Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą odpowiadającego wzorowi prawa jazdy określonemu w konwencji o ruchu drogowym

Elektroniczna rezerwacja wizyty: gdynia.pl/bip/rezerwacje
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców stanowiska nr 4,5,6,7

W godzinach: 07:00 - 18:00
W dniach:
w godzinach:  poniedziałek - piątek 7.00 - 18.00
sobota 8.00 - 14.00

Numer telefonu:
58 668-87-57
58 668-87-44
58 626-26-26

Fax: 58 668-89-23
E-mail: prawa_jazdy@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: -formularz wniosku dostępny przy stanowiskach /Sala Obsługi Mieszkańców/ lub na stronie internetowej Urzędu: www.gdynia.pl
-dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość /do wglądu/
-kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016r., poz. 2046, 1948); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;
- Kopia posiadanego prawa jazdy wraz z tłumaczeniem na j. polski, sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula RP; dokumenty te są również wymagane od osoby ubiegającej się o wymianę prawa jazdy wydanego za granicą, jeżeli z przepisów wydanych na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy lub z umów międzynarodowych wynika wzajemna wymiana praw jazdy bez wymogu sprawdzania kwalifikacji;
-nie wymaga się tłumaczenia na język polski prawa jazdy wydanego zgodnie z wzorem określonym w załączniku 1 do dyrektywy nr 2006/126/WE PE i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy (przekształcenie) (Dz. Urz. UE L 403 z 30.12.2006, str. 18, z późn. zm.) oraz w załącznikach 1 i 1a do dyrektywy Rady 91/439/EWG z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie praw jazdy (Dz. Urz. UE L 226 z 10.09.2003, str. 4, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 7, t. 7, str. 441, z późn. zm.); do dokonanego tłumaczenia dołącza się w sposób trwały kopię przetłumaczonego dokumentu
+ oryginał do wglądu
-cudzoziemiec ubiegający się o otrzymanie polskiego prawa jazdy przedkłada kartę pobytu, wizę lub inny dokument potwierdzający posiadanie prawa pobytu na terytorium RP albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy + kserokopię
-dowód wpłaty lub oryginał przelewu
Sposób załatwienia sprawy: - obsługa interesanta odbywa się według kolejności pobranych numerków z dyspensera do stanowisk praw jazdy /nr 4-7/
- informację o możliwości odebrania dokumentu można uzyskać:
•bezpośrednio od organu na adres-mailowy lub SMS-em – w przypadku wpisania na wniosku numeru telefonu komórkowego lub adresu e-mailowego
•na stronie internetowej:
www.info-car.pl
•telefonicznie 
•osobiście przy stanowiskach
- prawo jazdy wydaje się uprawnionej osobie według kolejności pobranych numerków z dyspensera do stanowisk praw jazdy /nr 4-7/, po zwrocie posiadanego prawa jazdy w celu jego unieważnienia lub za pośrednictwem poczty załączając dokument prawa jazdy do unieważnienia przy osobistym złożeniu wniosku, w zależności od określonego we wniosku sposobu przekazania
Opłaty: - 100 zł - opłata administracyjna za wydanie prawa jazdy
- 0,50 zł -opłata ewidencyjna za wydanie prawa jazdy
- opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta na podstawie dyspozycji do kasy wystawionej przez pracownika Referatu lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 44 1440 1026 0000 0000 0033 5045 -Urząd Miasta Gdyni
- w przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać:
• informację, jaka to jest opłata
• sprawę, w której wnoszona jest opłata
• imię i nazwisko
- dowód wniesienia opłat należy załączyć do wniosku
Czas załatwienia sprawy: Termin załatwienia sprawy uzależniony jest od potwierdzenia danych zamieszczonych w oryginale dokumentu przez właściwy organ tego państwa, który go wydał.
Tryb odwoławczy: - w przypadku wydania decyzji odmownej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji
- odwołanie nie podlega opłacie skarbowej
Podstawa prawna: - ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019r., poz. 341)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016r., poz. 231)
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013r., poz. 83)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2019r., poz. 406)
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2015r., poz. 681)
Inne informacje: - jeżeli prawo jazdy wydane za granicą zawiera ograniczenie terminu ważności, ograniczenie ze względu na stan zdrowia lub inne, będzie ono uwzględnione w wydanym polskim prawie jazdy
- osoba posiadająca prawo jazdy wydane za granicą, która zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może otrzymać polskie prawo jazdy odpowiedniej kategorii po oddaniu zagranicznego ważnego prawa jazdy organowi wydającemu prawo jazdy
- jeżeli zagraniczne prawo jazdy nie jest zgodne z wzorem określonym w Konwencji dodatkowym warunkiem otrzymania polskiego prawa jazdy jest zdanie części teoretycznej egzaminu państwowego /warunek ten nie dotyczy prawa jazdy wydanego przez państwo członkowskie Unii Europejskiej/ i przedstawienie uwierzytelnionego tłumaczenia zagranicznego dokumentu na język polski
- na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w okresie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia stałego lub czasowego pobytu, nie dłużej jednak niż przez okres ważności zagranicznego prawa jazdy - dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia jest:
- międzynarodowe prawo jazdy, określone w Konwencji o ruchu drogowym, podpisanej w Genewie dnia 19 września 1949r.
- krajowe lub międzynarodowe prawo jazdy określone w Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968r.
- na terytorium RP nie jest uznawane za ważne prawo jazdy wydane w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu /EFTA/ - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli na terytorium tych państw prawo jazdy zostało zatrzymane lub czasowo albo na stałe cofnięto posiadane uprawnienie do kierowania pojazdem
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Sumowska
Wprowadził informację: Michał Wilk
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 20.06.2017
Ostatnia aktualizacja: 18.06.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.06.2020 11:30 dodanie numeru telefonu do rezerwacji Michał Kowalski
04.12.2019 09:47 Zmiana załącznika Aleksandra Kula
11.03.2019 12:52 Aktualizacja treści Aleksandra Kula
11.03.2019 12:38 Zmiana podstawy prawnej Aleksandra Kula
11.03.2019 12:36 Aktualizacja treści Aleksandra Kula
11.03.2019 12:26 Aktualizacja treści Aleksandra Kula
26.06.2017 14:57 Korekta Michał Kowalski
26.06.2017 14:57 Korekta Michał Kowalski