Wydawanie prawa jazdy po egzaminie po raz pierwszy

Elektroniczna rezerwacja wizyty: gdynia.pl/bip/rezerwacje
Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców. Prawo jazdy wydaje się uprawnionej osobie według pobranych numerków z dyspensera do stanowisk 4-9

W godzinach: 07:00 - 18:00
W dniach:
w godzinach:  poniedziałek - piątek 7.00- 18.00
sobota 8.00 - 14.00

Numer telefonu:
58 668-87-57
58 668-87-46
58 668-87-45
58 668-87-48
58 668-87-43

Fax: 58 668-89-23
E-mail: prawa_jazdy@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość /do wglądu/
- dowód wpłaty lub oryginał przelewu
Sposób załatwienia sprawy: -na podstawie otrzymanych wyników egzaminu państwowego z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego organ gminy zamawia blankiet prawa jazdy w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie
-informację o możliwości odebrania dokumentu można uzyskać:
•bezpośrednio od organu na adres-mailowy lub SMS-em – w przypadku wpisania na wniosku numeru telefonu komórkowego lub adresu e-mailowego
•na stronie internetowej: www.info-car.pl
•telefonicznie nr 58 668-87-57, 58 668-87-45
•osobiście przy stanowisku nr 9
-prawo jazdy wydaje się uprawnionej osobie według kolejności pobranych numerków z dyspensera do stanowisk praw jazdy /nr 4-8/
Opłaty: - 100 zł - opłata administracyjna za wydanie prawa jazdy
- 0,50 zł - opłata ewidencyjna za wydanie prawa jazdy
- opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta na podstawie dyspozycji do kasy wystawionej przez pracownika Referatu lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 44 1440 1026 0000 0000 0033 5045 -Urząd Miasta Gdyni
- w przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać:
• informację, jaka to jest opłata
• sprawę, w której wnoszona jest opłata
• imię i nazwisko
- dowód wniesienia opłat należy załączyć do wniosku
Czas załatwienia sprawy: - czas oczekiwania na nowe prawo jazdy zamówione w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie wynosi około dwóch tygodni
Tryb odwoławczy: - w przypadku wydania decyzji odmownej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji
- odwołanie nie podlega opłacie skarbowej
Podstawa prawna: - ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017r., poz.978)
- - rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016r., poz.231 )
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013r., poz.83)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016r., poz. 702)
-rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2015r., poz. 681)
Inne informacje: - prawo jazdy otrzymuje osoba, jeżeli:
• osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek;
• uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane;
• odbyła wymagane dla danej kategorii szkolenie;
• zdała z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy wymagany dla danej kategorii
• uprzedzona o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy oświadcza, że zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo gdy nie jest związana z miejscem zawodowo , że przebywa na terytorium Rzeczypospolitej polskiej z zamiarem stałego pobytu albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Sumowska
Wprowadził informację: Michał Wilk
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 16.06.2017
Ostatnia aktualizacja: 18.06.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.06.2020 11:26 dodanie numeru telefonu do rezerwacji Michał Kowalski
04.12.2019 09:48 Zmiana załącznika Aleksandra Kula
02.11.2017 15:35 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
26.06.2017 15:12 Korekta Michał Kowalski
19.06.2017 11:35 Korekta Michał Wilk
16.06.2017 10:45 Korekta Michał Wilk
16.06.2017 10:35 Korekta Michał Wilk