Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka (ustawa "Za życiem")

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Społecznych
Referat ds. Świadczeń
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: 13

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 09:00 - 15:00
W dniach:
poniedziałek - piątek

Wnioski elektroniczne należy składać za pośrednictwem portalu Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/). Wnioski papierowe można pozostawiać we wrzutni na dokumenty przy wejściu do Urzędu, przesyłać pocztą lub składać osobiście przy stanowisku Wydziału Spraw Społecznych (Pon - Pt, godz. 9:00 - 15.00, wejście przez Informację Turystyczną).

Numer telefonu:
58 668-85-91

Fax: 58 668-85-95
E-mail: rds@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Do wniosku o jednorazowe świadczenie należy dołączyć:

1) zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej;

2) zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu − wzór zaświadczenia został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. poz. 1234)*
* Wymóg dostarczenia zaświadczenia lekarskiego/zaświadczenia wystawionego przez położną nie dotyczy osób będących opiekunami prawnymi lub opiekunami faktycznymi dziecka (opiekun faktyczny dziecka to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka), a także do osób, które przysposobiły dziecko.
Sposób załatwienia sprawy: Na podstawie złożonego wniosku organ realizujący świadczenie ustala, czy wnioskodawcy przysługuje prawo do świadczeń i wydaje decyzję administracyjną.
Opłaty: Brak
Czas załatwienia sprawy: Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego: niezwłocznie, miesiąc, gdy sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego lub 2 miesiące w sprawach szczególnie skomplikowanych.
Tryb odwoławczy: Wnioskodawcy przysługuje tryb odwoławczy zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, tj. 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.
Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1329);
2) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie wzoru wniosku o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (Dz.U. z 2023 r. poz. 211);
Inne informacje: Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu wynosi 4000,00zł.

Świadczenie to przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód.

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego –                      w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Wniosek złożony po terminie właściwy organ pozostawia bez rozpoznania.
 
Przyznanie jednorazowego świadczenia przed dniem objęcia dziecka opieką przez opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego lub przysposobienia nie wyklucza prawa opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego lub rodzica adopcyjnego do jednorazowego świadczenia po objęciu dziecka opieką albo przysposobieniem.
 
Wnioski złożone przez osoby starające się o świadczenie na dzieci urodzone do 31.01.2023 r. będą rozpatrywane na podstawie dotychczasowych przepisów.

Jednorazowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Wasilewska
Wprowadził informację: Piotr Wójciak
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wójciak
Data wytworzenia informacji: 02.01.2017
Data udostępnienia informacji: 15.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 06.07.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.07.2023 10:13 Korekta Piotr Wójciak
06.07.2023 10:09 Korekta Piotr Wójciak
06.07.2023 09:57 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
01.02.2023 15:46 Aktualizacja treści Joanna Wasilewska
01.02.2023 15:30 Zmiana załącznika Joanna Wasilewska
01.02.2023 15:29 Aktualizacja treści Joanna Wasilewska
07.02.2022 14:54 Zmiana załącznika Paulina Leszczyńska
25.01.2022 16:27 Aktualizacja treści Joanna Wasilewska
01.07.2021 11:54 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
16.09.2020 11:21 Korekta Piotr Wójciak
29.07.2020 15:39 Aktualizacja treści Irena Gładka-Zaucha
29.07.2020 15:34 Aktualizacja treści Irena Gładka-Zaucha
02.07.2020 09:46 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
02.06.2020 08:47 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
02.06.2020 08:47 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
20.04.2020 22:28 Korekta Piotr Wójciak
03.07.2019 15:33 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
11.04.2019 13:20 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
15.03.2019 09:55 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
31.12.2018 13:29 Korekta Piotr Wójciak
13.06.2018 10:44 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
01.09.2017 11:38 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
01.08.2017 11:59 Zmiana załącznika Piotr Wójciak