Specjalny zasiłek opiekuńczy

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Społecznych
Referat ds. Świadczeń
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: 13

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:30 - 15:30
W dniach:

poniedziałek - piątek

Wnioski są przyjmowane online poprzez portal Emp@tia. Wnioski papierowe - poprzez wrzutnię na dokumenty przy drzwiach, pocztą lub osobiście. Zalecane jest składanie wniosków drogą elektroniczną lub ewentualnie przez wrzutnię, ze względu na trwającą pandemię koronawirusa i konieczność ograniczania personalnego kontaktu.

Osobiste składanie wniosków będzie możliwe tylko w wyjątkowych i uzasadniowych przypadkach po wcześniejszym umówieniu wizyty.
Aby umówić termin, należy przesłać swoje dane : imię/nazwisko i nr telefonu oraz temat spotkania, w tytule maila proszę wpisać "Wizyta"; na adres mailowy: rds@gdynia.pl i oczekiwać na kontakt pracownika.

Czas oczekiwania na wizytę będzie uzależniony od ilości zgłoszeń - ze względu na zachowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

Podczas osobistej wizyty wymagane jest stosowanie maseczki ochronnej, dezynfekcja rąk oraz zachowanie dystansu społecznego przed wejściem. W pomieszczeniu może znajdować się tylko tyle osób, ilu jest obsługujących pracowników, w związku z tym prosimy przychodzić pojedynczo.

Wypłaty świadczeń są realizowane w dniach od 10-go do 15-go każdego miesiąca. Jeśli 10-ty przypada w niedzielę lub święto, wypłata nastąpi w najbliższy dzień roboczy.Numer telefonu:
58 668-85-63

Fax: 58 66-88-595
E-mail: rds@gdynia.pl
Wymagane dokumenty:
Terminy składania i rozpatrywania wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2020/2021
Data złożenia wniosku Wydanie decyzji i wypłata świadczenia Prawo do świadczenia ustala się
01.07.2020 – 31.08.2020 do 30.11.2020 od 01.11.2020
01.09.2020 – 31.10.2020 do 31.12.2020 od 01.11.2020
01.11.2020 – 30.11.2020 do 28.02.2021 od 01.11.2020
01.12.2020 – 31.12.2020 do 28.02.2021 od 01.12.2020
01.01.2021 – 31.10.2021 Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego od miesiąca złożenia wniosku


Terminy składania i rozpatrywania wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2021/2022
Data złożenia wniosku Wydanie decyzji i wypłata świadczenia Prawo do świadczenia ustala się
01.07.2021 – 31.08.2021 do 30.11.2021 od 01.11.2021
01.09.2021 – 31.10.2021 do 31.12.2021 od 01.11.2021
01.11.2021 – 30.11.2021 do 28.02.2022 od 01.11.2021
01.12.2021 – 31.12.2021 do 28.02.2022 od 01.12.2021
01.01.2022 – 31.10.2022 Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego od miesiąca złożenia wniosku

Uwaga: wnioski na okres zasiłkowy 2021/2022 w lipcu 2021 można składać wyłącznie drogą elektroniczną; od sierpnia 2021 również tradycyjnie (wnioski papierowe)


Dokumenty do wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego (dalej zwanym SZO):
1. kserokopia aktu zgonu małżonka osoby niepełnosprawnej + oryginał do wglądu,
2. kserokopie aktów zgonu rodziców lub orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności rodziców osoby niepełnosprawnej w przypadku ubiegania się o SZO przez rodzeństwo lub wnuki,
3. kserokopie aktów urodzenia rodzica osoby wnioskującej, w przypadku ubiegania się o SZO na babcię, dziadka lub rodzeństwo,
4. kserokopia dokumentu potwierdzającego rezygnację z zatrudnienia: np. ostatniego świadectwa pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub zaświadczenie od pracodawcy o rozwiązaniu umowy lub potwierdzenie zamknięcia działalności gospodarczej,
5. nr konta bankowego

DOKUMENTY POTRZEBNE DO WYLICZENIA DOCHODU:
1. oświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
z tytułu: prowadzonej działalności gospodarczej w formie ryczałtu/karty podatkowej / gospodarstwa rolnego / otrzymanych alimentów;
2. ksero rozliczeń pit-11 za rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy + oryginały do wglądu (dotyczy wszystkich dorosłych osób w rodzinie, które utraciły zatrudnienie w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy);
3. ksero świadectw pracy + oryginały do wglądu (dotyczy wszystkich dorosłych osób w rodzinie, które utraciły zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy);
4. zaświadczenie pracodawcy o dochodzie uzyskanym za drugi przepracowany miesiąc kalendarzowy (kwota brutto/netto/podatek/składki) – (dotyczy osób, które podjęły nowe zatrudnienie;
5. ksero wyroku rozwodowego + oryginał do wglądu;
6. ksero wyroków alimentacyjnych/ ugody sądowej zobowiązującej do alimentów + oryginały do wglądu;
7. zaświadczenie komornika o stanie egzekucji świadczeń alimentacyjnych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;

UWAGA
Określenie "rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy" oznacza:
1) rok 2019 - dla wniosków składanych na okres zasiłkowy 2020/2021 (trwający od 01.11.2020 r. do 31.10.2021 r.)
1) rok 2020 - dla wniosków składanych na okres zasiłkowy 2021/2022 (trwający od 01.11.2021 r. do 31.10.2022 r.)


Dokumenty niezbędne do przekazania do ZUS, celem ustalenia okresów składkowych i nieskładkowych Wnioskodawcy:
1. kserokopie wszystkich świadectw pracy lub innych dokumentów stwierdzających okresy ubezpieczenia Wnioskodawcy (np. umowy zlecenia) – z oryginałami do wglądu,
2. zaświadczenia z każdego zakładu pracy, stwierdzających okresy przebywania na urlopach bezpłatnych, wychowawczych oraz chorobowych po dniu 14.11.1991r.
3. kserokopia legitymacji ubezpieczeniowych zawierających wpisy o zatrudnieniu – z oryginałem do wglądu,
4.zaświadczenie z ZUS o okresie zatrudnienia w przypadku braku świadectwa pracy, umów zlecenia itp.
5. zaświadczenia z ZUS o okresie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (lub za osobę współpracującą), zasiłku macierzyńskiego, zasiłku wychowawczego, zasiłku chorobowego
6. zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy o okresie pobierania zasiłku dla osób bezrobotnych, stypendium lub innego świadczenia, z wyszczególnieniem zasiłków chorobowych,
7. zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o okresie opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z tytułu zasiłku stałego.
8. zaświadczenie z innej gminy o okresie opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w przypadku pobierania wcześniej na inna osobę specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego czy zasiłku dla opiekuna,
9. zaświadczenia potwierdzających okres programowej nauki w szkole wyższej (w przypadku studiów dziennych),
10. decyzja ZUS o ustaleniu kapitału początkowego.
11. w przypadku mężczyzn:
• książeczka wojskowa lub zaświadczenie z Wojskowej Komendy Uzupełnień stwierdzających okres służby wojskowej,
12. w przypadku kobiet:
• kserokopie aktów urodzenia wszystkich dzieci (także dorosłych) – z oryginałami do wglądu, oraz w przypadku ich niepełnosprawności: kserokopie orzeczeń o niepełnosprawności – z oryginałami do wglądu
Sposób załatwienia sprawy: - na podstawie złożonego wniosku organ realizujący zasiłek ustala, czy wnioskodawcy przysługuje prawo do świadczeń i wydaje decyzję,
- w przypadku decyzji przyznającej w/w zasiłek, zasiłek wypłacany jest przelewem na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe od 10 do 15 dnia każdego miesiąca
Opłaty: Brak
Czas załatwienia sprawy: Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego: niezwłocznie, miesiąc, gdy sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego lub 2 miesiące w sprawach szczególnie skomplikowanych.
Tryb odwoławczy: Wnioskodawcy przysługuje tryb odwoławczy zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, tj. 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.
Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 111);
2) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1466);
3) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2018 r. poz. 1497)
Inne informacje: Istnieje możliwość złożenia wniosku przez internet m.in. za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia. W tym celu niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Informacja dotycząca ubezpieczenia emerytalno - rentowego i ubezpieczenia zdrowotnego dla osób wnioskujących o przyznanie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego:

1. Dane do ubezpieczenia emerytalno-rentowego i ubezpieczenia zdrowotnego Wnioskodawcy:
nazwisko, imiona, nazwisko rodowe, PESEL, urząd skarbowy, stopień niepełnosprawności, adres zameldowania, adres zamieszkania (adres do korespondencji),

2. Dane członków rodziny zgłaszanych do ubezpieczenia zdrowotnego, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym:
nazwisko, imiona, PESEL, niepełnosprawność/ stopień niepełnosprawności, adres zamieszkania, zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły – w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia;

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego następuje tylko wtedy, gdy Wnioskodawca nie posiada statusu członka rodziny osoby ubezpieczonej.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Łepik
Wprowadził informację: Piotr Wójciak
Ostatnio zmodyfikował: Paulina Leszczyńska
Data wytworzenia informacji: 01.01.2013
Data udostępnienia informacji: 16.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 12.10.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.10.2021 10:57 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
01.07.2021 12:11 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
21.06.2021 12:14 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
15.04.2021 10:38 Zmiana załącznika Paulina Leszczyńska
02.04.2021 14:20 Korekta Piotr Wójciak
19.02.2021 15:32 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
17.12.2020 09:59 Korekta Piotr Wójciak
09.10.2020 10:12 dodanie załącznika Piotr Wójciak
16.09.2020 11:24 Korekta Piotr Wójciak
29.07.2020 15:30 Aktualizacja treści Irena Gładka-Zaucha
02.07.2020 09:44 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
01.07.2020 13:05 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
01.07.2020 10:55 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
09.06.2020 13:12 Korekta Piotr Wójciak
02.06.2020 10:18 Korekta Piotr Wójciak
02.06.2020 08:59 Korekta Piotr Wójciak
02.06.2020 08:57 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
20.04.2020 22:31 Korekta Piotr Wójciak
26.02.2020 13:43 Korekta Piotr Wójciak
06.11.2019 12:18 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
03.07.2019 14:44 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
03.07.2019 14:41 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
03.07.2019 14:39 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
11.06.2019 09:03 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
15.03.2019 10:08 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
02.11.2018 15:45 Korekta Piotr Wójciak
02.11.2018 15:45 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
13.06.2018 11:37 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
09.03.2018 08:31 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
01.09.2017 11:30 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
01.08.2017 12:12 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
16.05.2017 11:31 Korekta Piotr Wójciak