Zmiana licencji na transport drogowy przewóz osób

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Samodzielne stanowisko ds. licencji oraz zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 220

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
Od poniedzialku do piatku

Numer telefonu:
58 668-87-25

Fax: 6688702
E-mail: wydz.spraw_obywatelskich@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: wniosek - formularz dostępny w pok.220 lub do pobrania poniżej
kserokopię certyfikatu kompetencji zawodowych - oryginał do wglądu,

Informacja z krajowego rejestru karnego lub „oświadczenie o niekaralności” - dotyczy członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzącej działalność gospodarczą,
dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego potwierdzonej dostępnymi środkami finansowymi, majątkiem lub ostatnim bilansem rocznym przedsiębiorstwa w wysokości : 9.000 Euro - na pierwszy pojazd samochodowy, 5.000 Euro - na każdy następny pojazd samochodowy,(Przy ocenie sytuacji finansowej stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, w którym ocena ta jest dokonywana)

oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki o których mowa w ustawie o transporcie drogowym
wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami krajowych dokumentów dopuszczających do ruchu (oryginały do wglądu), a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest jego właścicielem - dokument stwierdzający prawo do dysponowania pojazdem,
dowód uiszczenia opłaty,
upoważnienie w przypadku gdy wniosek składa osoba nie będąca właścicielem firmy,
dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość /do wglądu /
Sposób załatwienia sprawy: Po weryfikacji dokumentów organ wydaje decyzję administracyjną o zmianie licencji na wykonywanie transportu drogowego przewóz osób wraz z wnioskowaną liczbą wypisów. Licencję po zmianie odbiera się osobiście w pok. 220 po dokonaniu zwrotu posiadanej licencji.
Opłaty: opłata administracyjna:
za zmianę licencji pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty, stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji
za wydanie wypisu z licencji w przypadku zmiany licencji pobiera się opłatę w wysokości 5 % opłaty, stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji
za wydanie wypisu z licencji na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie licencji pobiera się opłatę w wysokości 11 % opłaty, stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.
Opłaty można uiścić w kasie UM Gdynia - Sala Obsługi Mieszkańców (parter) lub wpłacić na konto: Urząd Miasta Gdyni nr konta:PKO Bank Polski S.A.
44 1440 1026 0000 0000 0033 50 45 - z dopiskiem "zmiana licencji - przewóz osób"
Czas załatwienia sprawy: 3 miesiące od daty złożenia wniosku
Tryb odwoławczy: w przypadku wydania decyzji odmownej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji
Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
j.t Dz.U. z 2016 r. poz. 1907 z późn.zm.;
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks postępowania administracyjnego - j.t Dz.U. z 2017r poz. 1257 z późn.zm.;
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej j.t Dz.U z 2016r Nr 1827
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Neubert-Michalak
Wprowadził informację: Grzegorz Siewert
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 24.08.2017
Data udostępnienia informacji: 24.08.2017
Ostatnia aktualizacja: 25.08.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.08.2017 14:31 Korekta Michał Kowalski
24.08.2017 13:29 Aktualizacja treści Grzegorz Siewert