Wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Samodzielne stanowisko ds. licencji oraz zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 220

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
Od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 668-87-25

Fax: 6688702
E-mail: wydz.spraw_obywatelskich@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: wniosek - formularz dostępny w pok.220 lub do pobrania poniżej

•Oświadczenie osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy, że kieruje operacjami transportowymi nie więcej niż czterech różnych przedsiębiorstw, realizowanymi za pomocą połączonej floty, liczącej ogółem nie więcej niż 50 pojazdów
•Dokument potwierdzający zatrudnienie osoby zarządzającej transportem
•Certyfikat kompetencji zawodowych przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie
•informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą osoby:
- będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką
jawną lub komandytową,
- prowadzącej działalność gospodarczą – w przypadku innego przedsiębiorcy,
- zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań
zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy
•oświadczenie o spełnieniu dobrej reputacji przez przedsiębiorcę oraz przez osobę zarządzającą transportem
•Oświadczenie o posiadaniu bazy eksploatacyjnej
•Oświadczenie, że przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy i zatrudnieni przez przedsiębiorcę kierowcy, a także inne osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewozy na jego rzecz, spełniają wymagania określone w przepisach ustawy o transporcie drogowym, przepisach ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz w innych przepisach określających wymagania w stosunku do kierowców, a także nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub środowisku
•Wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami krajowych dokumentów dopuszczających pojazd do ruchu, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów – wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem
•Dokumenty potwierdzające, że przedsiębiorca posiada sytuację finansową zapewniającą podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego:
9 000 euro – na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego,
5 000 euro – na każdy następny pojazd samochodowy
Aby wykazać zdolność finansową należy przedłożyć:
roczne sprawozdanie finansowe, poświadczone przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę lub za zgodą organu wydającego zezwolenia -
zabezpieczenie w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczenia, w tym ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej wydane przez bank lub firmę ubezpieczeniową, składające solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo na wyżej określone kwoty,
•kserokopia umowy spółki cywilnej (w przypadku, gdy wniosek składany jest przez wspólników spółki cywilnej chcących uzyskać wspólną licencję),
dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość / do wglądu/
Sposób załatwienia sprawy: Po weryfikacji dokumentów organ podejmuje decyzję administracyjną o wydaniu zezwolenia na
wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
Zezwolenie można odebrać osobiście w pok. 220 lub zostanie doręczona za pośrednictwem poczty (zgodnie z życzeniem wnioskodawcy).
Opłaty: opłata administracyjna:
• opłaty za wydanie zezwolenia - 1.000,00 zł,
• za każdy wydany wypis w ilości pojazdów zgłoszonych do zezwolenia. opłata wynosi 11% od opłaty jak za wydanie zezwolenia -110zł
Opłaty można uiścić w kasie UM Gdynia – Sala Obsługi Mieszkańców (parter) lub wpłacić na konto: Urząd Miasta Gdyni nr konta: PKO Bank Polski S.A.
44 1440 1026 0000 0000 0033 50 45 – z dopiskiem „ zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego”
Czas załatwienia sprawy: do 3 miesięcy od daty złożenia wniosku
Tryb odwoławczy: Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Podstawa prawna: -Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
(j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 z późn. zm.)
-Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2020r., poz.256 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE
Inne informacje: Szkolenia przygotowujące przewoźników drogowych do egzaminu w celu uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych organizują:
Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych 81-061 Gdynia ul. Hutnicza 1 tel.0-58 663-69-93
Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców CREDO 80-152 Gdańsk ul. Sowińskiego12 tel.0-58 302-32-18
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku 80-067 Gdańsk ul. Równa 19/21 tel.0-58 763-00-40 lub 0-58 763-44-55
Zaświadczenie z Rejestru Skazanych stwierdzające niekaralność można uzyskać:
•w Sądzie Rejonowym w Gdyni Pl. Konstytucji 5
tel. 058 699-61-00
•w Sądzie Okręgowym w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 30/34
tel. 058 321-31-99
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marzenna Umławska
Wprowadził informację: Grzegorz Siewert
Ostatnio zmodyfikował: Grzegorz Siewert
Data wytworzenia informacji: 21.08.2017
Data udostępnienia informacji: 21.08.2017
Ostatnia aktualizacja: 30.07.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.07.2020 11:20 Zmiana załącznika Grzegorz Siewert
25.08.2017 14:45 Korekta Michał Kowalski
21.08.2017 12:53 Zmiana załącznika Grzegorz Siewert