Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Samodzielne stanowisko ds. licencji oraz zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 220

W godzinach: 08:00 - 16:00

Numer telefonu:
58 668-87-25

Fax: 6688702
E-mail: wydz.spraw_obywatelskich@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym
wniosek - formularz dostępny w pok.220 lub do pobrania poniżej
kserokopia licencji - oryginał do wglądu,
proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy,
schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami
potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi,
zobowiązanie do zamieszczenia informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach,
cennik
wykaz pojazdów z określeniem ich liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy
dowód uiszczenia opłaty
upoważnienie w przypadku gdy wniosek składa osoba nie będąca właścicielem firmy
dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość / do wglądu/
wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego
wniosek o wydanie/zmianę zaświadczenia, na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego,
proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy,
Sposób załatwienia sprawy: Po weryfikacji dokumentów organ podejmuje decyzję administracyjną o wydaniu zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym wraz z wnioskowaną liczbą wypisów.
Zezwolenie można odebrać osobiście w pok. 220 lub może być doręczone za pośrednictwem poczty (zgodnie z życzeniem wnioskodawcy).
Opłaty: opłata administracyjna:
- za wydanie zezwolenia:
do 1 roku:
obszar gminy -100 zł,
obszar powiatu - 250 zł,
obszar wykraczający poza granice jednego powiatu - 350 zł, do 2 lat:
obszar gminy - 150 zł,
obszar powiatu - 300 zł,
obszar wykraczający poza granice jednego powiatu - 400 zł,
do 3 lat:
obszar gminy - 200 zł,
obszar powiatu - 350 zł,
obszar wykraczający poza granice jednego powiatu - 450 zł,
do 4 lat:
obszar gminy - 250 zł,
obszar powiatu - 450 zł,
obszar wykraczający poza granice jednego powiatu - 550 zł,
do 5 lat:
obszar gminy - 300 zł,
obszar powiatu - 550 zł,
obszar wykraczający poza granice jednego powiatu - 600 zł

za wydanie wypisu z zezwolenia na każdy pojazd zgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia
za wydanie wypisu z zezwolenia na każdy pojazd nie zgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia, jeżeli zgłoszenie kolejnego pojazdu nie wymaga wydania nowego lub zmiany zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 11 % opłaty jak za wydanie zezwolenia

Za wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego wynoszą:
20zł za każdy dokument wydany na środek transportu, którym ma być wykonywany publiczny transport zbiorowy,
10zł za zmianę zaświadczenia lub zmianę załącznika do zaświadczenia,

Opłaty można uiścić w kasie UM Gdynia - Sala Obsługi Mieszkańców (parter) lub wpłacić na konto: Urząd Miasta Gdyni nr konta: PKO Bank Polski S.A.
44 1440 1026 0000 0000 0033 50 45 - z dopiskiem " zezwolenia na przewozy regularne"
Czas załatwienia sprawy: do 3 miesięcy od daty złożenia wniosku
Tryb odwoławczy: - w przypadku wydania decyzji odmownej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
j.t Dz.U. z 2016 r. poz. 1907 z późn.zm.;
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks postępowania administracyjnego - j.t Dz.U. z 2017r poz. 1257 z późn.zm.
Inne informacje: Podjęcie decyzji w sprawie wydania nowego lub zmiany istniejącego zezwolenia na linie komunikacyjne o długości do 100 km, w szczególności w zakresie zwiększenia pojemności pojazdów, częstotliwości ich kursowania, zmiany godzin odjazdów z poszczególnych przystanków powinno być poprzedzone analizą sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Neubert-Michalak
Wprowadził informację: Grzegorz Siewert
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 21.08.2017
Data udostępnienia informacji: 21.08.2017
Ostatnia aktualizacja: 03.11.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.11.2017 10:51 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
25.08.2017 14:46 Korekta Michał Kowalski