„Mieszkanie na Start” – dopłaty do czynszu dla najemców lokali przy ul. Puszczyka 2, 3, 4, 5, 6, 7 („Mieszkanie+”)

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Społecznych
Referat ds. Dodatków i Dopłat do Czynszów
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: Sala Przyjęć Interesantów w Informacji Turystycznej

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 09:00 - 15:00
W dniach:
Poniedziałek - Piątek

Numer telefonu:
58 668-85-70

Fax: 58 668-85-95
E-mail: mns@gdynia.pl
Opis procedury w PJM:
Wymagane dokumenty:
 1. wniosek o dopłaty do czynszu,
 2. oświadczenie o liczbie osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego (zał. nr 2),
 3. oświadczenie o wysokości dochodów gospodarstwa domowego najemcy (zał. nr 3),
 4. oświadczenie o spełnieniu warunku, o którym mowa w art.4 ust.1 pkt. 3 (zał. nr 4),
 5. zobowiązanie, o którym mowa w art.4 ust.3 (zał. nr 5),
 6. oświadczenie o wcześniejszym stosowaniu dopłat do czynszu wobec najemcy (zał. nr 6),
 7. oświadczenie o wcześniejszym stosowaniu dopłat do czynszu wobec osoby, która w przeszłości była najemcą, w związku z najmem którego były stosowane dopłaty (zał. nr 7),
 8. oświadczenie o wcześniejszym stosowaniu dopłat do czynszu wobec zmarłego najemcy (zał. nr 8),
 9. kopia umowy najmu lub kopia umowy zobowiązującej do zawarcia umowy najmu,
 10. potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji w sprawie dopłat.

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na przyznanie prawa do dopłat do czynszu wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.
Sposób załatwienia sprawy: Wniosek o dopłaty do czynszu można złożyć:
 • wysyłając wniosek wraz z załącznikami na adres Urzędu Miasta Gdyni,
 • wrzucając do „wrzutni na dokumenty" w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10-go Lutego 24 („wrzutnia na dokumenty”) na kopercie należy napisać „Mieszkanie na Start”.
Na podstawie złożonego wniosku organ realizujący świadczenie ustala, czy najemcy przysługują dopłaty do czynszu i wydaje decyzję w sprawie dopłat.
Opłaty: Opłata skarbowa w wysokości 10 zł - zgodnie z pkt. 53 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 j.t. z późn. zm.).

Kwotę opłaty skarbowej należy wpłacić na konto Urzędu Miasta:
PKO Bank Polski S.A.
NRB: 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065

W tytule wpłaty należy podać: „opłata skarbowa za wydanie decyzji o dopłatach do czynszu, ul. Puszczyka nr … lokal nr … „
Czas załatwienia sprawy: Decyzję w sprawie dopłat wydaje się w terminie miesiąca od dnia wpływu wniosku o dopłaty do organu właściwego.
Tryb odwoławczy: Stronie przysługuje tryb odwoławczy zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, tj. 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz.U. z 2023 r. poz. 1351 t. j. z późn. zm.)
2) Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o dopłaty do czynszu oraz wzorów oświadczeń i zobowiązania dołączanych do wniosku o dopłaty do czynszu (Dz. U. 2018 r. poz. 2521)
Inne informacje: Dopłaty do czynszu mogą zostać udzielone, jeżeli:
1) została zawarta umowa najmu mieszkania
2) najemca jest osobą fizyczną zamieszkującą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i posiadającą obywatelstwo polskie lub jest cudzoziemcem:
 • posiadającym prawo pobytu/prawo stałego pobytu i będącym obywatelem państwa należącego do Unii Europejskiej/
 • Europejskiego Obszaru Gospodarczego/ Konfederacji Szwajcarii,
 • posiadającym zezwolenie na pobyt czasowy na podstawie art. 127, lub art. 139a ust. 1, lub art. 139o ust. 1 ustawy o cudzoziemcach,
 • posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” z wyłączeniem zezwolenia na pracę na okres nie przekraczający 6 miesięcy, podjęcia studiów oraz pracy sezonowej na podstawie wizy,
 • posiadającym dokument pobytowy na podstawie art. 3 pkt 13b ustawy o cudzoziemcach.
3) Wniosek o dopłaty do czynszu składa jeden ze współnajemców mieszkania.
4) W dniu składania wniosku o dopłaty i przez okres ich pobierania najemca ani żaden z członków gospodarstwa domowego najemcy nie jest:
 • właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
 • osobą, której przysługuje, w całości lub w części, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
 • właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.
5) Średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego nie przekracza:

liczba osób w gospodarstwie domowym maksymalny dochód
1    7 155,48 zł
2  10 017,67 zł
3  12 879,86 zł
4  15 742,06 zł
5  18 604,25 zł
6  21 466,44 zł

Przy ustalaniu średniego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego uwzględnia się dochód osiągnięty w roku bazowym, tj.:

 • 2022 r. dla wniosków złożonych od 1 sierpnia 2023 r. do 31 lipca 2024 r.
Dochód osiągnięty w roku bazowym dzieli się przez liczbę miesięcy, w których został osiągnięty.

Średni miesięczny dochód z działalności opodatkowanej podatkiem zryczałtowanym (ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa, ryczałt dla duchownych) stanowi 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny.

Dochód utracony – w przypadku, gdy członek gospodarstwa domowego do dnia złożenia wniosku o dopłaty utracił dochód osiągnięty w roku bazowym, dochodu tego nie uwzględnia się w średnim miesięcznym dochodzie gospodarstwa domowego.

Dochód uzyskany – w przypadku, gdy członek gospodarstwa domowego po upływie roku bazowego uzyskał dochód i uzyskuje go w dniu złożenia wniosku o dopłaty – średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego powiększa się o dochód uzyskany (za drugi przepracowany miesiąc).
6) Jeżeli w dniu złożenia wniosku o dopłaty najemca lub członek gospodarstwa domowego najemcy jest:
 • najemcą lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
 • najemcą innego lokalu mieszkalnego utworzonego przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego lub kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosku o kredyt złożonego do dnia 30 września 2009 r.,
 • osobą, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny
Najemca składa zobowiązanie do rozwiązaniu umowy najmu lokalu i/ lub zrzeczenia się prawa do lokalu na rzecz spółdzielni mieszkaniowej, opróżnienia lokalu i poinformowaniu organu o dokonaniu czynności najpóźniej do końca 3 miesiąca pobierania dopłat pod rygorem wstrzymania wypłaty dopłat.
7) Dopłaty są wypłacane przez okres 15 lat licząc od pierwszej wypłaty dopłaty pod warunkiem spełniania warunków uprawniających do pobierania dopłat przez cały ten okres. Dopłaty są przekazywane bezpośrednio na konto Inwestora.
8) Miesięczna wysokość dopłaty = (średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązujący w dniu złożenia wniosku o dopłaty w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie x powierzchnia normatywna mieszkania x 1,8%) : 12.
9) Powierzchnia normatywna:

liczba osób w gospodarstwie domowym powierzchnia normatywna,
nie więcej niż powierzchnia mieszkania
1 20 m2
2 35 m2
3 50 m2
4 65 m2
5 80 m2
6 95 m2

10)
Nie wcześniej niż w terminie 2 miesięcy, jednak nie później niż w terminie miesiąca przed rozpoczęciem każdych kolejnych 12 miesięcy, w jakich dopłaty będą stosowane, najemca uzyskujący dopłaty składa organowi właściwemu oświadczenia o:
 • liczbie osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego,
 • wysokości dochodów tego gospodarstwa, z wyodrębnieniem dochodów poszczególnych osób wchodzących w skład gospodarstwa oraz informacją o wysokości dochodów utraconych lub uzyskanych przez te osoby i miesiącu ich utraty lub uzyskania, za rok kalendarzowy:
  - poprzedzający rok, po upływie którego najemca składa oświadczenie - w przypadku oświadczeń składanych w okresie od 1 stycznia do 31 lipca danego roku,
  - po upływie którego najemca składa oświadczenie - w przypadku oświadczeń składanych w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Wasilewska
Wprowadził informację: Piotr Wójciak
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Borodzicz
Data wytworzenia informacji: 11.05.2020
Data udostępnienia informacji: 12.05.2020
Ostatnia aktualizacja: 16.02.2024
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.02.2024 11:00 Aktualizacja treści Joanna Borodzicz
03.01.2024 15:23 Zmiana załącznika Joanna Borodzicz
10.10.2023 08:51 Zmiana załącznika Joanna Borodzicz
14.08.2023 08:10 Aktualizacja treści Monika Lademan
09.08.2023 18:34 Zmiana załącznika Monika Lademan
04.08.2023 11:57 Aktualizacja treści Monika Lademan
01.08.2023 10:09 Aktualizacja treści Monika Lademan
25.07.2023 10:31 Aktualizacja treści Monika Lademan
03.07.2023 10:13 Zmiana załącznika Joanna Borodzicz
22.06.2023 14:42 Aktualizacja treści Monika Lademan
08.05.2023 11:15 Aktualizacja treści Joanna Borodzicz
04.04.2023 08:48 Zmiana załącznika Monika Lademan
10.02.2023 09:40 Zmiana załącznika Monika Lademan
09.02.2023 12:59 Aktualizacja treści Monika Lademan
09.02.2023 12:59 Aktualizacja treści Monika Lademan
11.01.2023 09:17 Aktualizacja treści Monika Lademan
03.01.2023 09:45 Zmiana załącznika Monika Lademan
26.10.2022 10:40 Aktualizacja treści Monika Lademan
05.10.2022 08:49 Aktualizacja treści Monika Lademan
05.10.2022 08:42 Zmiana załącznika Monika Lademan
19.08.2022 10:41 Aktualizacja treści Monika Lademan
11.08.2022 09:46 Aktualizacja treści Monika Lademan
29.07.2022 11:40 Aktualizacja treści Monika Lademan
12.07.2022 10:58 Aktualizacja treści Monika Lademan
12.07.2022 10:56 Zmiana załącznika Monika Lademan
04.04.2022 09:06 Zmiana załącznika Monika Lademan
04.04.2022 09:01 Zmiana załącznika Monika Lademan
10.02.2022 10:24 Aktualizacja treści Monika Lademan
10.02.2022 10:21 Zmiana załącznika Monika Lademan
12.01.2022 13:11 Aktualizacja treści Beata Pukło
12.01.2022 13:10 Aktualizacja treści Beata Pukło
12.01.2022 08:44 Zmiana załącznika Monika Lademan
08.11.2021 15:12 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
04.10.2021 11:57 Zmiana załącznika Monika Lademan
04.10.2021 11:35 Zmiana załącznika Monika Lademan
22.09.2021 13:43 Aktualizacja treści Joanna Borodzicz
22.09.2021 13:25 Aktualizacja treści Joanna Borodzicz
18.08.2021 10:49 Aktualizacja treści Monika Lademan
12.08.2021 13:22 Zmiana załącznika Joanna Borodzicz
12.08.2021 13:11 Zmiana załącznika Joanna Borodzicz
29.07.2021 14:51 Aktualizacja treści Monika Lademan
29.07.2021 14:37 Zmiana załącznika Monika Lademan
29.07.2021 14:32 Zmiana załącznika Monika Lademan
29.07.2021 14:25 Aktualizacja treści Monika Lademan
02.07.2021 13:37 Zmiana załącznika Joanna Borodzicz
05.05.2021 15:56 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
07.01.2021 14:25 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
17.12.2020 09:54 Korekta Piotr Wójciak
23.11.2020 13:35 Korekta Piotr Wójciak
05.10.2020 12:42 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
07.08.2020 13:11 Aktualizacja treści Irena Gładka-Zaucha
30.07.2020 15:10 Aktualizacja treści Irena Gładka-Zaucha
30.07.2020 14:47 Aktualizacja treści Irena Gładka-Zaucha
30.07.2020 14:44 Aktualizacja treści Irena Gładka-Zaucha
03.07.2020 14:07 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
03.06.2020 12:39 Aktualizacja treści Irena Gładka-Zaucha
12.05.2020 14:55 Korekta Piotr Wójciak
12.05.2020 11:41 Korekta Piotr Wójciak
12.05.2020 10:43 Korekta Piotr Wójciak
12.05.2020 10:38 Korekta Piotr Wójciak
12.05.2020 10:37 Korekta Piotr Wójciak
12.05.2020 10:35 Korekta Piotr Wójciak
12.05.2020 10:33 Korekta Piotr Wójciak
12.05.2020 10:30 Korekta Piotr Wójciak
12.05.2020 10:28 Korekta Piotr Wójciak
12.05.2020 10:26 Dodanie informacji Piotr Wójciak