Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane z akt pojazdu osobom uprawnionym

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: Sala Obsługi Mieszkańców - Półpiętro (pokój 59), Rejestracja pojazdów - stanowika 24-29, wydawanie stałych dowodów rejestracyjnych - stanowiska 21-22, informacja - stanowisko 20

W godzinach: 07:00 - 18:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku od 7.00 do 18.00, sobota od 8.00 do 14.00

Numer telefonu:
58 668-87-39
58 668-87-38
58 668-87-37
58 668-87-36
58 668-87-35

Fax: 58 620-20-44
E-mail: pojazdy@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane z akt pojazdu;
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).
Sposób załatwienia sprawy: zaświadczenie potwierdzające dane z akt pojazdu można odebrać osobiście - stanowisko nr 20 (informacja) lub może być dostarczone za pośrednictwem poczty (zgodnie z prośbą wnioskodawcy)
Opłaty: Opłata skarbowa:
pełnomocnictwo - 17 zł
zaświadczenie - 17 zł
Uwaga! Zwalnia się z opłaty skarbowej pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 w przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać: informację, że jest to opłata skarbowa, sprawę, w której wnoszona jest opłata.
Czas załatwienia sprawy: niezwłocznie, w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku
Tryb odwoławczy: nie dotyczy
Podstawa prawna: - ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz. 1827 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz.23 z późn. zm.)
Inne informacje: - zaświadczenie wydaje się na wniosek właściciela pojazdu lub osoby upoważnionej do złożenia w jego imieniu podania (pełnomocnictwo pisemne)
- w przypadku, gdy wnioskodawcą jest spółka posiadająca osobowość prawną, należy dołączyć dodatkowe dokumenty:
* odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
* wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (Regon)
* upoważnienie dla osoby dokonującej czynności, w przypadku gdy nie jest wyszczególniona w odpisie z KRS
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Sumowska
Wprowadził informację: Wioletta Jarzębińska
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 30.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 26.06.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.06.2017 15:23 Korekta Michał Kowalski