Wydawanie wtórnika prawa jazdy z powodu zniszczenia w stopniu powodującym jego nieczytelność

Elektroniczna rezerwacja wizyty: rezerwacje.um.gdynia.pl
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców - stanowiska nr 4, 5, 6, 7

W godzinach: 07:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: -
E-mail: kierowca@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - formularz wniosku o wydanie wtórnika prawa jazdy dostępny przy stanowiskach  /Sala Obsługi Mieszkańców/ lub poniżej w załączniku (wniosek musi być wydrukowany dwustronnie, na jednej kartce formatu A4 w oryginalnym rozmiarze),
- kserokopia prawa jazdy /oryginał do wglądu/
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość /do wglądu/
- kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046, 1948); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej;
- dowód uiszczenia opłaty.

W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.
Sposób załatwienia sprawy: Wniosek o wydanie wtórnika prawa jazdy z powodu zniszczenia wraz z wymaganymi dokumentami można złożyć:
  • osobiście w tut. organie
lub
  • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej:
                                             www.esp.pwpw.pl

W celu osobistego złożenia wniosku w tut. organie należy dokonać rezerwacji wizyty:

• telefonicznie: 58 626 26 26
• internetowo: www.gdynia.pl/bip/rezerwacje
• za pomocą Karty Mieszkańca.
 
W celu odbioru gotowego dokumentu prawa jazdy należy pobrać bilecik z dyspensera i poczekać na wywołanie do stanowiska nr 5 /bez konieczności umawiania wizyty/.
 
Status zamówienia dokumentu można sprawdzić na stronie: www.info-car.pl
 
Istnieje możliwość otrzymania wiadomości sms bądź e-maila o wyprodukowanym i gotowym do odbioru w Urzędzie dokumencie.
Warunkiem skorzystania z tej bezpłatnej usługi jest podanie numeru telefonu bądź adresu e-mail podczas składania wniosku o nowy dokument.


Prawo jazdy wydaje się uprawnionej osobie, po zwrocie posiadanego prawa jazdy w celu jego unieważnienia lub za pośrednictwem poczty, załączając dokument prawa jazdy do unieważnienia przy osobistym złożeniu wniosku, w zależności od określonego we wniosku sposobu przekazania
Opłaty: - 100 zł - opłata administracyjna za wydanie prawa jazdy

Opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta na podstawie dyspozycji do kasy wystawionej przez pracownika Referatu lub na rachunek organu podatkowego:
PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 44 1440 1026 0000 0000 0033 5045 - Urząd Miasta Gdyni 

W tytule wpłaty należy wpisać "opłata za prawo jazdy" oraz podać swoje imię i nazwisko.
Czas załatwienia sprawy: Prawa jazdy produkowane są w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie - czas oczekiwania na zamówione prawo jazdy wynosi około dwóch tygodni.
Tryb odwoławczy: W przypadku wydania decyzji odmownej, stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
Podstawa prawna: - ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2023 r. poz. 622 ze zm.); 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2018 r., poz. 1060); 
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U z 2013 r., poz. 83); 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2019 r., poz. 406);
Inne informacje: Osoba posiadająca uprawnienie do kierowania pojazdem jest obowiązana w terminie 30 dni od dnia zaistnienia zdarzenia zawiadomić Referat Praw Jazdy o zniszczeniu dokumentu w stopniu powodującym jego nieczytelność.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Sumowska
Wprowadził informację: Michał Wilk
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Popiel
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 19.06.2017
Ostatnia aktualizacja: 04.01.2024
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.01.2024 10:12 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
03.07.2023 13:20 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
01.03.2022 21:16 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
07.02.2022 18:51 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
14.12.2021 19:02 Korekta Aleksandra Popiel
11.08.2021 19:17 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
07.12.2020 09:33 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
26.09.2020 10:01 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
23.09.2020 13:25 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
23.09.2020 13:05 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
22.09.2020 12:44 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
22.09.2020 08:37 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
17.09.2020 14:27 Aktualizacja treści Aleksandra Popiel
03.12.2019 15:34 Aktualizacja treści Aleksandra Kula
13.03.2019 11:47 Aktualizacja treści Aleksandra Kula
26.06.2017 15:01 Korekta Michał Kowalski