesłać swoje dane : imię/nazwisko i nr telefonu oraz temat spotkania, w tytule maila proszę wpisać "Wizyta"; na adres mailowy: rds@gdynia.pl i oczekiwać na kontakt pracownika.

Czas oczekiwania na wizytę będzie uzależniony od ilości zgłoszeń - ze względu na zachowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

Podczas osobistej wizyty wymagane jest stosowanie maseczki ochronnej, dezynfekcja rąk oraz zachowanie dystansu społecznego przed wejściem. W pomieszczeniu może znajdować się tylko tyle osób, ilu jest obsługujących pracowników, w związku z tym prosimy przychodzić pojedynczo.


Zmiany wypłaty na inne konto bankowe można zgłaszać przesyłając skan wypełnionego i podpisanego oświadczenia mailowo na: rds@gdynia.pl lub poprzez wrzutnię/pocztę, druk dostępny tutaj:

Oświadczenie dotyczące zmiany sposobu wypłaty świadczeń.


Zmiany miejsca zamieszkania można zgłaszać przesyłając mail z dokładnymi informacjami (imię/nazwisko, na kogo i jakie są pobierane świadczenia oraz nowy adres zamieszkania) na mail: rds@gdynia.pl .Informacja telefoniczna Wydziału Spraw Społecznych:
58 668-85-83, 58 668-85-89, 58 668-85-72, 58 668-85-71, 58 668-85-70, 58 668-85-82, 58 668 85 87, 58 668 85 73,


Numer telefonu:
58 668-85-83

Fax: 58 668-85-95
E-mail: rds@gdynia.pl
Wymagane dokumenty:
Informacja o terminach składania i rozpatrywania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na okres zasiłkowy 2021/2022
Kiedy został złożony wniosek Kiedy nastąpi rozstrzygnięcie i wypłata
01.02.2021 - 31.03.2021 Do 30.06.2021
01.04.2021 - 30.04.2021 Do 30.06.2021
01.05.2021 - 31.05.2021 Do 30.07.2021
01.06.2021 - 30.06.2021 Do 31.08.2021
01.07.2021 - 30.07.2021 Do 30.09.2021
01.08.2021 - 31.08.2021 Do 31.10.2021
01.09.2021 – 31.05.2022 Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego

Uwaga: wnioski na okres zasiłkowy 2021/2022 w lutym oraz marcu 2021 można składać wyłącznie drogą elektroniczną; od kwietnia 2021 również tradycyjnie (wnioski papierowe). Na wnioski złożone po 1 lipca, świadczenie zostanie przyznane od miesiaca zlożenia wniosku ( z wyłączeniem przypadków opisanych w art. 18 ust. 2a, 2b, 2c ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r.)


Jeżeli w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, prawo to ustala się od miesiąca odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka.
W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami

Do wniosku o świadczenie wychowawcze na okres zasiłkowy 2021/2022, trwający od 01.06.2021 r. do 31.05.2022 r. należy dołączyć odpowiednio:


1) odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka − w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
2) odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
3) orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
4) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.
5) kartę pobytu − w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.);
6) kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy − w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”;
Sposób załatwienia sprawy: Na podstawie złożonego wniosku organ realizujący świadczenie ustala, czy wnioskodawcy przysługuje prawo do świadczenia i wydaje rozstrzygnięcie. W przypadku przyznania świadczenia, wnioskodawca powiadamiany jest za pośrednictwem poczty elektronicznej lub osobiście w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gdyni, pod adresem ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia, w pokoju 206. W przypadku odmowy przyznania świadczenia, organ właściwy wydaje decyzję administracyjną, którą przesyła listem poleconym na wskazany przez wnioskodawcę adres zamieszkania.
Opłaty: Brak
Czas załatwienia sprawy: Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego: niezwłocznie, miesiąc - gdy sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego lub 2 miesiące w sprawach szczególnie skomplikowanych.
Tryb odwoławczy: Wnioskodawcy przysługuje tryb odwoławczy zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, tj. 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.
Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.)
2) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1177)
Inne informacje:

Istnieje możliwość złożenia wniosku przez internet m.in. za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia oraz przez bankowość elektroniczną niektórych banków. W przypadku korzystania z Portalu Emp@tia, niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje: 
1) obywatelom polskim; 
2) cudzoziemcom: 
a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, 
b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym, 
c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 577 i 622), jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
d) posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy. 
e) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
– na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 139a ust. 1 lub art. 139o ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub
– w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa na warunkach określonych w art. 139n ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
– jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt i pracę na okres nieprzekraczający dziewięciu miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
f) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
– na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 151 lub art. 151b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
– na podstawie wizy krajowej w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych,
− w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje w/w obywatelom polskim i cudzoziemcom, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w jakim mają otrzymywać świadczenie wychowawcze, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:
1) matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, z zastrzeżeniem, że gdy dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu przebywa pod opieką naprzemienną obojga rodziców, każdemu z nich przysługuje połowa świadczenia, tj. 250zł,
2) opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego,
3) opiekunowi prawnemu dziecka,
4) dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w/w osobom do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia. 

Świadczenie wychowawcze wynosi 500,00zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
4) członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka do świadczenia wychowawczego, świadczenie to wypłaca się temu z rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeżeli opieka nad dzieckiem sprawowana jest równocześnie przez oboje rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, świadczenie wychowawcze wypłaca się temu, kto pierwszy złoży wniosek. W przypadku gdy po złożeniu wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego przez rodzica, opiekuna prawnego dziecka lub opiekuna faktycznego dziecka drugi rodzic, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 
w związku z opieką nad tym samym dzieckiem, organ właściwy ustala kto sprawuje opiekę i w tym celu może zwrócić się do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 z późn. zm.), w celu ustalenia osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem. 

Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie wychowawcze, jest obowiązana do jego zwrotu.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2021/2022 przyjmowane będą od 01. lutego 2021 r (drogą elektroniczną) oraz od kwietnia drogą papierową.


Uwaga - informacja dla rodzin, w których jeden z rodziców przebywa poza granicami kraju

W sprawach wiążących się z koniecznością zastosowania przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, tj. w sytuacji gdy jeden z rodziców przebywa poza granicami Polski, na terenie innego kraju Unii Europejskiej oraz Norwegii i Konfederacji Szwajcarskiej, akta sprawy przekazywane są do Wydziału Koordynacji Świadczeń Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. W celu uzyskania dalszych informacji należy odwiedzić stronę internetową Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, gdzie znajdują się wszelkie potrzebne informacje oraz dane kontaktowe.

W celu przyspieszenia postępowania należy wypełnić i dołączyć do wniosku specjalny formularz, który znajdą państwo w poniższej sekcji załączników.

Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Łepik
Wprowadził informację: Krzysztof Milewski
Ostatnio zmodyfikował: Paulina Leszczyńska
Data wytworzenia informacji: 04.03.2016
Data udostępnienia informacji: 15.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 21.09.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.09.2021 07:11 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
13.09.2021 09:05 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
08.09.2021 08:44 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
30.08.2021 11:19 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
23.08.2021 13:27 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
16.08.2021 13:25 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
10.08.2021 09:41 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
02.08.2021 13:13 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
27.07.2021 13:55 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
15.07.2021 07:54 Korekta Piotr Wójciak
05.07.2021 11:42 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
05.07.2021 11:38 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
05.07.2021 10:56 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
29.06.2021 13:43 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
22.06.2021 14:43 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
21.06.2021 12:12 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
16.06.2021 08:35 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
09.06.2021 08:17 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
01.06.2021 08:58 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
24.05.2021 12:17 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
17.05.2021 08:25 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
11.05.2021 08:24 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
04.05.2021 12:24 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
27.04.2021 14:30 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
27.04.2021 14:14 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
27.04.2021 13:57 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
22.04.2021 10:40 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
15.04.2021 10:37 Zmiana załącznika Paulina Leszczyńska
14.04.2021 12:36 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
06.04.2021 14:55 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
29.03.2021 13:42 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
17.03.2021 09:50 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
08.03.2021 09:03 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
01.03.2021 11:46 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
23.02.2021 09:21 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
23.02.2021 09:11 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
15.02.2021 08:28 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
08.02.2021 08:01 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
05.02.2021 11:31 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
04.02.2021 12:30 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
01.02.2021 11:06 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
08.01.2021 14:45 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
08.01.2021 14:42 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
23.12.2020 15:36 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
23.12.2020 13:41 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
23.12.2020 13:39 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
23.12.2020 13:38 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
23.12.2020 13:29 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
05.10.2020 10:54 Korekta Piotr Wójciak
16.09.2020 12:09 Korekta Piotr Wójciak
16.09.2020 12:09 Korekta Piotr Wójciak
25.08.2020 10:29 Aktualizacja treści Irena Gładka-Zaucha
29.07.2020 15:47 Aktualizacja treści Irena Gładka-Zaucha
29.07.2020 14:46 Aktualizacja treści Irena Gładka-Zaucha
27.07.2020 12:39 Aktualizacja treści Irena Gładka-Zaucha
27.07.2020 12:32 Aktualizacja treści Irena Gładka-Zaucha
27.07.2020 12:31 Aktualizacja treści Irena Gładka-Zaucha
02.07.2020 09:37 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
02.07.2020 09:32 Aktualizacja treści Irena Gładka-Zaucha
01.07.2020 14:48 Aktualizacja treści Irena Gładka-Zaucha
01.07.2020 14:47 Aktualizacja treści Irena Gładka-Zaucha
01.07.2020 14:46 Aktualizacja treści Irena Gładka-Zaucha
01.07.2020 14:44 Aktualizacja treści Irena Gładka-Zaucha
01.07.2020 11:19 Korekta Piotr Wójciak
01.07.2020 11:18 Korekta Piotr Wójciak
02.06.2020 09:53 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
20.04.2020 22:16 Korekta Piotr Wójciak
22.01.2020 13:07 Aktualizacja treści Irena Gładka-Zaucha
01.07.2019 08:04 Zmiana załącznika Krzysztof Drzewiński
01.07.2019 08:00 Zmiana załącznika Krzysztof Drzewiński
27.06.2019 15:27 Aktualizacja treści Krzysztof Drzewiński
27.06.2019 11:00 Zmiana załącznika Krzysztof Drzewiński
27.06.2019 10:24 Aktualizacja treści Krzysztof Drzewiński
27.06.2019 10:20 Aktualizacja treści Krzysztof Drzewiński
27.06.2019 09:49 Aktualizacja treści Krzysztof Drzewiński
27.06.2019 09:48 Aktualizacja treści Krzysztof Drzewiński
27.06.2019 09:33 Aktualizacja treści Krzysztof Drzewiński
27.06.2019 08:35 Aktualizacja treści Krzysztof Drzewiński
27.06.2019 08:26 Aktualizacja treści Krzysztof Drzewiński
05.06.2019 13:48 Aktualizacja treści Krzysztof Drzewiński
29.04.2019 13:16 Zmiana załącznika Krzysztof Drzewiński
12.04.2019 09:28 Aktualizacja treści Krzysztof Drzewiński
04.03.2019 09:31 Zmiana załącznika Krzysztof Drzewiński
03.01.2019 10:45 Zmiana podstawy prawnej Krzysztof Drzewiński
18.12.2018 10:41 Aktualizacja treści Krzysztof Drzewiński
18.12.2018 08:39 Aktualizacja treści Krzysztof Drzewiński
18.12.2018 08:38 Aktualizacja treści Krzysztof Drzewiński
18.12.2018 08:32 Aktualizacja treści Krzysztof Drzewiński
18.12.2018 08:30 Aktualizacja treści Krzysztof Drzewiński
18.12.2018 08:22 Dodanie informacji Krzysztof Drzewiński
26.07.2018 13:48 Zmiana załącznika Krzysztof Drzewiński
13.06.2018 13:42 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
13.06.2018 13:39 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
18.04.2018 10:20 Zmiana załącznika Krzysztof Drzewiński
16.04.2018 10:47 Zmiana załącznika Krzysztof Drzewiński
16.04.2018 10:44 Aktualizacja treści Krzysztof Drzewiński
09.03.2018 08:29 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
03.11.2017 09:36 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
03.11.2017 09:11 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
31.10.2017 18:41 Korekta Piotr Wójciak
01.09.2017 11:37 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
03.08.2017 18:06 Zmiana podstawy prawnej Piotr Wójciak
31.07.2017 15:39 Korekta Piotr Wójciak
31.07.2017 15:38 Korekta Dorota Nelke
31.07.2017 15:16 Korekta Piotr Wójciak
31.07.2017 15:14 Korekta Piotr Wójciak
31.07.2017 15:02 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
15.05.2017 12:21 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
15.05.2017 12:12 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski