Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Samodzielne stanowisko ds. zezwoleń na sprzedaż alkoholu
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 223

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 668-87-06

Fax: 58 668-87-02
E-mail: wydz.spraw_obywatelskich@gdynia.pl
Opis procedury w PJM:
Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych (do pobrania na dole tabeli)
- dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
- zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
- decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.
- pisemna zgoda organów wojskowych określonych przez Ministra Obrony Narodowej lub resortu spraw wewnętrznych określonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w przypadku, gdy punkt sprzedaży znajduje się pod pod zarządem wojskowym lub jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych.
Sposób załatwienia sprawy:

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych skierowany zostaje na posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu zaopiniowania lokalizacji punktu sprzedaży.
Najbliższe terminy posiedzeń Komisji:  11.03.2024r., 25.03.2024r.  Wniosek należy złozyć do czwartku poprzedzającego komisję.
Po pozytywnym zaopiniowaniu przygotowuje się zezwolenie, nalicza opłatę za korzystanie z zezwolenia w roku bieżącym tj. do 31.grudnia. Zainteresowany po dokonaniu opłaty osobiście odbiera zezwolenie.

Opłaty: Opłata roczna za korzystanie z zezwolenia:
- Piwo i alkohole do 4,5% - opłata za nowe zezwolenie wynosi 525 zł. Jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim jest wyższa niż 37 500 zł. - opłata stanowi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów.
- Alkohole zawierające powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - opłata za nowe zezwolenie wynosi 525zł. Jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim jest wyższa niż 37 500 zł. - opłata stanowi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów.
- Alkohole zawierające powyżej 18% zawartości alkoholu - opłata za nowe zezwolenie wynosi 2 100zł. Jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim jest wyższa niż 77 000 zł. - opłata stanowi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów.
Opłatę wnosi się w kasie A,B lub C na Sali Obsługi Mieszkańców lub na konto U.M. PKO Bank Polski S.A. w Gdyni Nr 44 14 40 1026 0000 0000 0033 5045.

Oświadczenie o wartości sprzedaży składane do 31 stycznia.Oblicza się odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych.
Opłaty wnosi się w trzech równych ratach do 31 stycznia, do 31 maja i do 30 września danego roku. W roku nabycia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Opłata za wydane zezwolenie jednorazowe: piwo i alkohole do 4,5% i alkoholu - 1/12 rocznej opłaty (43,75 zł.); alkohole zawierające powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)- 1/12 rocznej opłaty rn(43,75 zł.); alkohole zawierające powyżej 18% alkoholu 1/12 rocznej opłaty (175,-zł.)Opłatę wnosi się w kasie A, B lub C na Sali Obsługi Mieszkańców lub na konto U.M. PKO Bank Polski S.A. w Gdyni Nr 44 14 40 1026 0000 0000 0033 5045.

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia lub za pełnomocnictwo - 17 zł. Nr konta właściwy do opłaty skarbowej: PKO Bank Polski S.A. w Gdyni Nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
Czas załatwienia sprawy: Zezwolenia do 30 dni od daty złożenia wniosku.
Tryb odwoławczy: Odwołanie od wydanych zezwoleń i decyzji składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 w terminie 14 dni od daty doręczenia, a zażalenie na Postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ciągu 7 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem organu wydającego zezwolenie, decyzję lub postanowienie.
Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 165 ze zm.)
- Uchwała nr XLV/1313/18 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.08.2018r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenia miasta Gdyni (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2018r. poz. 3499)
- Uchwała nr XLV/1314/18 Rady Miasta Gdyni z 29.08.2018r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Gdyni miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania oraz spożywania napojów alkoholowych w miejscach, obiektach lub na określonych obszarach miasta (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2018r. poz. 3500)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego(t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 775 ze zm.)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U z 2022r. poz. 2142 ze zm.)
Inne informacje: Zezwolenie wydaje się oddzielnie do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) i do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal)na następujące rodzaje napojów alkoholowych:
(A) do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo;
(B) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu, z wyjątkiem piwa;
(C) powyżej 18% zawartości alkoholu.
 
Przypomina się o obowiązku przestrzegania przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych zakazu reklamy i promocji napojów alkoholowych, o którym mowa w art. 131 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania tego zakazu,  zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych może zostać cofnięte.
W powyższej sprawie wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny, który w wyroku z dnia 13 lipca 2017 r., II GSK 982/17, stwierdził, że „eksponowanie w oszklonej witrynie sklepowej - jako oknie wystawowym – znaków towarowych napojów alkoholowych, stanowi reklamę
tych napojów w rozumieniu art. 21 pkt 3 ustawy (…) ponadto uzasadnia cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych”.

Kalkulator opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowychDruki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Neubert-Michalak
Wprowadził informację: Joanna Szczepańska
Ostatnio zmodyfikował: Justyna Tarnopolska
Data wytworzenia informacji: 04.10.2010
Data udostępnienia informacji: 10.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 26.02.2024
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.02.2024 08:41 Aktualizacja treści Justyna Tarnopolska
23.01.2024 13:14 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
05.01.2024 09:44 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
04.12.2023 13:43 Zmiana załącznika Joanna Szczepańska
28.11.2023 09:40 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
08.11.2023 08:37 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
02.11.2023 10:28 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
22.09.2023 11:25 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
07.09.2023 14:06 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
09.08.2023 09:12 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
28.07.2023 08:31 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
12.06.2023 13:19 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
16.05.2023 12:22 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
09.05.2023 08:41 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
16.04.2023 21:17 Aktualizacja treści Beata Pukło
06.03.2023 12:43 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
30.12.2022 10:58 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
20.12.2022 14:54 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
07.12.2022 14:48 Zmiana załącznika Joanna Szczepańska
21.10.2022 08:26 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
23.08.2022 13:52 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
26.07.2022 08:07 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
28.06.2022 08:20 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
03.06.2022 08:10 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
19.05.2022 12:29 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
26.04.2022 08:40 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
25.04.2022 13:12 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
07.03.2022 12:26 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
24.01.2022 14:19 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
23.12.2021 15:18 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
09.12.2021 11:50 Aktualizacja treści Katarzyna Sulej
23.11.2021 09:48 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
20.10.2021 09:33 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
17.09.2021 09:00 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
09.08.2021 14:10 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
26.07.2021 13:20 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
18.06.2021 11:00 Zmiana załącznika Joanna Szczepańska
17.06.2021 09:37 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
08.06.2021 14:32 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
04.06.2021 14:40 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
04.06.2021 13:48 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
01.06.2021 17:56 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
01.06.2021 17:33 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
31.05.2021 15:51 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
31.05.2021 15:30 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
31.05.2021 13:19 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
28.05.2021 15:28 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
27.05.2021 11:08 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
26.05.2021 14:40 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
26.05.2021 10:56 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
24.05.2021 14:40 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
20.05.2021 12:59 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
19.05.2021 12:44 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
13.05.2021 08:13 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
23.04.2021 11:22 Aktualizacja treści Katarzyna Sulej
18.03.2021 08:53 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
10.03.2021 13:47 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
17.02.2021 15:02 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
18.01.2021 14:46 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
13.01.2021 16:22 Aktualizacja treści Katarzyna Sulej
12.01.2021 11:20 Korekta Michał Kowalski
12.01.2021 11:19 dodanie kalkulatora opłat Michał Kowalski
10.12.2020 10:11 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
25.11.2020 08:53 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
20.10.2020 09:13 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
04.09.2020 12:25 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
27.08.2020 13:29 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
27.07.2020 14:10 Aktualizacja treści Aneta Łąbądź
13.07.2020 15:05 Aktualizacja treści Aneta Łąbądź
01.06.2020 11:52 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
05.05.2020 10:18 Aktualizacja treści Katarzyna Sulej
05.05.2020 10:17 Aktualizacja treści Katarzyna Sulej
05.05.2020 10:13 Aktualizacja treści Katarzyna Sulej
19.03.2020 14:01 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
16.03.2020 12:44 Aktualizacja treści Aneta Łąbądź
21.01.2020 15:16 Zmiana załącznika Katarzyna Sulej
27.11.2019 11:53 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
24.10.2019 13:02 Zmiana załącznika Joanna Szczepańska
18.07.2019 08:40 Zmiana załącznika Joanna Szczepańska
05.06.2019 11:38 Zmiana załącznika Joanna Szczepańska
05.06.2019 11:32 Zmiana załącznika Joanna Szczepańska
14.03.2019 13:36 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
14.03.2019 12:55 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
14.03.2019 12:20 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
03.12.2018 12:45 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
03.10.2018 10:00 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
03.10.2018 08:55 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
12.09.2018 09:26 Zmiana załącznika Joanna Szczepańska
17.04.2018 14:36 Zmiana załącznika Joanna Szczepańska
17.04.2018 14:26 Zmiana załącznika Joanna Szczepańska
17.04.2018 14:11 Zmiana załącznika Joanna Szczepańska
17.04.2018 13:54 Zmiana załącznika Joanna Szczepańska
11.04.2018 11:10 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
11.04.2018 11:07 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
26.02.2018 14:20 Zmiana załącznika Joanna Szczepańska
28.12.2017 12:01 Zmiana załącznika Joanna Szczepańska
05.12.2017 12:35 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
30.10.2017 09:12 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
11.05.2017 15:29 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
11.05.2017 15:03 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
10.05.2017 13:12 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
10.05.2017 11:51 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska