Fundusz alimentacyjny

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Społecznych
Referat ds. Świadczeń
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: 13

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 09:00 - 15:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Od 1 lipca 2023 są przyjmowane wnioski na okres zasiłkowy 2023/2024 online poprzez portal Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/). Wnioski papierowe od 1 sierpnia - poprzez wrzutnię na dokumenty przy drzwiach, pocztą lub osobiście przy stanowisku Wydziału Spraw Społecznych (Pon - Pt, godz. 9:00 - 15.00, wejscie przez Informację Turystyczną).

Zalecane
jest składanie wniosków drogą elektroniczną.

Informacja telefoniczna Wydziału Spraw Społecznych:
58 668-85-76, 58 668-85-98, 58 668-85-96, 58 668-85-78, 58 668-85-97, 58 668-85-71,   


Numer telefonu:
58 668-85-76

Fax: 58 668-85-95
E-mail: rds@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - prawidłowo wypełniony wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego – DRUK nr 1
- w przypadku, gdy wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego składa inna niż pełnoletnia uprawniona osoba - upoważnienie do reprezentowania jej przez wnioskodawcę
- odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, lub odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną
- orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej
- oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy; DRUK nr 2
- zaświadczenia lub oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.3); DRUK nr 3
- zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji alimentów zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonego świadczenia alimentacyjnego albo oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów; DRUK nr 4
- przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny
- w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
a) zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
b) informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą;
- zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy; DRUK nr 5
- umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
- umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną
- zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej; wzór zaświadczenia i oświadczenia określa, DRUK nr 6
- dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu
- dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany, w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy
- dokument określający wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, DRUK nr 7
- kartę pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej
- zaświadczenie właściwej jednostki Policji o przyjęciu zgłoszenia zaginięcia małżonka, a w przypadku cudzoziemców - właściwej instytucji w przypadku zaginięcia małżonka rodzica składającego wniosek o świadczenia
W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

Uwaga
Określenie "rok kalendarzowy poprzedzający okres świadczeniowy" oznacza:
rok 2021 - dla wniosków składanych na okres świadczeniowy 2022/2023, trwający od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.
rok 2022 - dla wniosków składanych na okres świadczeniowy 2023/2024, trwający od 01.10.2023 r. do 30.09.2024 r.
Sposób załatwienia sprawy: - na podstawie złożonego wniosku organ realizujący świadczenie ustala, czy wnioskodawcy przysługuje prawo do świadczeń i wydaje decyzję;
- w przypadku decyzji przyznającej świadczenie, świadczenie wypłacane jest przelewem na wskazane przez wnioskodawcę konto od 21 do ostatniego dnia każdego miesiąca;
Opłaty: brak
Czas załatwienia sprawy: zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego: niezwłocznie, miesiąc, gdy sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego lub 2 miesiące w sprawach szczególnie skomplikowanych
Tryb odwoławczy: Wnioskodawcy przysługuje tryb odwoławczy zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, tj. 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1300)
2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. 2023 r. poz. 1341)
3. Art. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 205, poz. 1212)
4. Art. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 390)
5. Art. 186 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2023 poz. 519).
6. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775)
Inne informacje:

Istnieje możliwość złożenia wniosku przez internet m.in. za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia. W tym celu niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli jego egzekucja okazała się bezskuteczna.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:
1. do ukończenia 18 roku życia, albo
2. do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy osoba uprawniona uczy się w szkole lub w szkole wyższej;
3. bezterminowo, jeżeli osoba uprawniona legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenia przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900,00zł. W okresie świadczeniowym 2023/2024 kryterium to wynosi 1209zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500zł.

W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę 900 zł (1209zł w okresie 2023/2024), o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, ustalona zgodnie z powyższą zasadą, jest niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje.

Zmiana w wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego na skutek zmiany wysokości zasądzonych alimentów dokonuje się po wpływie tytułu wykonawczego do komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana wysokości zasądzonych alimentów.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeśli osoba uprawniona:
1. została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej (przez instytucję zapewniającą całodobowe utrzymanie rozumie się dom pomocy społecznej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, a także szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie)
2. zawarła związek małżeński.

Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Wasilewska
Wprowadził informację: Piotr Wójciak
Ostatnio zmodyfikował: Dariusz Reszka
Data wytworzenia informacji: 29.08.2008
Data udostępnienia informacji: 12.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 21.08.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.08.2023 11:07 Aktualizacja treści Dariusz Reszka
21.08.2023 07:43 Aktualizacja treści Dariusz Reszka
26.06.2023 09:25 Aktualizacja treści Dariusz Reszka
26.06.2023 09:23 Aktualizacja treści Dariusz Reszka
26.06.2023 08:56 Aktualizacja treści Dariusz Reszka
26.06.2023 08:16 kolejność nr tel Dariusz Reszka
22.06.2023 09:13 kolejność nr tel Dariusz Reszka
07.06.2023 11:40 kolejność nr tel Dariusz Reszka
24.04.2023 08:16 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
18.04.2023 10:02 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
11.04.2023 08:00 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
05.04.2023 10:54 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
27.03.2023 10:49 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
20.03.2023 08:23 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
14.03.2023 08:09 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
07.03.2023 11:17 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
20.02.2023 09:11 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
20.02.2023 09:10 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
01.02.2023 15:37 Aktualizacja treści Joanna Wasilewska
09.01.2023 13:07 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
09.01.2023 13:06 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
13.12.2022 10:36 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
14.11.2022 08:18 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
02.11.2022 09:17 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
25.10.2022 10:50 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
17.10.2022 13:10 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
10.10.2022 07:46 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
26.09.2022 13:01 Zmiana załącznika Paulina Leszczyńska
26.09.2022 08:04 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
19.09.2022 15:22 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
12.09.2022 08:42 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
25.08.2022 09:24 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
19.08.2022 13:41 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
09.08.2022 08:06 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
01.08.2022 11:11 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
19.07.2022 08:19 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
06.07.2022 08:49 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
05.07.2022 10:31 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
28.06.2022 08:44 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
21.06.2022 15:05 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
23.05.2022 09:28 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
04.05.2022 08:55 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
25.04.2022 11:36 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
11.04.2022 11:16 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
04.04.2022 09:32 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
28.03.2022 09:10 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
22.03.2022 15:03 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
22.03.2022 15:02 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
15.03.2022 12:34 Aktualizacja treści Joanna Wasilewska
07.03.2022 15:11 Aktualizacja treści Joanna Wasilewska
21.02.2022 09:37 Aktualizacja treści Joanna Wasilewska
15.02.2022 12:47 Aktualizacja treści Joanna Wasilewska
11.02.2022 10:51 Aktualizacja treści Joanna Wasilewska
07.02.2022 14:53 Zmiana załącznika Paulina Leszczyńska
25.01.2022 16:31 Aktualizacja treści Joanna Wasilewska
18.01.2022 10:04 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
12.01.2022 08:33 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
04.01.2022 08:17 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
27.12.2021 14:45 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
13.12.2021 10:13 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
06.12.2021 08:13 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
29.11.2021 12:43 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
22.11.2021 11:25 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
22.11.2021 08:39 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
15.11.2021 10:35 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
08.11.2021 15:10 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
08.11.2021 12:27 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
04.11.2021 13:47 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
26.10.2021 10:16 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
18.10.2021 08:53 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
11.10.2021 14:03 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
05.10.2021 15:43 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
21.09.2021 07:10 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
13.09.2021 09:06 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
08.09.2021 08:31 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
30.08.2021 12:45 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
30.08.2021 11:14 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
23.08.2021 13:28 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
16.08.2021 13:25 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
10.08.2021 09:38 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
02.08.2021 13:14 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
29.07.2021 15:20 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
06.07.2021 08:47 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
05.07.2021 08:28 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
01.07.2021 12:07 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
21.06.2021 12:09 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
14.05.2021 12:21 Zmiana załącznika Paulina Leszczyńska
06.05.2021 12:33 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
02.04.2021 14:16 Korekta Piotr Wójciak
02.03.2021 15:20 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
09.10.2020 10:07 dodanie załącznika Piotr Wójciak
16.09.2020 11:54 Korekta Piotr Wójciak
16.09.2020 11:11 Korekta Piotr Wójciak
16.09.2020 11:09 Korekta Piotr Wójciak
25.08.2020 10:36 Aktualizacja treści Irena Gładka-Zaucha
18.08.2020 08:13 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
29.07.2020 15:43 Aktualizacja treści Irena Gładka-Zaucha
02.07.2020 09:34 Aktualizacja treści Irena Gładka-Zaucha
01.07.2020 15:01 Aktualizacja treści Irena Gładka-Zaucha
01.07.2020 14:56 Aktualizacja treści Irena Gładka-Zaucha
25.06.2020 09:02 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
02.06.2020 10:15 Korekta Piotr Wójciak
01.06.2020 16:05 Korekta Piotr Wójciak
01.06.2020 15:55 Korekta Piotr Wójciak
01.06.2020 15:55 Korekta Piotr Wójciak
01.06.2020 15:16 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
20.04.2020 22:26 Korekta Piotr Wójciak
26.02.2020 13:37 Zmiana podstawy prawnej Piotr Wójciak
06.11.2019 12:15 Korekta Piotr Wójciak
04.07.2019 13:13 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
03.07.2019 14:05 Korekta Piotr Wójciak
03.07.2019 14:04 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
11.04.2019 12:54 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
15.03.2019 12:37 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
02.11.2018 15:32 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
13.06.2018 10:24 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
09.03.2018 08:42 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
02.11.2017 14:14 Korekta Piotr Wójciak
31.10.2017 18:37 Korekta Piotr Wójciak
01.09.2017 11:40 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
01.08.2017 11:32 Korekta Piotr Wójciak
01.08.2017 11:30 Aktualizacja treści Piotr Wójciak