Wymiana dowodu osobistego: zmiana danych osobowych, upływ terminu ważności dowodu, z innych przyczyn

Elektroniczna rezerwacja wizyty: rezerwacje.um.gdynia.pl
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Dowodów Osobistych
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 oraz, Centrum Obsługi Mieszkańca CH Riviera ul. Kazimierza Górskiego 2 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców - stanowiska 12-19, Centrum Obsługi Mieszkańców CH RIVIERA - stanowiska 5-6

W dniach:
Urząd Miasta Gdyni: od poniedziałku do piątku od 7.00 do 16.00 (oprócz świąt)
Centrum Obsługi Mieszkańców CH RIVIERA: od poniedziałku do soboty od 10.00 do 18.00 (oprócz świąt)

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 668-89-24
E-mail: ref.dowodow@gdynia.pl
Opis procedury w PJM:
Wymagane dokumenty:
 • wniosek (czytelnie, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim długopisem) dostępny w Punkcie Informacyjnym, w Referacie Dowodów Osobistych lub poniżej w pozycji "druki",
 • aktualna, kolorowa fotografia przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, odzwierciedlająca sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o dowód osobisty, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek,
 • dokument stwierdzający tożsamość: dowód osobisty lub ważny dokument paszportowy,
 • na żądanie organu do wniosku należy załączyć poświadczenie obywatelstwa polskiego, odpis skrócony aktu urodzenia lub małżeństwa.
POUCZENIE dotyczące fotografii:
 • fotografia powinna być kolorowa o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, i odzwierciedlającą w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego. Osoba na fotografii patrzy na wprost oraz ma naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta, twarz nieprzysłoniętą włosami, widoczne brwi, oczy i źrenice,
 • osoba na fotografii jest przedstawiona bez nakrycia głowy. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyc fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, a osoba ta przedłoży zaświadczenie o przynależności do kościoła lub innego związku wyznaniowego zarejestrowanego w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z właściwymi dla nich przepisami. Osoba może także załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile uprawdopodobni, że taka potrzeba wynika z konsekwencji przebytego leczenia lub zaistniałego wypadku,
 • osoba na fotografii jest przedstawiona bez okularów z ciemnymi szkłami. Osoba z wadą narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, o ile osoba ta przedłoży orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub nabytej wady narządu wzroku.
Sposób załatwienia sprawy: Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym tylko dla osób do 12 roku życia.

W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego składa rodzic, opiekun lub kurator.

Wyjątek stanowi osoba małoletnia, która może złożyć wniosek samodzielnie nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.

Przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego wymagana jest obecność osoby małoletniej jeżeli ukończyła 5 lat, osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie oraz osoby ubezwłasnowolnionej częściowo.

O niemożności złożenia wniosku spowodowanej chorobą lub niepełnosprawnością, lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który po uprawdopodobnieniu przez wnioskodawcę zaistniałego przypadku zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.
W powyższej sytuacji, gdy złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego okaże się nieuzasadnione, odmawia się przyjęcia wniosku w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę oraz poucza się go o konieczności złożenia wniosku osobiście w formie pisemnej.

Od osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, która ukończyła 12 rok życia, pobiera się odciski palców wskazujących obu dłoni za pomocą elektronicznego urządzenia do pobierania odcisków palców.

Nie zamieszcza się odcisków palców w warstwie elektronicznej dowodu osobistego osobie:
 • która nie ukończyła 12 roku życia,
 • od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobieranie odcisków któregokolwiek z palców,
 • od której pobranie odcisków jest fizycznie niemożliwe.
Warstwa graficzna dowodu osobistego zawiera również odwzorowanie własnoręcznego podpisu osoby, która ukończyła 12 rok życia, z wyjątkiem osoby, która nie może złożyć podpisu.
Opłaty: Nie podlega
Czas załatwienia sprawy: 30 dni od daty złożenia wniosku – z możliwością przedłużenia terminu w trybie art.36 k.p.a.
Tryb odwoławczy: W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Pomorskiego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2022 r. poz. 671 t.j.),
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1865),
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1431 t.j.),
- Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz.U. z 2023 r. poz.57 t.j.).
Inne informacje: Dowód osobisty zwany e-dowodem posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego – potwierdza tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw.

Ponadto umożliwia posiadaczowi:
 • uwierzytelnianie w usługach online za pomocą profilu osobistego,
 • składanie podpisu osobistego,
 • potwierdzanie obecności w określonym czasie i miejscu.
Spełnia również wymogi dla kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego.

Dowód osobisty posiada warstwę graficzną i warstwę elektroniczną.

Warstwa graficzna zawiera dane dotyczące osoby i dane dotyczące dowodu osobistego.
Warstwa elektroniczna zawiera dane dotyczące osoby i dane dotyczące dowodu osobistego wraz z danymi je uwierzytelniającymi:
 • certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia,
 • certyfikat podpisu osobistego,
 • certyfikat potwierdzenia obecności,
 • przestrzeń umożliwiającą zamieszczenia kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego,
 • dane biometryczne.
Użycie w/w certyfikatów jest możliwe po ustaleniu przez posiadacza dowodu osobistego własnych kodów:
 • dla certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia - kod PIN 1 (4 cyfry),
 • dla certyfikatu podpisu osobistego - kod PIN 2 (6 cyfr).
Zmianę kodów PIN 1 i PIN 2 można dokonać za pomocą dotychczasowych kodów lub kodu odblokowującego - kodu PUK.

Certyfikat podpisu osobistego zamieszcza się w warstwie elektronicznej dowodu osobistego, osoby która posiada zdolność do czynności prawnych i przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego wyraziła zgodę na zamieszczenia tego certyfikatu, albo w przypadku osoby małoletniej, która ukończyła 13 rok życia zgodę tę wyraził rodzic, opiekun lub kurator.

Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 12 roku życia jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu osobistego.

Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 12 rok życia jest ważny 10 lat od daty jego wydania.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Richert
Wprowadził informację: Małgorzata Richert
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Richert
Data wytworzenia informacji: 25.05.2017
Data udostępnienia informacji: 25.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 11.08.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.08.2023 10:30 Aktualizacja treści Małgorzata Richert
10.01.2023 11:47 Korekta Małgorzata Richert
14.07.2022 13:14 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Richert
27.06.2022 11:42 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Richert
23.05.2022 15:11 Aktualizacja treści Beata Pukło
11.02.2022 12:16 Aktualizacja treści Małgorzata Richert
30.12.2021 14:39 Aktualizacja treści Małgorzata Richert
05.11.2021 12:08 Zmiana załącznika Kamila Ciechorska
16.07.2020 14:13 Korekta Małgorzata Richert
16.07.2020 14:07 Korekta Małgorzata Richert
16.07.2020 13:55 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Richert
18.06.2020 11:03 dodanie numeru telefonu do rezerwacji Michał Kowalski
31.01.2020 14:20 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Richert
13.01.2020 13:06 Zmiana załącznika Małgorzata Richert
13.01.2020 13:03 Zmiana załącznika Małgorzata Richert
13.01.2020 07:40 Zmiana załącznika Małgorzata Richert
30.07.2019 10:18 Zmiana podstawy prawnej Alicja Peplińska
03.07.2019 12:50 zmiana numeru telefonu Michał Kowalski
02.04.2019 12:57 Korekta Alicja Peplińska
06.03.2019 14:07 Aktualizacja treści Małgorzata Richert
05.03.2019 15:36 Korekta Alicja Peplińska
05.03.2019 15:26 Aktualizacja treści Alicja Peplińska
04.03.2019 09:36 Aktualizacja treści Małgorzata Richert
03.07.2018 14:21 Aktualizacja treści Małgorzata Richert
12.12.2017 11:56 Zmiana załącznika Małgorzata Richert
22.11.2017 10:02 Aktualizacja treści Małgorzata Richert
22.11.2017 09:09 Aktualizacja treści Małgorzata Richert
30.10.2017 09:20 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
26.09.2017 13:39 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Richert
25.07.2017 09:56 Korekta Małgorzata Richert
30.06.2017 11:43 Korekta Michał Kowalski
30.05.2017 13:33 Aktualizacja treści Małgorzata Richert
26.05.2017 11:55 Aktualizacja treści Małgorzata Richert