Dodatek węglowy

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Społecznych
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: Umawianie interesantów odbywa się tylko w uzasadnionych przypadkach

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:30 - 15:30
W dniach:
Poniedziałek - Piątek

Numer telefonu:
58 668-85-58
58 668-85-75

Fax: 58 668 85 95
E-mail: wydz.spraw_spolecznych@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Wniosek o wypłatę dodatku węglowego.
Sposób załatwienia sprawy: Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można:
1. wrzucić do „wrzutni na dokumenty" w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10-go Lutego 24 i Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 („wrzutnia na dokumenty” jest czynna 7 dni w tygodniu całą dobę)
2. przesłać na adres: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Spraw Społecznych,  ul. 10 Lutego 24, 81- 364 Gdynia
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej – EPUAP. Wówczas wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego. 

W celu przekazania wniosku w sposób elektroniczny należy wypełnić wniosek, zmienić jego format w pdf i podpisać za pośrednictwem podpisu elektronicznego lub potwierdzić profilem zaufanym. Następnie utworzyć na platformie ePUAP pismo ogólne do Urzędu Miasta Gdyni, załączyć podpisany elektronicznie wniosek i podpisać elektroniczne za pośrednictwem ePUAP-u pismo ogólne.
Datą przyjęcia wniosku jest data wpływu wniosku do Urzędu Miasta Gdyni.
Opłaty: Brak.
Czas załatwienia sprawy: Wniosek składa się do 30 listopada 2022r.
Dodatek węglowy wypłaca się w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.
Wnioski złożone po 30 listopada 2022r. pozostawia sie bez rozpatrzenia.

Przyznanie dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji.
Informacja o przyznaniu dodatku węglowego może być przesłana na adres poczty elektronicznej - o ile wnioskodawca wskaże we wniosku adres poczty elektronicznej. Można podać adres email członka gospodarstwa domowego, członka rodziny lub opiekuna.

Wypłata dodatku nastąpi po otrzymaniu środków finansowych od wojewody (zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym)

Wypłata dodatku węglowego:
Najprostszym i najszybszym sposobem wypłaty dodatku będzie przelew na konto bankowe. W tym celu należy podać we wniosku swój nr konta osobistego lub członka gospodarstwa domowego, członka rodziny, opiekuna itp.
Tryb odwoławczy: Stronie przysługuje tryb odwoławczy zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, tj. 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1692).
Inne informacje: Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3000 złotych.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:
1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Wasilewska
Wprowadził informację: Paulina Leszczyńska
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Wasilewska
Data wytworzenia informacji: 16.08.2022
Data udostępnienia informacji: 16.08.2022
Ostatnia aktualizacja: 04.10.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.10.2022 12:58 Aktualizacja treści Joanna Wasilewska
30.09.2022 14:16 Zmiana załącznika Paulina Leszczyńska
30.09.2022 14:14 Zmiana załącznika Paulina Leszczyńska
16.09.2022 09:27 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
16.09.2022 09:23 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
18.08.2022 11:14 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
18.08.2022 07:38 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
18.08.2022 07:35 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
17.08.2022 15:56 Aktualizacja treści Joanna Wasilewska
17.08.2022 15:54 Aktualizacja treści Joanna Wasilewska
17.08.2022 11:24 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
16.08.2022 14:18 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
16.08.2022 14:07 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska