Dodatek dla gospodarstw domowych do niektórych źródeł ciepła

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Społecznych
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: Umawianie interesantów odbywa się tylko w uzasadnionych

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:30 - 15:30
W dniach:
poniedziałek - piątek

Numer telefonu:
58 668-85-58
58 668-85-75

Fax: 058 668 85 95
E-mail: wydz.spraw_spolecznych@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych do niektórych źródeł ciepła.
Sposób załatwienia sprawy: Wniosek o przyznanie dodatku dla gospodarstw domowych do niektórych źródeł ciepła można:
1. wrzucić do „wrzutni na dokumenty" w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10-go Lutego 24 i Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 („wrzutnia na dokumenty” jest czynna 7 dni w tygodniu całą dobę)
2. przesłać na adres: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Spraw Społecznych, ul. 10 Lutego 24, 81- 364 Gdynia
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej – EPUAP. Wówczas wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.
W celu przekazania wniosku w sposób elektroniczny należy wypełnić wniosek, zmienić jego format w pdf i podpisać za pośrednictwem podpisu elektronicznego lub potwierdzić profilem zaufanym. Następnie utworzyć na platformie ePUAP pismo ogólne do Urzędu Miasta Gdyni, załączyć podpisany elektronicznie wniosek i podpisać elektroniczne za pośrednictwem ePUAP-u pismo ogólne.
Datą przyjęcia wniosku jest data wpływu wniosku do Urzędu Miasta Gdyni.
Opłaty: Brak
Czas załatwienia sprawy:

Wniosek składa się do 30 listopada 2022r.
Dodatek dla gospodarstw domowych do niektórych źródeł ciepła wypłaca się w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.
Wnioski złożone po 30 listopada 2022r. pozostawia sie bez rozpatrzenia.


Przyznanie dodatku dla gospodarstw domowych do niektórych źródeł ciepła nie wymaga wydania decyzji.
Informacja o przyznaniu dodatku węglowego może być przesłana na adres poczty elektronicznej - o ile wnioskodawca wskaże we wniosku adres poczty elektronicznej. Można podać adres email członka gospodarstwa domowego, członka rodziny lub opiekuna.

Wypłata dodatku dla gospodarstw domowych do niektórych źródeł ciepła:
Najprostszym i najszybszym sposobem wypłaty dodatku będzie przelew na konto bankowe. W tym celu należy podać we wniosku swój nr konta osobistego lub członka gospodarstwa domowego, członka rodziny, opiekuna itp.

Tryb odwoławczy: Stronie przysługuje tryb odwoławczy zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, tj. 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967)
Inne informacje:

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje:
- jeśli głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest :

  • kocioł na paliwo stałe,
  • kominek,
  • koza,
  • ogrzewacz powietrza,
  • trzon kuchenny,
  • piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy
  • kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG ( nie dotyczy gazu sieciowego oraz gazu LPG z tzw. butli gazowej)
  • kocioł olejowy
i źródło to jest zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.


Przez gospodarstwo domowe rozumie się:
- osobę fizyczną samotnie zamieszkałą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
- osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające
 w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe)

Uwaga!
W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.
Dodatek jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy.
W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożyła więcej niż jedna osoba z danego gospodarstwa domowego wieloosobowego, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych przyjmuje się, że:
- jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego
- gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje:
- gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r.
 o dodatku węglowym
- osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zakupione zostało paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477)
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Wasilewska
Wprowadził informację: Paulina Leszczyńska
Ostatnio zmodyfikował: Paulina Leszczyńska
Data wytworzenia informacji: 21.09.2022
Data udostępnienia informacji: 21.09.2022
Ostatnia aktualizacja: 10.10.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.10.2022 07:35 Zmiana załącznika Paulina Leszczyńska
21.09.2022 10:13 Dodanie informacji Paulina Leszczyńska