Zawiadomienie o nabyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP

Elektroniczna rezerwacja wizyty: rezerwacje.um.gdynia.pl
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 oraz, Centrum Obsługi Mieszkańca CH Riviera ul. Kazimierza Górskiego 2 Gdynia
Numer pokoju: Urząd Miasta Gdyni:Sala Obsługi Mieszkańców - półpiętro /pokój 59/ stanowiska od 27 do 29; Centrum Obsługi Mieszkańców CH Riviera - stanowiska od 7 do 13

W godzinach: 07:00 - 16:00
W dniach:
Urząd Miasta Gdyni: od poniedziałku do piątku od 7.00 do 16.00 (oprócz świąt)
Centrum Obsługi Mieszkańców CH Riviera: od poniedziałku do soboty od 10:00 do 18:00 (oprócz świąt)

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 620-20-44
E-mail: pojazdy@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - wniosek
- dowód nabycia pojazdu tj. umowa kupna-sprzedaży, umowa darowizny, faktura itp.
- w przypadku nabycia pojazdu za pośrednictwem komisu (na podstawie umowy komisowej) należy przedstawić nie tylko kopię faktury lub umowy sprzedaży pojazdu przez komis ale również umowę komisową;
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)
Sposób załatwienia sprawy: Zawiadomienia o nabyciu pojazdu można dokonać za  pośrednictwem  poczty, drogą elektroniczną (np. przez platformę E-PUAP) lub osobiście po wcześniejszej rezerwacji wizyty (zawiadomienie o nabyciu składają wszyscy właściciele pojazdu lub pełnomocnik z pisemnym pełnomocnictwem);
- obsługa interesanta odbywa się po wcześniejszej rezerwacji wizyty
- rezerwacji wizyty można dokonać elektronicznie: gdynia.pl/bip/rezerwacje;
- szczegółowe informacje dotyczące umawiania się można uzyskać pod nr telefonu 58 626-26-26
Opłaty: Opłata skarbowa:
pełnomocnictwo - 17 zł
Uwaga! Zwalnia się z opłaty skarbowej pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Opłatę skarbową należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 w przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać: informację, że jest to opłata skarbowa, sprawę, w której wnoszona jest opłata.
Czas załatwienia sprawy: Dopełnienie obowiązku zawiadomienia o nabyciu następuje w dniu złożenia wniosku (w przypadku przesłania za pośrednictwem poczty, istotna jest data nadania)
Tryb odwoławczy: nie dotyczy
Podstawa prawna: - ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.  Dz. U. 2021 r., poz. 450 z późn. zm.)
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie  rejestracji  i  oznaczania  pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. 2017 r., poz. 2355 z późn. zm.)
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie  szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jedn. Dz. U. 2019 r., poz. 2130)
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy)  rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. 2016 r., poz. 689 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (tekst jedn. Dz. U. 2021 r., poz. 1923 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 2021 r., poz. 735 z późn. zm.)
Inne informacje: - UWAGA! Wniosek zawiadomienie o nabyciu składa się tylko w przypadku pojazdu już zarejestrowanego w Polsce.  
Zgłoszenie nabycia nie dotyczy pojazdów sprowadzonych z zagranicy oraz nowych pojazdów, które  jeszcze nie były rejestrowane w Polsce;
- wniosek zawiadomienie o nabyciu składa się w organie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy;
- w przypadku, gdy pojazd jest własnością kilku osób wymagane jest osobiste stawiennictwo wszystkich właścicieli pojazdu lub osoby upoważnionej do dokonania w ich imieniu zgłoszenia nabycia (pełnomocnictwo pisemne) albo jednego ze współwłaścicieli;
- w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba prowadząca działalność gospodarczą lub spółka cywilna - zaświadczenie (oryginał lub kserokopia) o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
- w przypadku, gdy wnioskodawcą jest spółka posiadająca osobowość prawną, należy dołączyć dodatkowo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
- upoważnienie dla osoby dokonującej zgłoszenia nabycia, w przypadku gdy nie jest wyszczególniona w odpisie z KRS
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marzenna Umławska
Wprowadził informację: Iwona Ławik
Ostatnio zmodyfikował: Iwona Ławik
Data wytworzenia informacji: 25.01.2021
Data udostępnienia informacji: 25.01.2021
Ostatnia aktualizacja: 17.01.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.01.2022 14:11 Aktualizacja treści Iwona Ławik
25.01.2021 13:30 Aktualizacja treści Iwona Ławik
25.01.2021 13:28 Dodanie informacji Iwona Ławik