Wydawanie zezwoleń dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych

Elektroniczna rezerwacja wizyty: gdynia.pl/bip/rezerwacje
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców – stanowiska nr 4, 5, 6, 7

W godzinach: 07:00 - 16:00
W dniach:
poniedziałek - piątek
w godzinach: 7.00 - 16.00

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 668-89-23
E-mail: kierowca@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - formularz wniosku o wydanie zezwolenia dostępny przy stanowiskach /Sala Obsługi Mieszkańców/ lub poniżej w załączniku
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość /do wglądu/
- prawo jazdy /do wglądu/
- kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi /oryginał do wglądu/
- kopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym /oryginał do wglądu/
- kopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym /oryginał do wglądu/
- dowód uiszczenia opłaty, z wyłączeniem ochotniczej straży pożarnej.

W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.
Sposób załatwienia sprawy: Obsługa interesanta odbywa się po wcześniejszej rezerwacji wizyty, którą można dokonać:
• telefonicznie: 58 626 26 26
• internetowo: www.gdynia.pl/bip/rezerwacje
• za pomocą Karty Mieszkańca.
 

Po pozytywnej weryfikacji dokumentów, organ gminy w drodze decyzji administracyjnej wydaje zezwolenie.
Zezwolenie wydaje się uprawnionej osobie lub za pośrednictwem poczty /przy osobistym złożeniu wniosku/.
Opłaty: - 50 zł - opłata administracyjna za wydanie zezwolenia

Opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego:
PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 44 1440 1026 0000 0000 0033 5045 - Urząd Miasta Gdyni

W przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać:
• informację, jaka to jest opłata
• sprawę, w której wnoszona jest opłata
• imię i nazwisko
Czas załatwienia sprawy: Czas oczekiwania na zezwolenie wynosi 2 dni.
Tryb odwoławczy: W przypadku wydania decyzji odmownej, stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. 
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
Podstawa prawna: - ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1268);
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1392).
Inne informacje: Pojazdem uprzywilejowanym może kierować osoba, która:
• ukończyła 21 lat
• posiada prawo jazdy odpowiedniej kategorii
• uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym
• uzyskała orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym
• ukończyła kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi
• posiada zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w zakresie określonej kategorii prawa jazdy
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Sumowska
Wprowadził informację: Michał Wilk
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Popiel
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 20.06.2017
Ostatnia aktualizacja: 07.12.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.12.2020 09:35 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
26.09.2020 10:18 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
26.09.2020 10:15 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
22.09.2020 12:41 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
22.09.2020 10:03 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
22.09.2020 09:58 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
17.09.2020 14:31 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
18.06.2020 11:31 dodanie numeru telefonu do rezerwacji Michał Kowalski
13.03.2019 11:41 Aktualizacja treści Aleksandra Kula
26.06.2017 14:59 Korekta Michał Kowalski