Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (spedycja)

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Samodzielne stanowisko ds. licencji oraz zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 220

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
Od poniedziałku do piatku

Numer telefonu:
58 668-87-25

Fax: 6688702
E-mail: wydz.spraw_obywatelskich@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: wniosek - formularz dostępny w pok.220 lub do pobrania poniżej
dokumenty w których dokonano zmiany:

•dokumenty świadczące o posiadaniu sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego,
•oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
•"Oświadczenie osoby zarządzającej transportem" - oświadczenie dot. osoby zarządzającej transportem
•kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem,
•dokument potwierdzający zatrudnienie osoby zarządzającej transportem
Sposób załatwienia sprawy: Po weryfikacji dokumentów organ wydaje decyzję administracyjną o zmianie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (spedycja).
Licencję po zmianie odbiera się osobiście w pok. 220 po dokonaniu zwrotu posiadanej licencji.
Opłaty: opłata administracyjna:
•za zmianę treści licencji - opłata wynosi 10% od opłaty jak za wydanie licencji -
Opłaty można uiścić w kasie UM Gdynia - Sala Obsługi Mieszkańców (parter) lub wpłacić na konto: Urząd Miasta Gdyni nr konta: PKO Bank Polski S.A.
44 1440 1026 0000 0000 0033 50 45 - z dopiskiem "zmiana licencji - na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (spedycja)"
Czas załatwienia sprawy: 3 miesiące od daty złożenia wniosku
Tryb odwoławczy: Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
j.t Dz.U. z 2022 r. poz. 180 z późn.zm.;
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks postępowania administracyjnego - j.t Dz.U. z 2017r poz. 1257 z późn.zm.
Inne informacje: W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
Zaświadczenie z Rejestru Skazanych stwierdzające niekaralność można uzyskać:
•w Sądzie Rejonowym w Gdyni Pl. Konstytucji 5
tel. 058 699-61-00
•w Sądzie Okręgowym w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 30/34
tel. 058 321-31-99
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Neubert-Michalak
Wprowadził informację: Grzegorz Siewert
Ostatnio zmodyfikował: Grzegorz Siewert
Data wytworzenia informacji: 24.08.2017
Data udostępnienia informacji: 24.08.2017
Ostatnia aktualizacja: 24.06.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.06.2022 09:28 Zmiana załącznika Grzegorz Siewert
24.06.2021 14:36 Dodanie kategorii "Transport drogowy, przewozy" Michał Kowalski
03.11.2017 10:28 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
25.08.2017 14:28 Korekta Michał Kowalski