Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Społecznych
Referat ds. Świadczeń
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: -

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 10:00 - 14:00
W dniach:
Poniedziałek - Piątek

Numer telefonu:
58 668-85-58
58 668-85-75

Fax: 58 668 85 95
E-mail: rds@gdynia.pl
Wymagane dokumenty:

Wypełniony wniosek wraz z kartą osoby przyjętej do zakwaterowania, która jest integralną częścią wniosku.

Sposób załatwienia sprawy: Złożenie  wniosku.
Opłaty: Brak
Czas załatwienia sprawy: Do 30 dni.
Tryb odwoławczy: Nie przysługuje.
Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty.

2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. art 13.

Inne informacje: Świadczenie jest wypłacane z dołu, tj. do dnia złożenia wniosku i tylko na wniosek osoby zapewniającej zakwaterowanie oraz wyżywienie obywatelom Ukrainy.

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.
                Wnioski - które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. - czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy -  należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.)
Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem
30 kwietnia 2022 r.
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf
 
Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.

Zgodnie z w/w przytoczoną ustawą również 1 lipca wszedł w życie przepis stanowiący, że wniosek o świadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem. Wniosek złożony po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.


Kolejna zmiana została wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24.06.2022r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty.
Rozporządzenie to wskazuje, że gmina może przedłużyć okres, za który będzie wypłacone świadczenie pieniężne 40zł. Do tej pory maksymalny okres, za który można było wypłacić to świadczenie, wynosił 120 dni od dnia przekroczenia granicy z Polską w związku z działaniami wojennymi na terenie Ukrainy. Gmina może przedłużyć ten okres dla określonej grupy osób:
- dla osoby posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
- dla osoby posiadającej dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności
- dla kobiety, która ukończyła 60 rok życia albo mężczyzny, który ukończył 65 rok życia
- kobiecie w ciąży lub osobie wychowującej dziecko do 12 miesiąca życia
- osobie samotnie sprawującej opiekę na trojgiem i więcej dzieci
- małoletniemu wymienionemu w art. 25a ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.
Wniosek o przedłużenie wypłaty świadczenia za okres dłuższy niż 120 dni należy złożyć wraz z uzasadnieniem i dołączyć do wniosku dokumenty, które poświadczą wyżej opisane okoliczności (np. zaświadczenie od lekarza/położnej o ciąży, orzeczenie lub legitymację osoby niepełnosprawnej itp.)
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Łepik
Wprowadził informację: Paulina Leszczyńska
Ostatnio zmodyfikował: Paulina Leszczyńska
Data wytworzenia informacji: 17.03.2022
Data udostępnienia informacji: 17.03.2022
Ostatnia aktualizacja: 02.11.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.11.2022 10:49 Zmiana załącznika Paulina Leszczyńska
02.11.2022 09:20 Zmiana załącznika Paulina Leszczyńska
09.08.2022 15:44 Zmiana załącznika Paulina Leszczyńska
09.08.2022 15:32 Aktualizacja treści Joanna Wasilewska
08.08.2022 16:27 Aktualizacja treści Joanna Wasilewska
11.07.2022 14:49 Aktualizacja treści Joanna Wasilewska
01.06.2022 14:18 Zmiana załącznika Paulina Leszczyńska
01.06.2022 07:58 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
04.05.2022 10:18 Zmiana załącznika Paulina Leszczyńska
14.04.2022 15:46 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
21.03.2022 15:09 Zmiana załącznika Paulina Leszczyńska
21.03.2022 14:15 Zmiana załącznika Paulina Leszczyńska
18.03.2022 08:42 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
17.03.2022 13:40 Zmiana załącznika Paulina Leszczyńska
17.03.2022 10:57 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
17.03.2022 10:57 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
17.03.2022 10:56 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
17.03.2022 10:54 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska