Zwrot prawa jazdy zatrzymanego z tytułu przekroczenia dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym

Elektroniczna rezerwacja wizyty: rezerwacje.um.gdynia.pl
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców, stanowiska nr 4, 5, 6, 7

W godzinach: 07:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: -
E-mail: kierowca@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - formularz wniosku dostępny przy stanowiskach /Sala Obsługi Mieszkańców/ lub poniżej w załączniku (wniosek musi być wydrukowany dwustronnie, na jednej kartce formatu A4 w oryginalnym rozmiarze);
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość /do wglądu/; 
- dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej.

W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.
Sposób załatwienia sprawy: Zwrot zatrzymanego prawa jazdy następuje po ustaniu przyczyny zatrzymania, na wniosek złożony przez stronę oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej.

Wniosek można złożyć:

• osobiście w tut. organie,

• w formie elektronicznej za pomocą skrzynki podawczej: 

                                                         www.esp.pwpw.pl

• za pośrednictwem dostępnej usługi paczkomatu: 

                                                  https://urzad24.inpost.pl/umgdynia

__________________________________________________________________

W celu osobistego złożenia wniosku należy dokonać rezerwacji wizyty:

• telefonicznie: 58 626 26 26
• internetowo: www.gdynia.pl/bip/rezerwacje
• za pomocą Karty Mieszkańca.
Opłaty: - 0,50 zł - opłata ewidencyjna za zwrot zatrzymanego prawa jazdy

Opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta na podstawie dyspozycji do kasy wystawionej przez pracownika Referatu lub na rachunek organu podatkowego:
PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 44 1440 1026 0000 0000 0033 5045 - Urząd Miasta Gdyni

W tytule wpłaty należy wpisać "zwrot zatrzymanego prawa jazdy" oraz podać swoje imię i nazwisko.
Czas załatwienia sprawy: Niezwłocznie, po ustaniu przyczyny zatrzymania, na wniosek złożony przez stronę oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej.
Tryb odwoławczy:

Decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy

Stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. 
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.Zwrot zatrzymanego prawa jazdy

- brak trybu odwoławczego - czynność materialno-techniczna.

Podstawa prawna: - ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1212 ze zm.);
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2021 r., poz. 735 ze zm.); 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 231); 
- rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2019 r., poz. 2546).
Inne informacje: Starosta wydaje decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy na okres 3 miesięcy, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności

- okres końca zatrzymana mija włącznie z datą końcową wskazaną w decyzji o naliczeniu kary.

Starosta wydaje decyzję administracyjną o przedłużeniu okresu do 6 miesięcy, jeżeli osoba kierowała pojazdem silnikowym pomimo wydania decyzji administracyjnej o zatrzymaniu jej prawa jazdy.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Sumowska
Wprowadził informację: Michał Wilk
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Popiel
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 23.06.2017
Ostatnia aktualizacja: 22.04.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.04.2022 11:00 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
01.03.2022 21:00 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
01.03.2022 20:56 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
07.02.2022 18:56 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
14.12.2021 18:02 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
14.12.2021 17:38 Korekta Aleksandra Popiel
14.12.2021 17:35 Korekta Aleksandra Popiel
30.09.2021 18:35 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
30.09.2021 18:34 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
30.09.2021 18:33 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
30.09.2021 18:30 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
14.12.2020 11:38 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
07.12.2020 09:58 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
07.12.2020 09:55 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
28.09.2020 08:47 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
28.09.2020 08:25 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
28.09.2020 08:24 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
27.09.2020 11:51 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
27.09.2020 11:50 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
27.09.2020 11:50 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
27.09.2020 11:49 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
27.09.2020 11:44 Korekta Aleksandra Popiel
27.09.2020 11:32 Korekta Aleksandra Popiel
17.09.2020 13:52 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
17.09.2020 13:50 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
18.06.2020 11:32 dodanie numeru telefonu do rezerwacji Michał Kowalski
04.12.2019 09:46 Zmiana załącznika Aleksandra Kula
11.03.2019 12:19 Zmiana podstawy prawnej Aleksandra Kula
11.03.2019 12:10 Aktualizacja treści Aleksandra Kula
26.06.2017 14:47 Korekta Michał Kowalski
26.06.2017 14:39 Korekta Michał Kowalski