Zawiadomienie o zgromadzeniu

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Samodzielne stanowisko ds. obywatelskich
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 223

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 668-87-03

Fax: 58 668-87-02
E-mail: wydz.spraw_obywatelskich@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - zawiadomienie /wzór zawiadomienia dostępny
jest na stronie internetowej www.gdynia.pl sprawy do załatwienia –Wydział Spraw Obywatelskich/,
Zawiadomienie powinno zawierać następujące dane:
1) imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja – jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą;
2) imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
3) cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie;
4) datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
5) informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.
Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia dołącza się:
1) pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia;
2) zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.
W przypadku wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej zamiast pisemnej zgody na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia można dołączyć elektroniczną kopię tego dokumentu.
Dokumenty można złożyć:
• pisemnie (w pok. 223, Kancelarii Ogólnej w holu głównym na parterze, przesłać pocztą),
• za pomocą faksu (pod nr 586688702),
• ustnie do protokołu
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.Dz. U. z 2019r. poz. 123), zwanych dalej „środkami komunikacji elektronicznej”.
Sposób załatwienia sprawy: O planowanym zgromadzeniu organ Gminy powiadamia Policję i Straż Miejską.
Opłaty: bez opłat
Czas załatwienia sprawy: Niezwłocznie, po dokonaniu weryfikacji dokumentów
Tryb odwoławczy: - w przypadku wydania decyzji o zakazie zgromadzenia udostępnia się ją niezwłocznie na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazuje organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu
- Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia.
Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (t.j.Dz.U. z 2022, poz. 1389)
Inne informacje: Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.
W przypadku gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji, do organizacji takiego zgromadzenia organizator może zastosować przepisy dot. postępowań uproszczonych w sprawach zgromadzeń. O zamiarze zorganizowania takiego zgromadzenia organizator zawiadamia Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gdyni. Więcej informacji.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Neubert-Michalak
Wprowadził informację: Joanna Szczepańska
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Szczepańska
Data wytworzenia informacji: 10.05.2017
Data udostępnienia informacji: 10.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 03.11.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.11.2022 13:12 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
07.08.2019 11:47 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
14.03.2019 12:38 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
13.03.2019 12:47 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
06.12.2018 13:56 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
29.10.2018 11:20 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
03.11.2017 09:37 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
28.06.2017 10:50 Korekta Michał Kowalski
10.05.2017 10:26 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska