Świadczenie dobry start (300zł na wyprawkę szkolną)

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Społecznych
Referat ds. Świadczeń
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: 206

W godzinach: 08:30 - 15:30
W dniach:
Od poniedziałku do piątku.

INFOLINIA Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
22 250-01-08

Infolinia Urzędu Miasta Gdyni:
58 626-26-26

SEKRETARIAT

Numer telefonu:
58 668-85-58

Fax: 58 668-85-95
E-mail: wydz.spraw_spolecznych@gdynia.pl
Wymagane dokumenty:
Sposób załatwienia sprawy: Wniosek w sprawie ustalenia prawa do świadczenia Dobry start są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku.

Informacja o terminach składania i rozpatrywania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia Dobry start (300+)
Kiedy został złożony wniosek Kiedy nastąpi rozstrzygnięcie
i wypłata
01.07.2019 – 31.08.2019 Do 30.09.2019
01.09.2019 – 30.11.2019 W przeciągu dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku

Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia.

Na podstawie złożonego wniosku organ realizujący świadczenie ustala, czy wnioskodawcy przysługuje prawo do świadczenia.
Opłaty: Brak
Czas załatwienia sprawy: Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku.
Tryb odwoławczy: Wnioskodawcy przysługuje tryb odwoławczy zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, tj. 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.
Podstawa prawna: Rozporzadzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. 2018, poz. 1061)
Inne informacje:

ULOTKA INFORMACYJNA

Istnieje możliwość złożenia wniosku przez internet m.in. za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia oraz przez bankowość elektroniczną niektórych banków. W przypadku korzystania z Portalu Emp@tia, niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:
1) przez dziecko lub osobę ucząca się 20. roku
życia;
2) przez dziecko lub osobę ucząca się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o
niepełnosprawności
a także w przypadku:
1) ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę ucząca się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
2) ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę ucząca się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności. W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie dobry start przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia.
Świadczenie przysługuje z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w następujących szkołach:
- szkoła podstawowa,
- dotychczasowe gimnazjum,
- szkoła ponadpodstawowa,
- dotychczasowa szkoła ponadgimnazjalna, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych,
- szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki,
- młodzieżowy ośrodek socjoterapii,
- specjalnyośrodek szkolno-wychowawczy,
- specjalny ośrodek wychowawczy,
- ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

1. Na podstawie § 2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, (Dz. U. z dnia 1 czerwca 2018 r., poz. 1061) zwanego dalej „rozporządzeniem”, świadczenie dobry start przysługuje zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
- obywatelom polskim;
- cudzoziemcom:
a) obywatelom Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii,
b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,
c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771), jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
d) posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy,
e) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie:
– zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 139a ust. 1 lub art. 139o ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub
– dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia
13 czerwca 2002 r. ustanawiającego jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2002, str. 1, z późn. zm.1) – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 6, str. 3, z późn. zm.), z adnotacją „ICT”, wydanego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej. Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 115 z 29.04.2008, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 286 z 01.11.2017, str. 9. Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1061i gdy celem ich pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy w charakterze pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 3 pkt 13b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach przez okres nieprzekraczający 90 dni w okresie 180 dni – jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt i pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nieprzekraczający dziewięciu miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe
o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
2. Świadczenie dobry start przysługuje - rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – raz w roku na dziecko;
- osobom uczącym się – raz w roku. (§ 4. Rozporządzenia)
5. Świadczenie dobry start przysługuje osobom w wysokości 300 zł. (§ 5. Rozporządzenia)
6. W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia dobry start ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia dobry start. (§ 5. Rozporządzenia)
7. Świadczenie dobry start nie przysługuje:
- jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;
- na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego. (§ 6. Rozporządzenia)
8. Na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie odpowiednio rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych albo regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych. (§ 7. Rozporządzenia)
9. Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania świadczenia dobry start oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia dobry start wymagają wydania decyzji. (§ 10. Rozporządzenia)
10. Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia dobry start na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku.
Wiadomość jest generowana automatycznie i wysyłana z adresu powiadomienia300@gdynia.pl. Prosimy na nią nie odpowiadać.

11. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, może otrzymać informację o przyznaniu świadczenia osobiście. (§ 10. Rozporządzenia)

Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Łepik
Wprowadził informację: Krzysztof Drzewiński
Ostatnio zmodyfikował: Krzysztof Drzewiński
Data wytworzenia informacji: 12.06.2018
Data udostępnienia informacji: 12.06.2018
Ostatnia aktualizacja: 27.06.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.06.2019 11:09 Korekta Krzysztof Drzewiński
27.06.2019 10:59 Korekta Krzysztof Drzewiński
27.06.2019 10:58 Korekta Krzysztof Drzewiński
27.06.2019 10:57 Aktualizacja treści Krzysztof Drzewiński
21.03.2019 12:35 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
02.07.2018 11:35 Korekta Piotr Wójciak
02.07.2018 11:34 Korekta Piotr Wójciak
02.07.2018 11:32 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
28.06.2018 10:06 Aktualizacja treści Krzysztof Drzewiński
13.06.2018 14:08 dodanie do kategorii świadczenia rodzinne Michał Kowalski
13.06.2018 12:46 Aktualizacja treści Krzysztof Drzewiński
13.06.2018 09:05 Aktualizacja treści Krzysztof Drzewiński
13.06.2018 08:58 Aktualizacja treści Krzysztof Drzewiński
13.06.2018 08:42 Aktualizacja treści Krzysztof Drzewiński
13.06.2018 08:41 Aktualizacja treści Krzysztof Drzewiński
13.06.2018 08:34 Aktualizacja treści Krzysztof Drzewiński
12.06.2018 15:52 Aktualizacja treści Krzysztof Drzewiński