Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka (ustawa "Za życiem")

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Społecznych
Referat ds. Świadczeń
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: 13

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:30 - 15:30
W dniach:
poniedziałek - piątek

Uprzejmie informujemy, że od czerwca 2020 r. została przywrócona możliwość osobistego załatwienia sprawy w Wydziale Spraw Społecznych. Z uwagi na obowiązujące ograniczenia w dostępności do budynku Urzędu Miasta przy ul. 10 Lutego 24, wizyty odbywają się wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod widocznymi niżej numerami telefonów.
Umawianie interesantów odbywa się tylko w uzasadnionych sytuacjach.

Podczas osobistej wizyty wymagane jest stosowanie maseczki ochronnej, dezynfekcja rąk oraz zachowanie dystansu społecznego przed wejściem. W pomieszczeniu może znajdować się tylko tyle osób, ilu jest obsługujących pracowników, w związku z tym prosimy przychodzić pojedynczo.


Numer telefonu:
58 668-85-83

Fax: 58 66-88-595
E-mail: rds@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Do wniosku o jednorazowe świadczenie należy dołączyć:

1) zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej;

2) zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu − wzór zaświadczenia został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. poz. 1234)*
* Wymóg dostarczenia zaświadczenia lekarskiego/zaświadczenia wystawionego przez położną nie dotyczy osób będących opiekunami prawnymi lub opiekunami faktycznymi dziecka (opiekun faktyczny dziecka to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka), a także do osób, które przysposobiły dziecko.
Sposób załatwienia sprawy: Na podstawie złożonego wniosku organ realizujący świadczenie ustala, czy wnioskodawcy przysługuje prawo do świadczeń i wydaje decyzję administracyjną.
Opłaty: Brak
Czas załatwienia sprawy: Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego: niezwłocznie, miesiąc, gdy sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego lub 2 miesiące w sprawach szczególnie skomplikowanych.
Tryb odwoławczy: Wnioskodawcy przysługuje tryb odwoławczy zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, tj. 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.
Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 473);
2) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (Dz.U. z 2016 r. poz. 2234);
Inne informacje: Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu wynosi 4000,00zł.

Świadczenie to przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Jednorazowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Łepik
Wprowadził informację: Piotr Wójciak
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wójciak
Data wytworzenia informacji: 02.01.2017
Data udostępnienia informacji: 15.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 01.07.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.07.2021 11:54 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
16.09.2020 11:21 Korekta Piotr Wójciak
29.07.2020 15:39 Aktualizacja treści Irena Gładka-Zaucha
29.07.2020 15:34 Aktualizacja treści Irena Gładka-Zaucha
02.07.2020 09:46 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
02.06.2020 08:47 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
02.06.2020 08:47 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
20.04.2020 22:28 Korekta Piotr Wójciak
03.07.2019 15:33 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
11.04.2019 13:20 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
15.03.2019 09:55 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
31.12.2018 13:29 Korekta Piotr Wójciak
13.06.2018 10:44 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
01.09.2017 11:38 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
01.08.2017 11:59 Zmiana załącznika Piotr Wójciak