Wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego lub uszkodzeniu dowodu osobistego

Elektroniczna rezerwacja wizyty: rezerwacje.um.gdynia.pl
Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Dowodów Osobistych
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 oraz, Centrum Obsługi Mieszkańca CH Riviera ul. Kazimierza Górskiego 2 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców - stanowiska 12-19, Centrum Obsługi Mieszkańców CH RIVIERA - stanowiska 5-6

W dniach:
Urząd Miasta Gdyni: od poniedziałku do piątku od 7.00 do 16.00 (oprócz świąt)
Centrum Obsługi Mieszkańców CH RIVIERA: od poniedziałku do soboty od 10.00 do 18.00 (oprócz świąt)

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 668-89-24
E-mail: ref.dowodow@gdynia.pl
Opis procedury w PJM:
Wymagane dokumenty: Wypełniony druk „Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego” dostępny w Punkcie Informacyjnym, w Referacie Dowodów Osobistych lub poniżej w pozycji "druki".
Sposób załatwienia sprawy:
  • Obsługa interesanta odbywa się według kolejności pobranych numerów z dyspensera do stanowisk dowodów osobistych (nr 12-18)
  • Zgłoszenie, o którym powyżej mowa, można dokonać w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
  • Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego jest dostępny na platformie ePUAP.
  • Po przyjęciu zgłoszenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się stronie zaświadczenie.
Opłaty: Nie podlega
Czas załatwienia sprawy: W dniu zgłoszenia
Tryb odwoławczy: Nie występuje
Podstawa prawna:
  • ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 332 ze zm.)
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2020 r. poz. 31)
  • ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.)
  • rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy,wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U.z 2018 r. poz.180 j.t.)
Inne informacje: Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu przebywający poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w dowolnej placówce konsularnej Rzeczpospolitej Polskiej.

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.

Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia w organie gminy lub placówce konsularnej Rzeczpospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, wydaje się nieodpłatnie zaświadczenie, które jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego,   nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.

Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie.

Do zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego załącza się uszkodzony dowód osobisty, a jeżeli zgłoszenie nastąpiło w formie elektronicznej, dokument ten przekazuje się pocztą lub osobiście.

Zgłoszenie Policji utraty dowodu osobistego w wyniku przestępstwa, będzie skutkowało unieważnieniem dowodu osobistego w Rejestrze Dowodów Osobistych.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Danuta Powalisz
Wprowadził informację: Małgorzata Richert
Ostatnio zmodyfikował: Beata Pukło
Data wytworzenia informacji: 18.05.2017
Data udostępnienia informacji: 18.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 11.04.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.04.2022 10:37 Aktualizacja treści Beata Pukło
11.02.2022 12:18 Aktualizacja treści Małgorzata Richert
16.07.2020 14:18 Korekta Małgorzata Richert
16.07.2020 13:43 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Richert
18.06.2020 11:09 dodanie numeru telefonu do rezerwacji Michał Kowalski
25.02.2020 12:37 Zmiana załącznika Małgorzata Richert
31.01.2020 14:13 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Richert
30.07.2019 10:24 Zmiana podstawy prawnej Alicja Peplińska
03.04.2019 13:41 Korekta Alicja Peplińska
02.04.2019 12:55 Korekta Alicja Peplińska
05.03.2019 13:09 Dodanie informacji Alicja Peplińska
03.07.2018 14:21 Aktualizacja treści Małgorzata Richert
12.12.2017 11:59 Zmiana załącznika Małgorzata Richert
12.12.2017 11:58 Zmiana załącznika Małgorzata Richert
30.10.2017 09:47 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
26.09.2017 13:41 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Richert
25.07.2017 09:51 Korekta Małgorzata Richert
30.06.2017 11:41 Korekta Michał Kowalski
30.05.2017 13:45 Aktualizacja treści Małgorzata Richert
26.05.2017 12:00 Aktualizacja treści Małgorzata Richert
25.05.2017 13:06 Aktualizacja treści Małgorzata Richert