Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe)

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Społecznych
Referat ds. Świadczeń
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: 13

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 09:00 - 15:00
W dniach:

poniedziałek-piątek

Wnioski elektroniczne należy składać za pośrednictwem portalu Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/). Wnioski papierowe można pozostawiać we wrzutni na dokumenty przy wejściu do Urzędu, przesyłać pocztą lub składać osobiście przy stanowisku Wydziału Spraw Społecznych (Pon - Pt, godz. 9:00 - 15.00, wejście przez Informację Turystyczną).

Wypłaty świadczeń są realizowane w dniach od 10-go do 15-go każdego miesiąca. Jeśli 10-ty przypada w niedzielę lub święto, wypłata nastąpi w najbliższy dzień roboczy.

Informacja telefoniczna Wydziału Spraw Społecznych:
58 668-85-69, 58 668-85-73, 58 668-85-99, 58-668-85-80, 58 668-85-62, 58 668-85-68, 58 668-85-88, 58 668-85-81, 58 668-85-85, 58 668-89-80,Numer telefonu:
58 668-85-69

Fax: 58 668-85-95
E-mail: rds@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Do wniosku o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka należy dołączyć odpowiednio:
I.
1) zaświadczenie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu
2) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczące każdego członka rodziny;

II.
1) dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
a) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
b) umowę dzierżawy – w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
c) umowę o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
d) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
e) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
f) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem lub innym tytule wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd:
– zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
– informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
g) dokument, w tym oświadczenie, określający datę utraty dochodu oraz wysokość i rodzaj utraconego dochodu,
h) dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
i) dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
2) odpis zupełny lub skrócony aktów zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów;
3) kartę pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60 i 858), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
4) kartę pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy;
5) odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
6) odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec jest nieznany;
7) odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne;
8) odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;
9) odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;
10) odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
11) orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
12) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego;


UWAGA
Określenie "rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy" oznacza:
1) rok 2022 - dla wniosków składanych w okresie od 01.11.2023 r. do 31.10.2024 r.
Sposób załatwienia sprawy: Na podstawie złożonego wniosku organ realizujący świadczenie ustala, czy wnioskodawcy przysługuje prawo do świadczeń i wydaje decyzję administracyjną
Opłaty: Brak
Czas załatwienia sprawy: Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego: niezwłocznie, miesiąc, gdy sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego lub 2 miesiące w sprawach szczególnie skomplikowanych.
Tryb odwoławczy: Wnioskodawcy przysługuje tryb odwoławczy zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, tj. 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.
Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 390 z późn. zm.);
2) Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz.U. poz. 1340);
3) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2018 r. poz. 1497)
Inne informacje: Istnieje możliwość złożenia wniosku przez internet m.in. za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia. W tym celu niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka wynosi 1000,00zł i może być przyznana matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka.
Świadczenie to przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (wymóg ten nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko).

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka przyznaje się, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00zł.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Wasilewska
Wprowadził informację: Piotr Wójciak
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wójciak
Data wytworzenia informacji: 09.02.2006
Data udostępnienia informacji: 15.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 06.11.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.11.2023 09:30 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
06.07.2023 10:12 Korekta Piotr Wójciak
06.07.2023 10:11 Korekta Piotr Wójciak
06.07.2023 09:53 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
24.04.2023 08:18 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
18.04.2023 10:00 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
11.04.2023 08:01 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
27.03.2023 11:09 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
27.03.2023 10:50 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
20.03.2023 08:22 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
14.03.2023 08:10 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
07.03.2023 11:15 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
20.02.2023 09:29 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
01.02.2023 15:45 Aktualizacja treści Joanna Wasilewska
13.12.2022 10:35 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
14.11.2022 08:19 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
02.11.2022 09:16 Dodanie informacji Paulina Leszczyńska
25.10.2022 10:51 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
17.10.2022 13:09 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
10.10.2022 07:47 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
26.09.2022 08:04 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
19.09.2022 15:21 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
12.09.2022 08:42 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
19.08.2022 13:41 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
09.08.2022 08:06 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
01.08.2022 11:11 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
06.07.2022 08:51 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
28.06.2022 08:44 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
21.06.2022 15:04 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
23.05.2022 09:30 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
04.05.2022 08:54 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
25.04.2022 11:37 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
11.04.2022 11:15 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
04.04.2022 09:34 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
28.03.2022 09:08 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
28.03.2022 09:06 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
22.03.2022 15:04 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
15.03.2022 12:31 Aktualizacja treści Joanna Wasilewska
08.03.2022 08:42 Aktualizacja treści Joanna Wasilewska
07.03.2022 14:37 Aktualizacja treści Joanna Wasilewska
21.02.2022 09:36 Aktualizacja treści Joanna Wasilewska
15.02.2022 12:49 Aktualizacja treści Joanna Wasilewska
11.02.2022 10:53 Aktualizacja treści Joanna Wasilewska
07.02.2022 14:49 Zmiana załącznika Paulina Leszczyńska
27.01.2022 13:59 Aktualizacja treści Joanna Wasilewska
27.01.2022 13:57 Aktualizacja treści Joanna Wasilewska
27.01.2022 13:56 Aktualizacja treści Joanna Wasilewska
18.01.2022 10:02 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
04.01.2022 08:15 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
27.12.2021 14:47 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
13.12.2021 10:21 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
06.12.2021 08:14 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
29.11.2021 12:45 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
15.11.2021 10:35 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
10.11.2021 15:25 Korekta Piotr Wójciak
10.11.2021 15:23 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
08.11.2021 12:28 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
04.11.2021 13:48 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
26.10.2021 10:27 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
18.10.2021 08:57 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
12.10.2021 10:55 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
11.10.2021 14:01 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
07.10.2021 07:25 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
21.09.2021 07:09 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
13.09.2021 09:07 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
08.09.2021 08:29 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
07.09.2021 08:04 Aktualizacja treści Joanna Borodzicz
30.08.2021 11:17 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
23.08.2021 13:30 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
16.08.2021 13:23 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
12.08.2021 11:28 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
10.08.2021 09:40 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
02.08.2021 13:35 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
21.07.2021 16:22 Korekta Piotr Wójciak
21.06.2021 12:11 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
01.06.2021 09:00 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
06.05.2021 12:31 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
04.05.2021 12:23 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
29.03.2021 13:49 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
09.03.2021 09:37 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
02.03.2021 15:23 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
08.02.2021 14:49 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
16.09.2020 12:00 Korekta Piotr Wójciak
16.09.2020 11:17 Korekta Piotr Wójciak
16.09.2020 11:14 Korekta Piotr Wójciak
29.07.2020 15:41 Aktualizacja treści Irena Gładka-Zaucha
02.07.2020 09:39 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
01.07.2020 10:51 Korekta Piotr Wójciak
01.07.2020 10:49 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
02.06.2020 10:16 Korekta Piotr Wójciak
01.06.2020 16:07 Korekta Piotr Wójciak
01.06.2020 15:26 Korekta Piotr Wójciak
01.06.2020 15:19 Korekta Piotr Wójciak
01.06.2020 15:18 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
20.04.2020 22:27 Korekta Piotr Wójciak
26.02.2020 13:46 Korekta Piotr Wójciak
26.02.2020 13:45 Korekta Piotr Wójciak
03.07.2019 14:23 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
11.04.2019 12:52 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
15.03.2019 09:24 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
31.12.2018 13:28 Korekta Piotr Wójciak
02.11.2018 15:38 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
13.06.2018 10:36 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
09.03.2018 08:34 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
02.11.2017 15:44 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
01.09.2017 11:39 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski