Zameldowanie obcokrajowca na pobyt stały

Elektroniczna rezerwacja wizyty: rezerwacje.um.gdynia.pl
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Ewidencji Ludności i Meldunków
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 oraz, Centrum Obsługi Mieszkańca CH Riviera ul. Kazimierza Górskiego 2 Gdynia
Numer pokoju: UM Gdynia pok. nr 60; Centrum Obsługi Mieszkańca CH Riviera - stanowiska 3 i 4

W dniach:
UM Gdynia od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00;
Centrum Obsługi Mieszkańca CH Riviera od poniedziałku do soboty od 10:00 do 18:00

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 668-87-67
E-mail: ref.ewidencji_ludnosci@gdynia.pl
Wymagane dokumenty:
 • druk „zgłoszenie pobytu stałego” dostępny poniżej lub w pok. 60, (dla osób niepełnoletnich druki meldunkowe wypełniane są oddzielnie)
 • pozostałe dokumenty:
 1. obcokrajowcy spoza UE: ważny paszport oraz dokument zezwalający na pobyt na terenie RP;
 2. obywatele UE: ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo;
 3. członek rodziny obywatela UE, niebędący obywatelem UE: ważny dokument podróży oraz ważna karta pobytu członka rodziny obywatela UE, a gdy brak takiej możliwości - inny dokument potwierdzający bycie członkiem rodziny obywatela UE;
 • aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu:
 1. umowa cywilno-prawna
 2. wypis z księgi wieczystej
 3. decyzja administracyjna
 4. orzeczenie sądu
Sposób załatwienia sprawy: wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały
Opłaty: bez opłat
Czas załatwienia sprawy: od ręki
Tryb odwoławczy: brak
Podstawa prawna:
 • ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (j.t. Dz.U. z 2022r., poz. 1191 z późn.zm.)
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2017r., poz. 2411 z późn.zm.)
 • rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców (Dz.U. z 2018r. poz. 2484)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2021r., poz. 735)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U. z 2020r. poz. 1546)
Inne informacje:
 • dokumenty legalizujące pobyt obcokrajowców w RP wydaje Wojewoda Pomorski – wnioski składa się w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku
 • w zastępstwie osoby obowiązanej do zameldowania się zgłoszenia może dokonać pełnomocnik na podstawie pisemnego pełnomocnictwa – wzór dostępny poniżej -  (art. 33 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego) po okazaniu przez pełnomocnika jego dowodu osobistego lub paszportu (do wglądu)
 • za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązku meldunkowego dokonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu
 • cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego UE, EFTA, strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej oraz członek rodziny ww. cudzoziemca, który nie jest obywatelem ww. państw, obowiązany jest zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca
 • pozostali cudzoziemcy obowiązani są zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 4. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca
 • o każdym zameldowaniu w mieszkaniu komunalnym informowany jest Wydział Spraw Społecznych
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Imielska
Wprowadził informację: Małgorzata Lejko
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 25.05.2017
Data udostępnienia informacji: 25.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 13.09.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.09.2023 13:28 Aktualizacja treści Michał Kowalski
02.06.2023 13:59 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
19.07.2022 11:24 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
29.04.2021 11:47 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
22.03.2021 10:32 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
18.03.2021 11:26 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
26.08.2020 09:52 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
18.06.2020 11:37 dodanie numeru telefonu do rezerwacji Michał Kowalski
01.06.2020 10:01 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
28.05.2020 14:47 Zmiana załącznika Magdalena Filipowicz
18.07.2019 11:30 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
05.07.2019 14:30 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
08.04.2019 09:53 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
25.06.2018 14:53 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
24.01.2018 10:29 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
29.12.2017 13:37 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
31.08.2017 10:31 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
04.07.2017 10:41 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
26.06.2017 16:06 Korekta Michał Kowalski